Wyszukiwarka dotacji

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

W nowej perspektywie finansowej i nowych programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki obowiązują nowe zasady. Ścieżka SMART to dobrze znana już wszystkim dotacja przeznaczona dla przedsiębiorców i nie tylko bo także umożliwiająca realizację projektów w partnerstwie z jednostkami badawczymi.

Ogólne warunki realizacji projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie nakładają na Beneficjenta obowiązek osiągnięcia określonych we wniosku o dofinansowanie celów i wskaźników Projektu poprzez osiągnięcie celów i wskaźników każdego z modułów wchodzących w skład Projektu. Tutaj stawia się największy nacisk. Prawidłową realizację projektu określa właśnie osiągniecie wszelkich wskaźników, które Beneficjent wskazał we wniosku o dofinansowanie.

Wraz z nowymi dotacjami przyszły nowe zasady. W Ścieżce SMART Instytucja Zarządzająca będzie monitorować wykazywanie założonych wskaźników na bieżąco. Co to oznacza -> osiągnięcie wskaźników nie będzie oceniane wyłącznie na końcu realizacji projektu. Sprawdzane będzie wykazywanie założonych wskaźników w trakcie trwania projektu. Na tej podstawie Instytucje Zarządzające czyli PARP i NCBR będą monitorować czy projekt prowadzony jest prawidłowo przez Beneficjenta. Taką informację o osiągnięciu poszczególnych wskaźników Beneficjent będzie przedstawiał Instytucji dołączając do wniosku o płatność zestawienie, w którym podany będzie bieżący poziom ich realizacji.

W związku z powyższym, nie ma wówczas obowiązku składania do Instytucji raportów okresowych. Jest to zdecydowanie zmiana usprawniająca realizację projektów w nowej perspektywie. Jednak mimo braku obowiązku składania raportów okresowych, Instytucja w dalszym ciągu może wymagać udostępnienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących realizacji Umowy, dlatego zalecane jest tworzenie wewnętrznych raportów. Zapiski Umowy wskazują, że Beneficjent w okresie obowiązywania Umowy zobowiązuje się udzielać Instytucji oraz podmiotom upoważnionym przez Instytucję wszelkich informacji lub udostępnić wszelkie dokumenty dotyczące realizacji Umowy i wydatkowania dofinansowania w terminie wskazanym przez Instytucję.

Ogółem mówiąc raportowanie wskaźników oraz w zakresie przestrzegania zasad horyzontalnych i polityk unijnych, w tym dotyczących pomocy publicznej, zamówień publicznych, prawa pracy, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 1, 3-4, 6-8, 10, 15, 20-23, 25-26, 30-31) i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (art. 2-7, 9), w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu zastąpiło składanie raportów okresowych.

Co w przypadku gdy Beneficjent nie osiągnie wartości wskaźników produktu i rezultatu?

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję, że cel Projektu został osiągnięty, ale Beneficjent nie osiągnął wartości wskaźników produktu określonych w Umowie, Instytucja może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników.

Natomiast w przypadku stwierdzenia przez Instytucję, że cel Projektu został osiągnięty, ale Beneficjent nie osiągnął wartości wskaźników rezultatu określonych w Umowie, Instytucja może żądać zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. Pomniejszenia dokonuje się z uwzględnieniem pomniejszenia dokonanego przy nieosiągnięcia wartości wskaźników produktu.

W celu monitorowania realizacji projektu i ewaluacji Beneficjent ma obowiązek współpracowania z Instytucją Zarządzającą, a w szczególności jego obowiązkiem jest:

  • informowanie o Projekcie, w tym o osiągniętych wartościach wskaźników i przestrzeganiu zasad horyzontalnych i polityk unijnych,
  • informowanie o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji Projektu,
  • uczestniczenie w ankietach, wywiadach oraz udostępnianie informacji koniecznych dla ewaluacji, w tym ewaluacji zlecanych przez Instytucję Zarządzającą.

Ochrona środowiska w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Jak wiadomo ochrona środowiska i wzmacnianie świadomości na temat ekologicznej gospodarki i zielonej transformacji przedsiębiorstw zyskało swoje znaczenie w nowej ofercie dotacji unijnych.

Umowa o dofinansowanie określa obowiązek Beneficjenta wobec spełnienia polityk horyzontalnych, dostarczenia wypełnionego formularza „Analiza zgodności Projektu z polityką ochrony środowiska”, postępowania zgodnie z hierarchią odpadów w tym uwzględniając zapobieganie powstawania odpadów trakcie realizacji projektu a także po jego zakończeniu. Co więcej środki trwałe, które zostaną zakupione i przeznaczone będą wyłącznie na cele projektu po zakończeniu użytkowania nie powinny stać się odpadem. Beneficjent musi temu zapobiec, a w przypadku gdy staną się odpadem należy postępować z nimi zgodnie z normami prawa dotyczącymi gospodarowania odpadami i z uwzględnieniem zaleceń producenta. Aspekt zapobiegania powstawania odpadów dotyczy także zagospodarowania substancji/odpadów niebezpiecznych powstałych w trakcie lub po zakończeniu projektu. Ponadto zobowiązania sięgają także realizacji projektu zgodnie z wymogami określonymi dyrektywą w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, dyrektywą w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, dyrektywą w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i dyrektywą ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (o ile będzie dotyczyło danego Projektu). W przypadku inwestycji w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej 5 lat Beneficjent ma obowiązek uodpornienia na zmiany klimatu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji