Wyszukiwarka dotacji

645 mln zł na innowacje cyfrowe w nowej Szybkiej ścieżce

645 mln zł na innowacje cyfrowe w nowej Szybkiej ścieżce

Spis treści

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach, którego będzie można dofinansować koszty prac B+R zorientowanych na opracowanie innowacji cyfrowych, a także wydatki związane z przygotowaniem do ich wdrożenia na rynek. Do podziału jest 645 mln zł, jeden projekt może otrzymać maksymalnie 20 mln zł. Jest więc o co walczyć! Przedstawiamy, kto może aplikować o wsparcie, jakie warunki trzeba spełnić oraz przybliżamy katalog kosztów, które można dofinansować.

Kto może startować w konkursie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się samodzielni przedsiębiorcy (niezależnie od wielkości), konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe tj. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Maksymalna liczba podmiotów wchodzących w skład konsorcjum nie może przekroczyć 3. Liderem konsorcjum zawsze musi być przedsiębiorstwo.

Zakres tematyczny konkursu

Szybka ścieżka jest działaniem dobrze znanym przedsiębiorcom, w latach 2014-2021 organizowanych było kilkanaście naborów z tego działania. Ogólne zasady konkursu związane np. z wymaganą dokumentacją aplikacyjną, procedurą oceny projektu czy kategoriami kosztów kwalifikowanych nie będą więc dla przedsiębiorców zaskoczeniem. Tym razem jednak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będące organizatorem konkursu, wymaga, aby projekty wpisywały się w zakres tematyczny uwzględniający wskazane poniżej obszary.

 1. Cyberbezpieczeństwo – obszar obejmujący takie zagadnienia badawcze jak:
  • Systemy monitorujące, testujące, analizujące w obszarze cyberbezpieczeństwa.
  • Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję w obszarze cyberbezpieczeństwa.
  • Cyberbezpieczeństwo jako usługa.
  • Kryptografia, uwierzytelnianie i ochrona tożsamości.
  • Cyberbezpieczeństwo instalacji procesowych.
  • Cyberbezpieczeństwo sieci i IoT.
 1. Cyfryzację przemysłu – obszar obejmujący takie zagadnienia badawcze jak:
  • Oprogramowanie do zarządzania w czasie rzeczywistym obiektami i procesami przemysłowymi przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych (AI, Big Data, IoT, 5G, XR).
  • Cyfrowe repliki fizycznych obiektów, procesów i systemów służące do efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwach (digital twin).
  • Oprogramowanie do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji na potrzeby IoT.
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach przemysłowych.
  • ICT w Gospodarce obiegu zamkniętego.
  • Wykorzystanie inteligentnych czujników na potrzeby procesów przemysłowych.
 1. Cyfrowe technologie kreacyjne – obszar obejmujący takie zagadnienia badawcze jak:
  • Rozwój mechanizmów automatycznego generowania treści stron.
  • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania na potrzeby gier.
  • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji wykorzystujące innowacyjne interfejsy i mechanizm interakcji z grą i otoczeniem.
  • Opracowanie narzędzi wspierających i automatyzujących procesy wytwórcze gier.
  • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online.
  • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo.
  • Opracowanie rozwiązań softwareowych.
  • Obszar rozwoju gier poważnych.

W ramach każdego obszaru wskazane zostały zagadnienia badawcze oraz lista proponowanych działań priorytetowych wpisujących się w te zagadnienia. Lista ta jest bardzo obszerna, dlatego ograniczyliśmy się do wylistowania wyłącznie zagadnień badawczych. Pełna lista zawierająca konkretne przykłady działań wpisujących się w zaprezentowane powyżej zagadnienia badawcze stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Jeśli zastanawiasz się czy Twój pomysł wpisuje się w zakres tematyczny to skontaktuj się z nami. Nasi Eksperci pomogą Ci to ocenić, a także przeprowadzą bezpłatną analizę potencjału Twojego projektu uwzględniając kryteria wyboru projektu obowiązujące w konkursie.

Ile można zyskać? – warunki finansowe

Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego projektu wynosi nawet 20 mln euro.
Intensywność dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz kategorii/typu prac (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe) i wygląda następująco:

Intensywność dofinansowania wg. wielkości przedsiębiorstwa i kategorii prac

Wsparcie ma charakter bezzwrotny (dotacyjny). Dolny limit kosztów kwalifikowanych wynosi 5 mln zł, górny 500 mln euro. Dzięki tak szerokim widełkom o dotację będą mogli się ubiegać zarówno przedsiębiorcy planujący szeroko zakrojone prace badawcze, jak i Ci chcący realizować projekty na mniejszą skalę.

Jakie koszty można dofinansować?

Katalog kosztów kwalifikowanych jest analogiczny jak w poprzednich naborach w ramach podziałania 1.1.1 tj. Szybka ścieżka. Będzie można więc dofinansować:

 1. Koszty wynagrodzeń kadry badawczej zaangażowanej do realizacji projektu (kategoria W) – koszty wynagrodzeń wraz z wszystkimi pozapłacowymi kosztami pracodawcy w formie np. składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, wypadkowe, składek na PPK, Fundusz Pracy czy zaliczek na podatek dochodowy.
 1. Koszty podwykonawstwa (kategoria E) – koszty zlecanych na zewnątrz prac merytorycznych (np. koszty badań w zewnętrznym laboratorium). W odniesieniu do tej kategorii kosztów obowiązują limity określone w Regulaminie Konkursu.
 1. Pozostałe koszty operacyjne (kategoria Op) – np. koszty aparatury naukowo-badawczej, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań tj. surowców, półproduktów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych czy instalacji doświadczalnych, elementów służących do budowy prototypu i na stałe w nim zamontowanych, wynajmu powierzchni laboratoryjnej.

Przybliżone powyżej trzy kategorie kosztów stanowią koszty bezpośrednie. Ponadto można dofinansować koszty pośrednie tj. koszty, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach, a są związane z obsługą projektu. Z kosztów pośrednich sfinansowane mogą zostać przede wszystkim koszty wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem oraz koszty administracyjne (np. koszty obsługi księgowej). Koszty pośrednie są wypłacane w formie ryczałtu i stanowią 25% sumy kosztów z kategorii W i Op.

Szczegółowo zasady kwalifikowalności kosztów zostały opisane w Przewodniku kwalifikowalności kosztów stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu.

Ile może trwać projekt?

W przeciwieństwie do historycznych naborów Szybkiej ścieżki, gdzie maksymalny czas realizacji wynosił 36 miesięcy, tym razem projekty muszą być znacznie krótsze. Planując projekt trzeba pamiętać, że nie może on wykroczyć poza datę 31 grudnia 2023 r.

Nabór do konkursu trwa tylko do 4 listopada 2022 r. Czasu na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej jest więc naprawdę niewiele. Chętnie pomożemy Ci w tym procesie! Możemy wesprzeć Cię zarówno w przygotowaniu części merytorycznej projektu (zbudowaniu planu prac B+R, zdefiniowaniu kamieni milowych itp.), jak i finansowej (zaplanowaniu budżetu projektu, zbudowaniu modelu opłacalności wdrożenia wyników projektu).

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Dowiedz się jakie są główne obowiązki Beneficjenta w zakresie monitorowania realizacji projektu przez Instytucje Zarządzające w działaniu Ścieżka SMART (PARP, NCBR). W nowej perspektywie pojawiły się nowe zasady i usprawnienia. Beneficjenci nie muszą składać raportów okresowych do Instytucji, ale zamiast tego obowiązuje ich raportowanie wskaźników.
Dowiedz się więcej
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji