Wyszukiwarka dotacji

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Co oznacza, że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji i jak wpływa to na możliwość skorzystania z dotacji unijnych?

Pozyskiwanie wsparcia finansowego z Funduszy Unijnych na projekty inwestycyjne lub badawczo-rozwojowe wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych wymogów. Decydujące znaczenie wśród nich ma pozytywna ocena wskaźników związanych z sytuacją finansową danego przedsiębiorstwa, takich jak rentowność, płynność finansowa, obrotowość oraz zadłużenie.

Aby dostać wsparcie ze środków unijnych, firma musi znajdować się w korzystnej sytuacji finansowej. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ dotacje są przeznaczone głównie na projekty, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu lub kraju. Dlatego otrzymanie wsparcia przedsiębiorstwem przebywającym w trudnej sytuacji finansowej jest poważnie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji – to jakie?

Zgodnie z art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia KE nr 651/2014 „przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” to przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej więcej niż połowę subskrybowanego kapitału podstawowego utracono wskutek poniesionych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego;

Warunek a) jest najczęściej spełnianym warunkiem przez przedsiębiorców, czyli firmy, które utraciły ponad połowę swojego tzw. kapitału subskrybowanego w efekcie poniesionych strat, najczęściej ze wszystkich zostają uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji i NIE mogą korzystać ze wsparcia unijnego.

Z oceny wg. kryterium a oraz b wyłączone są podmioty takie jak:

  • MŚP które istnieje krócej niż 3 lata – chyba że spełnia przesłankę upadłościową – GBER
  • w zakresie pomocy na finansowanie ryzyka – MŚP w okresie 7 lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej która kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedur due diligence przez wybranego pośrednika finansowego – chyba że spełnia przesłankę upadłościową – GBER i RFG

b) w przypadku spółki jawnej lub komandytowej, w której przynajmniej niektórzy wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki, gdy więcej niż połowę kapitału spółki według dokumentów księgowych utracono wskutek poniesionych strat;

c) w sytuacji gdy przedsiębiorca jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego (czyli ogłoszono upadłość) lub spełnia kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli (zgodnie z prawem krajowym);

d) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu;

e) w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat:

1) księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5; oraz

2) wskaźnik relacji pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0.

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa to kluczowy element w procesie ubiegania się o dotację. Firmie wystarczy spełnić co najmniej jedno z pięciu powyższych kryteriów oceny, żeby zostać wyłączoną z możliwości pozyskania wsparcia.  

Kiedy dokonuje się oceny finansowej?

Trudna sytuacja jest badana w oparciu o aktualne sprawozdanie finansowe firmy na dwóch etapach ubiegania się o wsparcie:

  • w momencie składania wniosku o dofinansowanie (zazwyczaj, lecz nie zawsze);
  • przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

!W takiej sytuacji, pomimo spełnienia innych kryteriów, wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony, a umowa nie zostanie podpisana.

Natomiast w przypadku, w którym dofinansowanie zostało przyznane ze względu na niedopatrzenie instytucji oceniających wniosek, przedsiębiorca, nawet po zakończeniu realizacji projektu, zostanie zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.

Jak nie znaleźć się w trudnej sytuacji?

Aby uniknąć problemów w procesie ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorca powinien wnikliwie zbadać sytuację finansową swojej firmy. Sprawdzić, czy istnieje potrzeba wniesienia wkładu do kapitału, czy może wystarczy dokonać konwersje pożyczek od udziałowców na kapitał własny lub wnieść aport? Istnieją również inne rozwiązania na poprawę sytuacji finansowej, które należy dobierać indywidualnie pod kątem specyficznych uwarunkowań funkcjonowania firmy. Należy jednak pamiętać, że instytucje preferują badanie trudnej sytuacji na podstawie zamkniętych sprawozdań finansowych, dlatego warto podjąć odpowiednie działania przed końcem roku obrotowego.

Podsumowując, jeśli firma znajduje się w stabilnej sytuacji finansowej, cechuje się rozważnymi inwestycjami i trwałym rozwojem, to nie powinna ona mieć problemu z uzyskaniem pozytywnej oceny swojej kondycji finansowej. Niemniej jednak, nie ma takiego przedsiębiorstwa, które nie wymagałyby żadnej poprawy. Toteż dokładna ocena może okazać się pomocna nawet dla wyjątkowo dobrze prosperujących firm, identyfikując obszary, w których można się jeszcze udoskonalić. Potrzebujesz pomocy? Oferujemy profesjonalną analizę finansów firmy w całym ich przekroju. Pomożemy ocenić kondycję przedsiębiorstwa oraz wyciągnąć wnioski niezbędne do odniesienia sukcesu w procesie ubiegania się o dotację. W celu skorzystania z usługi zapraszamy do kontaktu!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji