Wyszukiwarka dotacji

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Co oznacza, że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji i jak wpływa to na możliwość skorzystania z dotacji unijnych?

Pozyskiwanie wsparcia finansowego z Funduszy Unijnych na projekty inwestycyjne lub badawczo-rozwojowe wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych wymogów. Decydujące znaczenie wśród nich ma pozytywna ocena wskaźników związanych z sytuacją finansową danego przedsiębiorstwa, takich jak rentowność, płynność finansowa, obrotowość oraz zadłużenie.

Aby dostać wsparcie ze środków unijnych, firma musi znajdować się w korzystnej sytuacji finansowej. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ dotacje są przeznaczone głównie na projekty, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu lub kraju. Dlatego otrzymanie wsparcia przedsiębiorstwem przebywającym w trudnej sytuacji finansowej jest poważnie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji – to jakie?

Zgodnie z art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia KE nr 651/2014 „przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” to przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej więcej niż połowę subskrybowanego kapitału podstawowego utracono wskutek poniesionych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego;

Warunek a) jest najczęściej spełnianym warunkiem przez przedsiębiorców, czyli firmy, które utraciły ponad połowę swojego tzw. kapitału subskrybowanego w efekcie poniesionych strat, najczęściej ze wszystkich zostają uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji i NIE mogą korzystać ze wsparcia unijnego.

Z oceny wg. kryterium a oraz b wyłączone są podmioty takie jak:

  • MŚP które istnieje krócej niż 3 lata – chyba że spełnia przesłankę upadłościową – GBER
  • w zakresie pomocy na finansowanie ryzyka – MŚP w okresie 7 lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej która kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedur due diligence przez wybranego pośrednika finansowego – chyba że spełnia przesłankę upadłościową – GBER i RFG

b) w przypadku spółki jawnej lub komandytowej, w której przynajmniej niektórzy wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki, gdy więcej niż połowę kapitału spółki według dokumentów księgowych utracono wskutek poniesionych strat;

c) w sytuacji gdy przedsiębiorca jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego (czyli ogłoszono upadłość) lub spełnia kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli (zgodnie z prawem krajowym);

d) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu;

e) w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat:

1) księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5; oraz

2) wskaźnik relacji pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0.

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa to kluczowy element w procesie ubiegania się o dotację. Firmie wystarczy spełnić co najmniej jedno z pięciu powyższych kryteriów oceny, żeby zostać wyłączoną z możliwości pozyskania wsparcia.  

Kiedy dokonuje się oceny finansowej?

Trudna sytuacja jest badana w oparciu o aktualne sprawozdanie finansowe firmy na dwóch etapach ubiegania się o wsparcie:

  • w momencie składania wniosku o dofinansowanie (zazwyczaj, lecz nie zawsze);
  • przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

!W takiej sytuacji, pomimo spełnienia innych kryteriów, wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony, a umowa nie zostanie podpisana.

Natomiast w przypadku, w którym dofinansowanie zostało przyznane ze względu na niedopatrzenie instytucji oceniających wniosek, przedsiębiorca, nawet po zakończeniu realizacji projektu, zostanie zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.

Jak nie znaleźć się w trudnej sytuacji?

Aby uniknąć problemów w procesie ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorca powinien wnikliwie zbadać sytuację finansową swojej firmy. Sprawdzić, czy istnieje potrzeba wniesienia wkładu do kapitału, czy może wystarczy dokonać konwersje pożyczek od udziałowców na kapitał własny lub wnieść aport? Istnieją również inne rozwiązania na poprawę sytuacji finansowej, które należy dobierać indywidualnie pod kątem specyficznych uwarunkowań funkcjonowania firmy. Należy jednak pamiętać, że instytucje preferują badanie trudnej sytuacji na podstawie zamkniętych sprawozdań finansowych, dlatego warto podjąć odpowiednie działania przed końcem roku obrotowego.

Podsumowując, jeśli firma znajduje się w stabilnej sytuacji finansowej, cechuje się rozważnymi inwestycjami i trwałym rozwojem, to nie powinna ona mieć problemu z uzyskaniem pozytywnej oceny swojej kondycji finansowej. Niemniej jednak, nie ma takiego przedsiębiorstwa, które nie wymagałyby żadnej poprawy. Toteż dokładna ocena może okazać się pomocna nawet dla wyjątkowo dobrze prosperujących firm, identyfikując obszary, w których można się jeszcze udoskonalić. Potrzebujesz pomocy? Oferujemy profesjonalną analizę finansów firmy w całym ich przekroju. Pomożemy ocenić kondycję przedsiębiorstwa oraz wyciągnąć wnioski niezbędne do odniesienia sukcesu w procesie ubiegania się o dotację. W celu skorzystania z usługi zapraszamy do kontaktu!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Dofinansowanie na startup można pozyskać w różnych formach, poprzez dotacje unijne, pożyczki, programy akceleracyjne czy poprzez inwestorów. Jakie możliwości już czekają lub dopiero będą czekać na przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju? Sprawdź ofertę programu FENG, programu dla Polski Wschodniej oraz inne możliwości jakie oferuje na przykład Fundusz Inwestycyjny.
Dowiedz się więcej
Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Każdy z projektów współfinansowanych z funduszy europejskich ma obowiązek realizacji działań informacyjnych na rzecz widoczności FE. W celu określenia działań w zakresie informacji i promocji powstały Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich dla danej perspektywy, obecnie na lata 2021-2027. W artykule przyglądamy się bliżej tym wytycznym i obowiązkom z jakich muszą wywiązać się Beneficjenci.
Dowiedz się więcej
Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji to obszar szczególnie dotknięty skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Z niniejszego artykułu dowiesz się jaki zasięg i jakie gminy obejmuje obszar transformacji w województwie łódzkim, co było podstawą jego ustalenia oraz na co można przeznaczyć środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
Dowiedz się więcej
Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

W klimacie biznesowym transformację cyfrową firmy stanowi znalezienie nowych sposobów dostarczania wartości, zwiększania efektywności czy generowania przychodów. Dla transformacji biznesowej przy wykorzystaniu innowacji cyfrowych ważne są obszary takie jak zasoby ludzie, strategia biznesowa oraz inteligentne technologie. Dlaczego firmy powinny przeprowadzać cyfrową transformację? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji