Wyszukiwarka dotacji

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Spis treści

Czym są Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków?

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 określają warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027 dla:

 • EFRR – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • EFS+ – Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
 • FS – Funduszu Spójności
 • FST – Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków. Wskazują jakie wydatki poniesione w związku z realizacją projektu spełniają kryteria dofinansowania. Wytyczne mają zastosowanie do wydatków ponoszonych w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa, finansowania UE oraz wkładu własnego. W ramach nowej perspektywy, przedsiębiorcy powinni kierować się aktualną wersją wytycznych z dnia 18 listopada 2022 r., zatwierdzonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Okres kwalifikowalności wydatków

W Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 zaktualizowany został czas kwalifikowalności wydatków. Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r., natomiast okres kwalifikowalności kończy się 31 grudnia 2029 r.

Zasada konkurencyjności

Do najważniejszych zasad wydatkowania środków publicznych należą:

 1. zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców – zasada ma na celu zapobiegać eliminacji z udziału w postępowaniu określonej grupy wykonawców oraz nie stwarzać określonej grupie wykonawców uprzywilejowanych pozycji. Zasada ma zastosowanie na etapie przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
 2. zasada przejrzystości i proporcjonalności – zasada ma na celu zagwarantować, to że postępowanie o udzielenie zamówienia zawiera jasne reguły i istnieją środki do weryfikacji prawidłowości ich stosowania, oraz że zamawiający podejmuje decyzje na podstawie ustalonych kryteriów, które zapewniają zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Dla wydatków, których koszt przekracza 50 tys. złotych obowiązuje zasada konkurencyjności. Jest to tryb wyboru wykonawcy, który wymaga sporządzenie zapytania ofertowego i opublikowania go w Bazie Konkurencyjności.

Co ważne, cała komunikacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, w tym publikacja zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między wykonawcom a zamawiającym, a także przekazywanie dokumentów, w tym oświadczeń odbywać się będzie pisemnie, tylko i wyłącznie za pomocą Bazy Konkurencyjności. Nie będzie możliwości składania ofert drogą mailową. Jest to kolejna znacząca różnica, w stosunku do poprzedniej wersji wytycznych. 

Minimalny termin składania ofert wynosi:

 • 7 dni – w przypadku dostaw i usług;
 • 14 dni – w przypadku robót budowlanych.

Bardzo ważne jest to, aby wyznaczony termin uwzględniał złożoność zamówienia oraz czas niezbędny na sporządzenie oferty.

Należy również pamiętać, że wskazany termin powinien być dłuższy i wynosić aż 30 dni, w przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza 750 000 euro – w przypadku dostaw i usług, a w przypadku robót budowlanych – 5 382 000 euro.

Zamówienia o wartości poniżej 20 tys. zł netto

Zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto.

Dużą nowością i uproszczeniem w ramach nowych wytycznych jest brak konieczności przeprowadzenia rozeznania rynku dla wydatków poniżej 50 tys. złotych. Dla tych wydatków nie ma konieczności potwierdzania, że dana usługa, dostawa czy robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej. Nie ma też obowiązku podpisywania umowy z wykonawcą. Beneficjent samodzielnie ustala sposób dokonania wydatków, mając jednak na uwadze to, że wydatki muszą być ponoszone w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wcześniejsze wytyczne obligowały beneficjenta do przeprowadzenia procedury rozeznania rynku dla wydatków mieszczących się w kwocie od 20 do 50 tys. złotych.

Należy jednak pamiętać, że obliczając szacunkową wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia trzech przesłanek:

 • tożsamości przedmiotowej – usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, przy czym tożsamość rodzajowa dostaw obejmuje dostawy podobne
 • tożsamości czasowej – możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie
 • tożsamości podmiotowej – możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

Dodatkowe zmiany w Wytycznych

Zmianie uległy również następujące kwestie:

 • W ramach cross-financingu podniesiona została wartość wydatków z 10% na 15%.
 • Zwiększony został limit dotyczący możliwości rozliczania projektu za pomocą kwot ryczałtowych. Obecnie limit ten wynosi równowartość 200 tys. euro.
 • W protokole z postępowania o udzielenie zamówienia dodatkowo, poza dotychczas obowiązującymi wymaganiami, musi znaleźć się:
  • uzasadnienie braku możliwości składania ofert częściowych, w przypadku rezygnacji z takiej możliwości
  • wskazanie powodów odrzucenia ofert, których ceny uznano za rażąco niskie
  • wskazanie imion i nazwisk osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu ofertowym.
 • Zamawiający w zapytaniu ofertowym może wprowadzić wymóg, aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny przychód, w tym minimalny roczny przychód w zakresie przedmiotu zamówienia, w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawców.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Dofinansowanie na startup można pozyskać w różnych formach, poprzez dotacje unijne, pożyczki, programy akceleracyjne czy poprzez inwestorów. Jakie możliwości już czekają lub dopiero będą czekać na przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju? Sprawdź ofertę programu FENG, programu dla Polski Wschodniej oraz inne możliwości jakie oferuje na przykład Fundusz Inwestycyjny.
Dowiedz się więcej
Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Każdy z projektów współfinansowanych z funduszy europejskich ma obowiązek realizacji działań informacyjnych na rzecz widoczności FE. W celu określenia działań w zakresie informacji i promocji powstały Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich dla danej perspektywy, obecnie na lata 2021-2027. W artykule przyglądamy się bliżej tym wytycznym i obowiązkom z jakich muszą wywiązać się Beneficjenci.
Dowiedz się więcej
Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji to obszar szczególnie dotknięty skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Z niniejszego artykułu dowiesz się jaki zasięg i jakie gminy obejmuje obszar transformacji w województwie łódzkim, co było podstawą jego ustalenia oraz na co można przeznaczyć środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
Dowiedz się więcej
Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Pozyskiwanie wsparcia finansowego z Funduszy Unijnych na projekty inwestycyjne lub badawczo-rozwojowe wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych wymogów. Aby dostać wsparcie ze środków unijnych, firma musi znajdować się w korzystnej sytuacji finansowej. Jednak co dzieje się w przypadku kiedy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, co to oznacza?
Dowiedz się więcej
Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

W klimacie biznesowym transformację cyfrową firmy stanowi znalezienie nowych sposobów dostarczania wartości, zwiększania efektywności czy generowania przychodów. Dla transformacji biznesowej przy wykorzystaniu innowacji cyfrowych ważne są obszary takie jak zasoby ludzie, strategia biznesowa oraz inteligentne technologie. Dlaczego firmy powinny przeprowadzać cyfrową transformację? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji