Wyszukiwarka dotacji

Dotacje na innowacje – jak to wygląda w USA?

Dotacje na innowacje – jak to wygląda w USA?

Na dotacje na innowacje w USA mogą liczyć przedsiębiorstwa, które opracowują nowy lub ulepszony produkt czy usługę. Przyznane fundusze można najczęściej wykorzystać na koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, prototypy oraz marketing. Dotacje na innowacje są przyznawane firmą, które charakteryzują się wysokim potencjałem tworzenia miejsc pracy, pobudzania wzrostu gospodarczego a także rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Projekty muszą mieć potencjał do komercjalizacji i spełniać specyficzne potrzeby badawczo-rozwojowe USA.

Warto zwrócić uwagę na programy Small Business Innovation Research (SBIR) oraz Small Business Technology Transfer (STTR)

Programy SBIR oraz STTR finansują zróżnicowane portfolio startupów oraz małych firm z różnych obszarów technologicznych. Celem konkursów jest stymulowanie innowacji technologicznych, które będą spełniać federalne potrzeby w zakresie prac B+R oraz mają dużą szanse na zyski przez komercjalizację.
USA wspiera mniejsze firmy i zachęca do udziału w konkursach. Dotacje są dostępne dla wszystkich niezależnie od płci, wyznania, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności.
Poprzez konkurencyjny program oparty na nagrodach, SBIR i STTR umożliwiają małym firmom odkrywanie ich potencjału technologicznego i stanowią zachętę do czerpania korzyści z ich komercjalizacji. Poprzez włączenie wykwalifikowanych małych firm do krajowej areny badawczo-rozwojowej stymulowane są innowacje w zakresie zaawansowanych technologii, a Stany Zjednoczone są coraz bardziej innowacyjne, spełniając swoje specyficzne potrzeby w zakresie badań i rozwoju.

STTR a partnerstwo

Podstawowym elementem programu STTR jest partnerstwo pomiędzy małymi przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi typu non-profit. Program STTR wymaga od małej firmy formalnej współpracy z instytucją badawczą w fazie I i II. Najważniejszą rolą STTR jest wypełnianie luki między wynikami badań podstawowych a komercjalizacją wynikającą z nich innowacji.

Misja i cele STTR i SBIR

Misją programów jest wsparcie nauki oraz innowacji technologicznych poprzez inwestowanie federalnych funduszy badawczych w najważniejsze amerykańskie priorytety. Dzięki temu USA buduje swoją silną gospodarkę narodową.

Cele programów są następujące:

 1. Stymulowanie innowacji technologicznych;
 2. Spełnianie federalnych potrzeb w zakresie badań oraz rozwoju;
 3. Wspieranie oraz zachęcanie do udziału w pracach przy innowacjach inne podmioty;
 4. Zwiększanie komercjalizacji w sektorze prywatnym innowacji, które pochodzą z federalnych funduszy na badania oraz rozwój;
 5. Wspieranie transferu technologii poprzez współprace B+R między małymi firmami a instytucjami badawczymi (cel programu STTR).

Kto może ubiegać się o środki?

W programach SBIR oraz STTR mogą uczestniczyć jedynie firmy ze Stanów Zjednoczonych. Firmy muszą spełniać wymagania dotyczące kwalifikowalności, które zostały określone w dokumentacji. Niektóre z nich zostały przedstawione poniżej:

 1. Nastawienie na zysk;
 2. Działalność prowadzona w USA;
 3. Własność oraz kontrola przedsiębiorstwa po stronie USA;
 4. Nie więcej niż 500 pracowników.

W przypadku STTR partnerska instytucja badawcza również musi spełniać pewne wymagania:

 1. Działać na terytorium USA;
 2. Być organizacją lub uniwersytetem non-profit/ krajową organizacją non-profit/ centrum badawczo-rozwojowym finansowanym ze środków federalnych (FFRDC)

Różnice między STTR a SBIR

Różnice między STTR a SBIR są następujące:

 • Laureat nagrody STTR a także jego instytucja partnerska są zobowiązani do zawarcia umowy która dotyczy własności intelektualnej. Musi ona szczegółowo określać przydział praw własności intelektualnej oraz praw do prowadzenia dalszych działań badawczo-rozwojowych lub dotyczących komercjalizacji;
 • STTR wymaga, aby przedsiębiorstwo wykonywało co najmniej 40% prac B+R, a pojedyncza partnerska jednostka badawcza co najmniej 30% prac B+R;
 • W programie STTR można zatrudnić głównego badacza przez partnerską instytucje badawczą.

Wysokość dotacji

Od października 2022r. agencje mogą przyznać nagrodę na fazę I do kwoty 295 924 USD a za fazę II do kwoty 1 972828 USD. Każda nagroda powyżej tych poziomów wymaga specjalnych zgód.
Każdego roku agencje federalne z zewnętrznymi budżetami na prace B+R, które przekraczają 100 mln dolarów są zobowiązane do przeznaczenia 3,2% tego zewnętrznego budżetu na badania i rozwój w małych firmach za pośrednictwem SBIR.
Agencje federalne które mają zewnętrzne budżety na prace B+R które przekraczają 1 mld dolarów są zobowiązane do przekazania 0,45% tego budżetu na program dla małych firm STTR. Obecnie jedenaście agencji federalnych uczestniczy w programie SBIR, a pięć z tych agencji uczestniczy również w programie STTR.
Każda agencja zarządza własnym indywidualnym programem w ramach wytycznych ustalonych przez Kongres. Agencje te wyznaczają tematy badań i rozwoju w swoich przetargach i również często przyjmują propozycje od małych firm. Nagrody przyznawane są na zasadzie konkursu po dokonaniu oceny wniosków.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji