Wyszukiwarka dotacji

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Spis treści

Czym są Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków?

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 określają warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027 dla:

 • EFRR – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • EFS+ – Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
 • FS – Funduszu Spójności
 • FST – Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków. Wskazują jakie wydatki poniesione w związku z realizacją projektu spełniają kryteria dofinansowania. Wytyczne mają zastosowanie do wydatków ponoszonych w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa, finansowania UE oraz wkładu własnego. W ramach nowej perspektywy, przedsiębiorcy powinni kierować się aktualną wersją wytycznych z dnia 18 listopada 2022 r., zatwierdzonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Okres kwalifikowalności wydatków

W Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 zaktualizowany został czas kwalifikowalności wydatków. Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r., natomiast okres kwalifikowalności kończy się 31 grudnia 2029 r.

Zasada konkurencyjności

Do najważniejszych zasad wydatkowania środków publicznych należą:

 1. zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców – zasada ma na celu zapobiegać eliminacji z udziału w postępowaniu określonej grupy wykonawców oraz nie stwarzać określonej grupie wykonawców uprzywilejowanych pozycji. Zasada ma zastosowanie na etapie przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
 2. zasada przejrzystości i proporcjonalności – zasada ma na celu zagwarantować, to że postępowanie o udzielenie zamówienia zawiera jasne reguły i istnieją środki do weryfikacji prawidłowości ich stosowania, oraz że zamawiający podejmuje decyzje na podstawie ustalonych kryteriów, które zapewniają zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Dla wydatków, których koszt przekracza 50 tys. złotych obowiązuje zasada konkurencyjności. Jest to tryb wyboru wykonawcy, który wymaga sporządzenie zapytania ofertowego i opublikowania go w Bazie Konkurencyjności.

Co ważne, cała komunikacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, w tym publikacja zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między wykonawcom a zamawiającym, a także przekazywanie dokumentów, w tym oświadczeń odbywać się będzie pisemnie, tylko i wyłącznie za pomocą Bazy Konkurencyjności. Nie będzie możliwości składania ofert drogą mailową. Jest to kolejna znacząca różnica, w stosunku do poprzedniej wersji wytycznych. 

Minimalny termin składania ofert wynosi:

 • 7 dni – w przypadku dostaw i usług;
 • 14 dni – w przypadku robót budowlanych.

Bardzo ważne jest to, aby wyznaczony termin uwzględniał złożoność zamówienia oraz czas niezbędny na sporządzenie oferty.

Należy również pamiętać, że wskazany termin powinien być dłuższy i wynosić aż 30 dni, w przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza 750 000 euro – w przypadku dostaw i usług, a w przypadku robót budowlanych – 5 382 000 euro.

Zamówienia o wartości poniżej 20 tys. zł netto

Zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto.

Dużą nowością i uproszczeniem w ramach nowych wytycznych jest brak konieczności przeprowadzenia rozeznania rynku dla wydatków poniżej 50 tys. złotych. Dla tych wydatków nie ma konieczności potwierdzania, że dana usługa, dostawa czy robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej. Nie ma też obowiązku podpisywania umowy z wykonawcą. Beneficjent samodzielnie ustala sposób dokonania wydatków, mając jednak na uwadze to, że wydatki muszą być ponoszone w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wcześniejsze wytyczne obligowały beneficjenta do przeprowadzenia procedury rozeznania rynku dla wydatków mieszczących się w kwocie od 20 do 50 tys. złotych.

Należy jednak pamiętać, że obliczając szacunkową wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia trzech przesłanek:

 • tożsamości przedmiotowej – usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, przy czym tożsamość rodzajowa dostaw obejmuje dostawy podobne
 • tożsamości czasowej – możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie
 • tożsamości podmiotowej – możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

Dodatkowe zmiany w Wytycznych

Zmianie uległy również następujące kwestie:

 • W ramach cross-financingu podniesiona została wartość wydatków z 10% na 15%.
 • Zwiększony został limit dotyczący możliwości rozliczania projektu za pomocą kwot ryczałtowych. Obecnie limit ten wynosi równowartość 200 tys. euro.
 • W protokole z postępowania o udzielenie zamówienia dodatkowo, poza dotychczas obowiązującymi wymaganiami, musi znaleźć się:
  • uzasadnienie braku możliwości składania ofert częściowych, w przypadku rezygnacji z takiej możliwości
  • wskazanie powodów odrzucenia ofert, których ceny uznano za rażąco niskie
  • wskazanie imion i nazwisk osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu ofertowym.
 • Zamawiający w zapytaniu ofertowym może wprowadzić wymóg, aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny przychód, w tym minimalny roczny przychód w zakresie przedmiotu zamówienia, w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawców.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji