Wyszukiwarka dotacji

Grant rządowy – czym jest, na co można pozyskać wsparcie?

Grant rządowy – czym jest, na co można pozyskać wsparcie?

Spis treści

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 (potoczna nazwa – grant rządowy) nie jest nowym rozwiązaniem. Został on przyjęty przez polski rząd w lipcu 2011 r., jednak dopiero nowelizacja z 2019 r. doprowadziła do zwiększenia jego dostępności dla mniejszych podmiotów. W początkowym okresie jego beneficjentami – z uwagi na wysokie kryteria wejścia – były głównie duże zagraniczne przedsiębiorstwa działające w Polsce. Po zmianach wprowadzonych w 2019 r. grant rządowy stał się osiągalny również dla MŚP, wciąż jednak nie dorównuje popularnością innym instrumentom wsparcia jak choćby Polska Strefa Inwestycji. Czy grant rządowy się opłaca, czy można go łączyć z innymi formami wsparcia inwestycji? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Podstawowe informacje o grancie rządowym

 • Fundusze będą wypłacane do końca 2030 r., ale aplikować można tylko do 2025 r., nabór ma charakter ciągły.
 • Forma wsparcia: dotacja gotówkowa bezzwrotna wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji inwestycji.
 • Grant rządowy może być łączony z ulgą podatkową w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, ale pod określonymi warunkami.
 • Cel ustanowienia grantu: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i konkurencyjności polskiej gospodarki, niwelowanie różnic między regionami w myśl zasad regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 • Grant rządowy finansowany jest z budżetu państwa.
 • Możliwe jest finansowanie inwestycji o profilu usługowym (BBS) lub produkcyjnym.

Grant rządowy – co można dofinansować?

Program przewiduje wsparcie inwestycji początkowej z dwóch tytułów:

 1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie), rodzaje inwestycji:
  • Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych,
  • Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych,
  • Centrum Wysokozaawansowanych usług (CBR).
 1. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny), rodzaje inwestycji:
  • Strategiczna – inwestycja produkcyjna w dowolnej branży,
  • Innowacyjna – inwestycja produkcyjna, której rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa co najmniej w skali kraju,
  • Centrum Wysokozaawansowanych Usług (kod 72 PKWiU – usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, inwestycja w centrum badawczo-rozwojowe).

Dodatkowo w ramach grantu rządowego można dofinansować koszty przeszkolenia nowych pracowników (max. 7 tys. zł na każde nowoutworzone miejsce pracy). Z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną szczególnie interesujący będzie grant inwestycyjny pozwalający na sfinansowanie kosztów zakupu maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych czy specjalistycznego oprogramowania. Stąd też w dalszej części artykułu m.in. przy prezentacji kryteriów jakościowych odnosić się będziemy właśnie do grantu inwestycyjnego dla projektów o profilu produkcyjnym.

Co istotne nie można korzystać łącznie z grantu na zatrudnienie oraz grantu inwestycyjnego. Skorzystanie ze wsparcia z tytułu kosztów inwestycji wyklucza możliwość uzyskania wsparcia z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy i odwrotnie.

Kto może aplikować – kluczowe wymogi (kryteria ilościowe/kryteria wejścia)

O grant rządowy mogą ubiegać się przedsiębiorcy niezależenie od wielkości oraz branży. Wymagane jest zrealizowanie nowej inwestycji (formy inwestycji początkowej analogiczne jak obowiązujące w Polskiej Strefie Inwestycji). Konieczne jest zainwestowanie określonej kwoty w środki trwałe oraz utworzenie nowych miejsc pracy. Wartości progowe są uzależnione od rodzaju inwestycji i zaprezentowane zostały w Tabeli nr 1 (z tytułu nowej inwestycji) oraz w Tabeli nr 2 (z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy).

Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (analogicznie jak w przypadku Polskiej Strefy Inwestycji).

Tabela nr 1 Zestawienie minimalnych kosztów inwestycji i możliwego dofinansowania z tytułu nowej inwestycji
Tabela nr 2 Zestawienie minimalnych kosztów inwestycji i możliwego dofinansowania z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

Co podlega ocenie szczegółowej? – kryteria jakościowe

Poza spełnieniem kryteriów ilościowych wskazanych wyżej niezbędne jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania w ramach oceny jakościowej projektu. W przypadku projektów produkcyjnych ocenie poddawane są takie aspekty jak:

 • rozwój strukturalny,
 • rozwój naukowy,
 • rozwój zrównoważony terytorialnie,
 • rozwój zasobów ludzkich,
 • odpowiedzialność społeczna,
 • kryteria dodatkowe (doświadczenie inwestycyjne, międzynarodowa rozpoznawalność marki, przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego).

Czy grant rządowy się opłaca?

A) Dla inwestycji strategicznych lub innowacyjnych

Dla projektów produkcyjnych max. dotacja stanowi 15% wartości inwestycji. Intensywność wsparcia jest uzależniona od miejsca realizacji inwestycji. Maksymalny pułap, czyli 15%, mogą uzyskać inwestycje realizowane w województwach Polski Wschodniej. Z wyższej intensywności wsparcia korzystają też miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tzw. miasta SOR), gminy graniczące z tymi miastami oraz powiaty lub miasta na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Dla pozostałych lokalizacji obowiązuje niższa intensywność wsparcia wynosząca 10%.

B) Dla inwestycji w Centrum Wysokozaawansowanych Usług (CBR)

W przypadku utworzenia centrum badawczo-rozwojowego dotacja może wynieść nawet do 20% poniesionych kosztów pod warunkiem, że inwestycja w CBR jest realizowana na terenie Polski Wschodniej, w tzw. miastach SOR, gminach graniczących z tymi miastami lub w miastach na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Utworzenie CBR poza ww. obszarami uprzywilejowanymi pozwala skorzystać z 10% dofinansowania kosztów inwestycji.

Ile można zyskać?

Ostatecznie przyznana wysokość dotacji zależeć będzie od indywidualnej oceny każdego projektu dokonywanej przez PAIH. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest wstępna ocena inwestycji, która ma celu potwierdzenie, że projekt spełnia kryteria dostępowe (warunki dotyczące minimalnej wartości inwestycji, liczby nowoutworzonych miejsc pracy oraz zawiera deklarację o innowacyjności – w przypadku inwestycji innowacyjnej). Następnie projekt podlega szczegółowej ocenie punktowej w oparciu o 3 elementy tj. kryteria jakościowe, analizę sektorową oraz opinię regionalną.

Wysokość wsparcia z tytułu inwestycji kalkuluje się wg wzoru:

Wysokość wsparcia (w PLN) = a x b x c x (1,25 c-0,25)
a – wartość inwestycji
b – maksymalna intensywność wsparcia w danej lokalizacji dla danego rodzaju inwestycji
c – wynik końcowy szczegółowej oceny inwestycji

Przykład: Przedsiębiorca planuje zrealizowanie inwestycji innowacyjnej w województwie świętokrzyskim. Wartość inwestycji oszacował na 15 mln zł. W ramach szczegółowej oceny inwestycji projekt uzyskał 80% maksymalnej liczby punktów.
Wysokość wsparcia = 15 000 000 x 20% x [0,8 x (1,25 x 0,8 – 0,25) = 1 800 000 zł

Co jeszcze warto wiedzieć?

15% grantu musi zostać przeznaczone na współpracę z podmiotami szkolnictwa wyższego i nauki. Współpraca ta może polegać w szczególności na zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, zlecaniu realizacji programu studiów, finansowaniu przez stypendia lub finansowaniu zatrudnienia czy udział w programie „Doktorat wdrożeniowy”. Z pełną listą możliwych działań można się zapoznać w uchwale Rady Ministrów regulującej przyznawanie dotacji na inwestycje w ramach tzw. grantu rządowego.

Co warte podkreślenia Program ulega częstym zmianom. Ostatnia duża nowelizacja miała miejsce na początku 2021 r. w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Rozszerzono wówczas katalog inwestycji o reinwestycję czy wprowadzono dodatkową kategorię przedsiębiorcy rozwijającego się. Preferencyjne warunki obowiązywały jednak tylko do 31 grudnia 2021 r. Aktualnie obowiązująca jest więc nowelizacja Programu z 2019 r., która zwiększyła dostępność grantu dla przedsiębiorców w efekcie m.in. obniżenia kryteriów wejścia (kryteriów ilościowych) dotyczących wymaganych kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz liczby nowoutworzonych miejsc pracy. Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozważa w najbliższym czasie ponowne dokonanie zmian w programie, na razie nie ma jednak żadnych bliższych informacji czego miałyby dotyczyć. Będziemy monitorować sytuację, o wszelkich aktualizacjach będziemy pisać na blogu. Zachęcamy więc do stałego śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych, aby pozostać na bieżąco.

Chcesz pozyskać dofinansowanie na inwestycje? Grant rządowy to tylko jedna z opcji. Dotacje na inwestycje dla firm to znacznie szerszy temat. Skontaktuj się z nami i poznaj całą gamę możliwości – od zwolnień podatkowych po różne rodzaje bezzwrotnego wsparcia gotówkowego. Możemy również przeprowadzić symulację oceny punktowej dla Twojego projektu i oszacować wartość dotacji.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji