Wyszukiwarka dotacji

645 mln zł na innowacje cyfrowe w nowej Szybkiej ścieżce

645 mln zł na innowacje cyfrowe w nowej Szybkiej ścieżce

Spis treści

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach, którego będzie można dofinansować koszty prac B+R zorientowanych na opracowanie innowacji cyfrowych, a także wydatki związane z przygotowaniem do ich wdrożenia na rynek. Do podziału jest 645 mln zł, jeden projekt może otrzymać maksymalnie 20 mln zł. Jest więc o co walczyć! Przedstawiamy, kto może aplikować o wsparcie, jakie warunki trzeba spełnić oraz przybliżamy katalog kosztów, które można dofinansować.

Kto może startować w konkursie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się samodzielni przedsiębiorcy (niezależnie od wielkości), konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe tj. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Maksymalna liczba podmiotów wchodzących w skład konsorcjum nie może przekroczyć 3. Liderem konsorcjum zawsze musi być przedsiębiorstwo.

Zakres tematyczny konkursu

Szybka ścieżka jest działaniem dobrze znanym przedsiębiorcom, w latach 2014-2021 organizowanych było kilkanaście naborów z tego działania. Ogólne zasady konkursu związane np. z wymaganą dokumentacją aplikacyjną, procedurą oceny projektu czy kategoriami kosztów kwalifikowanych nie będą więc dla przedsiębiorców zaskoczeniem. Tym razem jednak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będące organizatorem konkursu, wymaga, aby projekty wpisywały się w zakres tematyczny uwzględniający wskazane poniżej obszary.

 1. Cyberbezpieczeństwo – obszar obejmujący takie zagadnienia badawcze jak:
  • Systemy monitorujące, testujące, analizujące w obszarze cyberbezpieczeństwa.
  • Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję w obszarze cyberbezpieczeństwa.
  • Cyberbezpieczeństwo jako usługa.
  • Kryptografia, uwierzytelnianie i ochrona tożsamości.
  • Cyberbezpieczeństwo instalacji procesowych.
  • Cyberbezpieczeństwo sieci i IoT.
 1. Cyfryzację przemysłu – obszar obejmujący takie zagadnienia badawcze jak:
  • Oprogramowanie do zarządzania w czasie rzeczywistym obiektami i procesami przemysłowymi przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych (AI, Big Data, IoT, 5G, XR).
  • Cyfrowe repliki fizycznych obiektów, procesów i systemów służące do efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwach (digital twin).
  • Oprogramowanie do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji na potrzeby IoT.
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach przemysłowych.
  • ICT w Gospodarce obiegu zamkniętego.
  • Wykorzystanie inteligentnych czujników na potrzeby procesów przemysłowych.
 1. Cyfrowe technologie kreacyjne – obszar obejmujący takie zagadnienia badawcze jak:
  • Rozwój mechanizmów automatycznego generowania treści stron.
  • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania na potrzeby gier.
  • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji wykorzystujące innowacyjne interfejsy i mechanizm interakcji z grą i otoczeniem.
  • Opracowanie narzędzi wspierających i automatyzujących procesy wytwórcze gier.
  • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online.
  • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo.
  • Opracowanie rozwiązań softwareowych.
  • Obszar rozwoju gier poważnych.

W ramach każdego obszaru wskazane zostały zagadnienia badawcze oraz lista proponowanych działań priorytetowych wpisujących się w te zagadnienia. Lista ta jest bardzo obszerna, dlatego ograniczyliśmy się do wylistowania wyłącznie zagadnień badawczych. Pełna lista zawierająca konkretne przykłady działań wpisujących się w zaprezentowane powyżej zagadnienia badawcze stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Jeśli zastanawiasz się czy Twój pomysł wpisuje się w zakres tematyczny to skontaktuj się z nami. Nasi Eksperci pomogą Ci to ocenić, a także przeprowadzą bezpłatną analizę potencjału Twojego projektu uwzględniając kryteria wyboru projektu obowiązujące w konkursie.

Ile można zyskać? – warunki finansowe

Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego projektu wynosi nawet 20 mln euro.
Intensywność dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz kategorii/typu prac (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe) i wygląda następująco:

Intensywność dofinansowania wg. wielkości przedsiębiorstwa i kategorii prac

Wsparcie ma charakter bezzwrotny (dotacyjny). Dolny limit kosztów kwalifikowanych wynosi 5 mln zł, górny 500 mln euro. Dzięki tak szerokim widełkom o dotację będą mogli się ubiegać zarówno przedsiębiorcy planujący szeroko zakrojone prace badawcze, jak i Ci chcący realizować projekty na mniejszą skalę.

Jakie koszty można dofinansować?

Katalog kosztów kwalifikowanych jest analogiczny jak w poprzednich naborach w ramach podziałania 1.1.1 tj. Szybka ścieżka. Będzie można więc dofinansować:

 1. Koszty wynagrodzeń kadry badawczej zaangażowanej do realizacji projektu (kategoria W) – koszty wynagrodzeń wraz z wszystkimi pozapłacowymi kosztami pracodawcy w formie np. składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, wypadkowe, składek na PPK, Fundusz Pracy czy zaliczek na podatek dochodowy.
 1. Koszty podwykonawstwa (kategoria E) – koszty zlecanych na zewnątrz prac merytorycznych (np. koszty badań w zewnętrznym laboratorium). W odniesieniu do tej kategorii kosztów obowiązują limity określone w Regulaminie Konkursu.
 1. Pozostałe koszty operacyjne (kategoria Op) – np. koszty aparatury naukowo-badawczej, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań tj. surowców, półproduktów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych czy instalacji doświadczalnych, elementów służących do budowy prototypu i na stałe w nim zamontowanych, wynajmu powierzchni laboratoryjnej.

Przybliżone powyżej trzy kategorie kosztów stanowią koszty bezpośrednie. Ponadto można dofinansować koszty pośrednie tj. koszty, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach, a są związane z obsługą projektu. Z kosztów pośrednich sfinansowane mogą zostać przede wszystkim koszty wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem oraz koszty administracyjne (np. koszty obsługi księgowej). Koszty pośrednie są wypłacane w formie ryczałtu i stanowią 25% sumy kosztów z kategorii W i Op.

Szczegółowo zasady kwalifikowalności kosztów zostały opisane w Przewodniku kwalifikowalności kosztów stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu.

Ile może trwać projekt?

W przeciwieństwie do historycznych naborów Szybkiej ścieżki, gdzie maksymalny czas realizacji wynosił 36 miesięcy, tym razem projekty muszą być znacznie krótsze. Planując projekt trzeba pamiętać, że nie może on wykroczyć poza datę 31 grudnia 2023 r.

Nabór do konkursu trwa tylko do 4 listopada 2022 r. Czasu na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej jest więc naprawdę niewiele. Chętnie pomożemy Ci w tym procesie! Możemy wesprzeć Cię zarówno w przygotowaniu części merytorycznej projektu (zbudowaniu planu prac B+R, zdefiniowaniu kamieni milowych itp.), jak i finansowej (zaplanowaniu budżetu projektu, zbudowaniu modelu opłacalności wdrożenia wyników projektu).

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji