Wyszukiwarka dotacji

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

W nowej perspektywie finansowej i nowych programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki obowiązują nowe zasady. Ścieżka SMART to dobrze znana już wszystkim dotacja przeznaczona dla przedsiębiorców i nie tylko bo także umożliwiająca realizację projektów w partnerstwie z jednostkami badawczymi.

Ogólne warunki realizacji projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie nakładają na Beneficjenta obowiązek osiągnięcia określonych we wniosku o dofinansowanie celów i wskaźników Projektu poprzez osiągnięcie celów i wskaźników każdego z modułów wchodzących w skład Projektu. Tutaj stawia się największy nacisk. Prawidłową realizację projektu określa właśnie osiągniecie wszelkich wskaźników, które Beneficjent wskazał we wniosku o dofinansowanie.

Wraz z nowymi dotacjami przyszły nowe zasady. W Ścieżce SMART Instytucja Zarządzająca będzie monitorować wykazywanie założonych wskaźników na bieżąco. Co to oznacza -> osiągnięcie wskaźników nie będzie oceniane wyłącznie na końcu realizacji projektu. Sprawdzane będzie wykazywanie założonych wskaźników w trakcie trwania projektu. Na tej podstawie Instytucje Zarządzające czyli PARP i NCBR będą monitorować czy projekt prowadzony jest prawidłowo przez Beneficjenta. Taką informację o osiągnięciu poszczególnych wskaźników Beneficjent będzie przedstawiał Instytucji dołączając do wniosku o płatność zestawienie, w którym podany będzie bieżący poziom ich realizacji.

W związku z powyższym, nie ma wówczas obowiązku składania do Instytucji raportów okresowych. Jest to zdecydowanie zmiana usprawniająca realizację projektów w nowej perspektywie. Jednak mimo braku obowiązku składania raportów okresowych, Instytucja w dalszym ciągu może wymagać udostępnienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących realizacji Umowy, dlatego zalecane jest tworzenie wewnętrznych raportów. Zapiski Umowy wskazują, że Beneficjent w okresie obowiązywania Umowy zobowiązuje się udzielać Instytucji oraz podmiotom upoważnionym przez Instytucję wszelkich informacji lub udostępnić wszelkie dokumenty dotyczące realizacji Umowy i wydatkowania dofinansowania w terminie wskazanym przez Instytucję.

Ogółem mówiąc raportowanie wskaźników oraz w zakresie przestrzegania zasad horyzontalnych i polityk unijnych, w tym dotyczących pomocy publicznej, zamówień publicznych, prawa pracy, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 1, 3-4, 6-8, 10, 15, 20-23, 25-26, 30-31) i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (art. 2-7, 9), w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu zastąpiło składanie raportów okresowych.

Co w przypadku gdy Beneficjent nie osiągnie wartości wskaźników produktu i rezultatu?

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję, że cel Projektu został osiągnięty, ale Beneficjent nie osiągnął wartości wskaźników produktu określonych w Umowie, Instytucja może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników.

Natomiast w przypadku stwierdzenia przez Instytucję, że cel Projektu został osiągnięty, ale Beneficjent nie osiągnął wartości wskaźników rezultatu określonych w Umowie, Instytucja może żądać zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. Pomniejszenia dokonuje się z uwzględnieniem pomniejszenia dokonanego przy nieosiągnięcia wartości wskaźników produktu.

W celu monitorowania realizacji projektu i ewaluacji Beneficjent ma obowiązek współpracowania z Instytucją Zarządzającą, a w szczególności jego obowiązkiem jest:

  • informowanie o Projekcie, w tym o osiągniętych wartościach wskaźników i przestrzeganiu zasad horyzontalnych i polityk unijnych,
  • informowanie o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji Projektu,
  • uczestniczenie w ankietach, wywiadach oraz udostępnianie informacji koniecznych dla ewaluacji, w tym ewaluacji zlecanych przez Instytucję Zarządzającą.

Ochrona środowiska w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Jak wiadomo ochrona środowiska i wzmacnianie świadomości na temat ekologicznej gospodarki i zielonej transformacji przedsiębiorstw zyskało swoje znaczenie w nowej ofercie dotacji unijnych.

Umowa o dofinansowanie określa obowiązek Beneficjenta wobec spełnienia polityk horyzontalnych, dostarczenia wypełnionego formularza „Analiza zgodności Projektu z polityką ochrony środowiska”, postępowania zgodnie z hierarchią odpadów w tym uwzględniając zapobieganie powstawania odpadów trakcie realizacji projektu a także po jego zakończeniu. Co więcej środki trwałe, które zostaną zakupione i przeznaczone będą wyłącznie na cele projektu po zakończeniu użytkowania nie powinny stać się odpadem. Beneficjent musi temu zapobiec, a w przypadku gdy staną się odpadem należy postępować z nimi zgodnie z normami prawa dotyczącymi gospodarowania odpadami i z uwzględnieniem zaleceń producenta. Aspekt zapobiegania powstawania odpadów dotyczy także zagospodarowania substancji/odpadów niebezpiecznych powstałych w trakcie lub po zakończeniu projektu. Ponadto zobowiązania sięgają także realizacji projektu zgodnie z wymogami określonymi dyrektywą w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, dyrektywą w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, dyrektywą w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i dyrektywą ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (o ile będzie dotyczyło danego Projektu). W przypadku inwestycji w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej 5 lat Beneficjent ma obowiązek uodpornienia na zmiany klimatu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji