Wyszukiwarka dotacji

Grant rządowy – czym jest, na co można pozyskać wsparcie?

Grant rządowy – czym jest, na co można pozyskać wsparcie?

Spis treści

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 (potoczna nazwa – grant rządowy) nie jest nowym rozwiązaniem. Został on przyjęty przez polski rząd w lipcu 2011 r., jednak dopiero nowelizacja z 2019 r. doprowadziła do zwiększenia jego dostępności dla mniejszych podmiotów. W początkowym okresie jego beneficjentami – z uwagi na wysokie kryteria wejścia – były głównie duże zagraniczne przedsiębiorstwa działające w Polsce. Po zmianach wprowadzonych w 2019 r. grant rządowy stał się osiągalny również dla MŚP, wciąż jednak nie dorównuje popularnością innym instrumentom wsparcia jak choćby Polska Strefa Inwestycji. Czy grant rządowy się opłaca, czy można go łączyć z innymi formami wsparcia inwestycji? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Podstawowe informacje o grancie rządowym

 • Fundusze będą wypłacane do końca 2030 r., ale aplikować można tylko do 2025 r., nabór ma charakter ciągły.
 • Forma wsparcia: dotacja gotówkowa bezzwrotna wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji inwestycji.
 • Grant rządowy może być łączony z ulgą podatkową w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, ale pod określonymi warunkami.
 • Cel ustanowienia grantu: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i konkurencyjności polskiej gospodarki, niwelowanie różnic między regionami w myśl zasad regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 • Grant rządowy finansowany jest z budżetu państwa.
 • Możliwe jest finansowanie inwestycji o profilu usługowym (BBS) lub produkcyjnym.

Grant rządowy – co można dofinansować?

Program przewiduje wsparcie inwestycji początkowej z dwóch tytułów:

 1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie), rodzaje inwestycji:
  • Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych,
  • Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych,
  • Centrum Wysokozaawansowanych usług (CBR).
 1. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny), rodzaje inwestycji:
  • Strategiczna – inwestycja produkcyjna w dowolnej branży,
  • Innowacyjna – inwestycja produkcyjna, której rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa co najmniej w skali kraju,
  • Centrum Wysokozaawansowanych Usług (kod 72 PKWiU – usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, inwestycja w centrum badawczo-rozwojowe).

Dodatkowo w ramach grantu rządowego można dofinansować koszty przeszkolenia nowych pracowników (max. 7 tys. zł na każde nowoutworzone miejsce pracy). Z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną szczególnie interesujący będzie grant inwestycyjny pozwalający na sfinansowanie kosztów zakupu maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych czy specjalistycznego oprogramowania. Stąd też w dalszej części artykułu m.in. przy prezentacji kryteriów jakościowych odnosić się będziemy właśnie do grantu inwestycyjnego dla projektów o profilu produkcyjnym.

Co istotne nie można korzystać łącznie z grantu na zatrudnienie oraz grantu inwestycyjnego. Skorzystanie ze wsparcia z tytułu kosztów inwestycji wyklucza możliwość uzyskania wsparcia z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy i odwrotnie.

Kto może aplikować – kluczowe wymogi (kryteria ilościowe/kryteria wejścia)

O grant rządowy mogą ubiegać się przedsiębiorcy niezależenie od wielkości oraz branży. Wymagane jest zrealizowanie nowej inwestycji (formy inwestycji początkowej analogiczne jak obowiązujące w Polskiej Strefie Inwestycji). Konieczne jest zainwestowanie określonej kwoty w środki trwałe oraz utworzenie nowych miejsc pracy. Wartości progowe są uzależnione od rodzaju inwestycji i zaprezentowane zostały w Tabeli nr 1 (z tytułu nowej inwestycji) oraz w Tabeli nr 2 (z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy).

Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (analogicznie jak w przypadku Polskiej Strefy Inwestycji).

Tabela nr 1 Zestawienie minimalnych kosztów inwestycji i możliwego dofinansowania z tytułu nowej inwestycji
Tabela nr 2 Zestawienie minimalnych kosztów inwestycji i możliwego dofinansowania z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

Co podlega ocenie szczegółowej? – kryteria jakościowe

Poza spełnieniem kryteriów ilościowych wskazanych wyżej niezbędne jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania w ramach oceny jakościowej projektu. W przypadku projektów produkcyjnych ocenie poddawane są takie aspekty jak:

 • rozwój strukturalny,
 • rozwój naukowy,
 • rozwój zrównoważony terytorialnie,
 • rozwój zasobów ludzkich,
 • odpowiedzialność społeczna,
 • kryteria dodatkowe (doświadczenie inwestycyjne, międzynarodowa rozpoznawalność marki, przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego).

Czy grant rządowy się opłaca?

A) Dla inwestycji strategicznych lub innowacyjnych

Dla projektów produkcyjnych max. dotacja stanowi 15% wartości inwestycji. Intensywność wsparcia jest uzależniona od miejsca realizacji inwestycji. Maksymalny pułap, czyli 15%, mogą uzyskać inwestycje realizowane w województwach Polski Wschodniej. Z wyższej intensywności wsparcia korzystają też miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tzw. miasta SOR), gminy graniczące z tymi miastami oraz powiaty lub miasta na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Dla pozostałych lokalizacji obowiązuje niższa intensywność wsparcia wynosząca 10%.

B) Dla inwestycji w Centrum Wysokozaawansowanych Usług (CBR)

W przypadku utworzenia centrum badawczo-rozwojowego dotacja może wynieść nawet do 20% poniesionych kosztów pod warunkiem, że inwestycja w CBR jest realizowana na terenie Polski Wschodniej, w tzw. miastach SOR, gminach graniczących z tymi miastami lub w miastach na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Utworzenie CBR poza ww. obszarami uprzywilejowanymi pozwala skorzystać z 10% dofinansowania kosztów inwestycji.

Ile można zyskać?

Ostatecznie przyznana wysokość dotacji zależeć będzie od indywidualnej oceny każdego projektu dokonywanej przez PAIH. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest wstępna ocena inwestycji, która ma celu potwierdzenie, że projekt spełnia kryteria dostępowe (warunki dotyczące minimalnej wartości inwestycji, liczby nowoutworzonych miejsc pracy oraz zawiera deklarację o innowacyjności – w przypadku inwestycji innowacyjnej). Następnie projekt podlega szczegółowej ocenie punktowej w oparciu o 3 elementy tj. kryteria jakościowe, analizę sektorową oraz opinię regionalną.

Wysokość wsparcia z tytułu inwestycji kalkuluje się wg wzoru:

Wysokość wsparcia (w PLN) = a x b x c x (1,25 c-0,25)
a – wartość inwestycji
b – maksymalna intensywność wsparcia w danej lokalizacji dla danego rodzaju inwestycji
c – wynik końcowy szczegółowej oceny inwestycji

Przykład: Przedsiębiorca planuje zrealizowanie inwestycji innowacyjnej w województwie świętokrzyskim. Wartość inwestycji oszacował na 15 mln zł. W ramach szczegółowej oceny inwestycji projekt uzyskał 80% maksymalnej liczby punktów.
Wysokość wsparcia = 15 000 000 x 20% x [0,8 x (1,25 x 0,8 – 0,25) = 1 800 000 zł

Co jeszcze warto wiedzieć?

15% grantu musi zostać przeznaczone na współpracę z podmiotami szkolnictwa wyższego i nauki. Współpraca ta może polegać w szczególności na zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, zlecaniu realizacji programu studiów, finansowaniu przez stypendia lub finansowaniu zatrudnienia czy udział w programie „Doktorat wdrożeniowy”. Z pełną listą możliwych działań można się zapoznać w uchwale Rady Ministrów regulującej przyznawanie dotacji na inwestycje w ramach tzw. grantu rządowego.

Co warte podkreślenia Program ulega częstym zmianom. Ostatnia duża nowelizacja miała miejsce na początku 2021 r. w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Rozszerzono wówczas katalog inwestycji o reinwestycję czy wprowadzono dodatkową kategorię przedsiębiorcy rozwijającego się. Preferencyjne warunki obowiązywały jednak tylko do 31 grudnia 2021 r. Aktualnie obowiązująca jest więc nowelizacja Programu z 2019 r., która zwiększyła dostępność grantu dla przedsiębiorców w efekcie m.in. obniżenia kryteriów wejścia (kryteriów ilościowych) dotyczących wymaganych kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz liczby nowoutworzonych miejsc pracy. Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozważa w najbliższym czasie ponowne dokonanie zmian w programie, na razie nie ma jednak żadnych bliższych informacji czego miałyby dotyczyć. Będziemy monitorować sytuację, o wszelkich aktualizacjach będziemy pisać na blogu. Zachęcamy więc do stałego śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych, aby pozostać na bieżąco.

Chcesz pozyskać dofinansowanie na inwestycje? Grant rządowy to tylko jedna z opcji. Dotacje na inwestycje dla firm to znacznie szerszy temat. Skontaktuj się z nami i poznaj całą gamę możliwości – od zwolnień podatkowych po różne rodzaje bezzwrotnego wsparcia gotówkowego. Możemy również przeprowadzić symulację oceny punktowej dla Twojego projektu i oszacować wartość dotacji.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji