Wyszukiwarka dotacji

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Co oznacza, że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji i jak wpływa to na możliwość skorzystania z dotacji unijnych?

Pozyskiwanie wsparcia finansowego z Funduszy Unijnych na projekty inwestycyjne lub badawczo-rozwojowe wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych wymogów. Decydujące znaczenie wśród nich ma pozytywna ocena wskaźników związanych z sytuacją finansową danego przedsiębiorstwa, takich jak rentowność, płynność finansowa, obrotowość oraz zadłużenie.

Aby dostać wsparcie ze środków unijnych, firma musi znajdować się w korzystnej sytuacji finansowej. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ dotacje są przeznaczone głównie na projekty, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu lub kraju. Dlatego otrzymanie wsparcia przedsiębiorstwem przebywającym w trudnej sytuacji finansowej jest poważnie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji – to jakie?

Zgodnie z art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia KE nr 651/2014 „przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” to przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej więcej niż połowę subskrybowanego kapitału podstawowego utracono wskutek poniesionych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego;

Warunek a) jest najczęściej spełnianym warunkiem przez przedsiębiorców, czyli firmy, które utraciły ponad połowę swojego tzw. kapitału subskrybowanego w efekcie poniesionych strat, najczęściej ze wszystkich zostają uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji i NIE mogą korzystać ze wsparcia unijnego.

Z oceny wg. kryterium a oraz b wyłączone są podmioty takie jak:

  • MŚP które istnieje krócej niż 3 lata – chyba że spełnia przesłankę upadłościową – GBER
  • w zakresie pomocy na finansowanie ryzyka – MŚP w okresie 7 lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej która kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedur due diligence przez wybranego pośrednika finansowego – chyba że spełnia przesłankę upadłościową – GBER i RFG

b) w przypadku spółki jawnej lub komandytowej, w której przynajmniej niektórzy wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki, gdy więcej niż połowę kapitału spółki według dokumentów księgowych utracono wskutek poniesionych strat;

c) w sytuacji gdy przedsiębiorca jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego (czyli ogłoszono upadłość) lub spełnia kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli (zgodnie z prawem krajowym);

d) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu;

e) w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat:

1) księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5; oraz

2) wskaźnik relacji pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0.

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa to kluczowy element w procesie ubiegania się o dotację. Firmie wystarczy spełnić co najmniej jedno z pięciu powyższych kryteriów oceny, żeby zostać wyłączoną z możliwości pozyskania wsparcia.  

Kiedy dokonuje się oceny finansowej?

Trudna sytuacja jest badana w oparciu o aktualne sprawozdanie finansowe firmy na dwóch etapach ubiegania się o wsparcie:

  • w momencie składania wniosku o dofinansowanie (zazwyczaj, lecz nie zawsze);
  • przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

!W takiej sytuacji, pomimo spełnienia innych kryteriów, wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony, a umowa nie zostanie podpisana.

Natomiast w przypadku, w którym dofinansowanie zostało przyznane ze względu na niedopatrzenie instytucji oceniających wniosek, przedsiębiorca, nawet po zakończeniu realizacji projektu, zostanie zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.

Jak nie znaleźć się w trudnej sytuacji?

Aby uniknąć problemów w procesie ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorca powinien wnikliwie zbadać sytuację finansową swojej firmy. Sprawdzić, czy istnieje potrzeba wniesienia wkładu do kapitału, czy może wystarczy dokonać konwersje pożyczek od udziałowców na kapitał własny lub wnieść aport? Istnieją również inne rozwiązania na poprawę sytuacji finansowej, które należy dobierać indywidualnie pod kątem specyficznych uwarunkowań funkcjonowania firmy. Należy jednak pamiętać, że instytucje preferują badanie trudnej sytuacji na podstawie zamkniętych sprawozdań finansowych, dlatego warto podjąć odpowiednie działania przed końcem roku obrotowego.

Podsumowując, jeśli firma znajduje się w stabilnej sytuacji finansowej, cechuje się rozważnymi inwestycjami i trwałym rozwojem, to nie powinna ona mieć problemu z uzyskaniem pozytywnej oceny swojej kondycji finansowej. Niemniej jednak, nie ma takiego przedsiębiorstwa, które nie wymagałyby żadnej poprawy. Toteż dokładna ocena może okazać się pomocna nawet dla wyjątkowo dobrze prosperujących firm, identyfikując obszary, w których można się jeszcze udoskonalić. Potrzebujesz pomocy? Oferujemy profesjonalną analizę finansów firmy w całym ich przekroju. Pomożemy ocenić kondycję przedsiębiorstwa oraz wyciągnąć wnioski niezbędne do odniesienia sukcesu w procesie ubiegania się o dotację. W celu skorzystania z usługi zapraszamy do kontaktu!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Dowiedz się jakie są główne obowiązki Beneficjenta w zakresie monitorowania realizacji projektu przez Instytucje Zarządzające w działaniu Ścieżka SMART (PARP, NCBR). W nowej perspektywie pojawiły się nowe zasady i usprawnienia. Beneficjenci nie muszą składać raportów okresowych do Instytucji, ale zamiast tego obowiązuje ich raportowanie wskaźników.
Dowiedz się więcej
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji