Wyszukiwarka dotacji

3 mln zł dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego – rusza kolejny nabór na zakup usług doradczych

3 mln zł dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego – rusza kolejny nabór na zakup usług doradczych

Startuje kolejna runda naboru na vouchery dla przedsiębiorstw. Nabór finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Poprzednie rundy cieszyły się ogromną popularnością, w dotychczasowych pięciu naborach podpisano 360 umów z przedsiębiorcami na kwotę 22 mln zł wsparcia. Aktualnie do podziału jest 3 mln zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O voucher mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego. Co istotne wprowadzono dwa obostrzenia tj.:

  1. Ze wsparcia wykluczone są podmioty, które otrzymały dofinansowanie na zakup usług doradczych w poprzednich naborach.
  1. O wsparcie mogą aplikować firmy, które prowadzą aktywną działalność na terenie województwa świętokrzyskiego od minimum 3 miesięcy. Przez aktywną działalność rozumie się posiadanie siedziby lub oddziału (w przypadku spółek prawa handlowego) lub głównego miejsca wykonywania działalności (w przypadku JDG) na terenie województwa świętokrzyskiego. Spełnienie powyższego warunku musi zostać potwierdzone wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji (KRS lub CEIDG).

Ile można zyskać?

Dostępne będą dwa typy voucherów:

  1. Na zakup usług standardowych – w tym przypadku górny pułap dofinansowania wynosi 20 tys. zł brutto, a maksymalna intensywność dofinansowania 75%.
  1. Na zakup usług specjalistycznych – gdzie maksymalne dofinansowanie wynosi 70 tys. zł brutto, przy zaangażowaniu wyłącznie 15% środków własnych (koszty usługi doradczej są kwalifikowane w 85%).

Maksymalne poziomy dofinansowania dotyczą sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie korzystał w projekcie z pomocy de minimis. Trzeba jednak pamiętać, że pomoc de minimis jest obwarowana limitami, wartość tej pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro na przestrzeni 3 ostatnich lat podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy nie mają wolnego limitu pomocy de minimis, z uwagi na zaangażowanie w inne projekty, też mogą skorzystać z voucherów. W takim przypadku dofinansowanie będzie stanowić pomoc na usługi doradcze, co wiąże się z niższą intensywnością wsparcia (50% kosztów kwalifikowanych).

Jakie usługi można dofinansować?

Przykładowe usługi, które można sfinansować w projekcie określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Co istotne katalog ten nie ma charakteru zamkniętego – przedsiębiorcy mogą więc zgłaszać swoje propozycje usług jednak wówczas wymagana jest zgoda Operatora Systemu Popytowego tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego o voucher należy przesłać drogą elektroniczną informacje dotyczące nazwy, rodzaju (standardowa/specjalistyczna) i zakresu usługi oraz krótkie uzasadnienie potrzeby jej realizacji w celu uzyskania akceptacji Operatora. W konkursie będzie można więc dofinansować usługi ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców oraz specyfiki branży.

W ramach usługi standardowej sfinansować będzie można m.in. koszty analizy finansowej przedsiębiorstwa w zakresie potrzeb inwestycyjnych, analizy opłacalności pozyskania możliwych źródeł finansowania, opracowania strategii marketingowej, opracowania biznesplanów/studiów wykonalności, badania rynku, opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO czy analizy ryzyka.

Voucher na usługę specjalistyczną przeznaczyć będzie można w szczególności na wykonanie audytu energetycznego, opracowanie mapy drogowej (planu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0), audytu innowacyjności, usługi w zakresie uzyskania ochrony patentowej czy audytu wzorniczego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym katalogiem usług doradczych (Załącznik nr 1) dostępnym tutaj: https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

A co nie podlega dofinansowaniu?

Vouchera nie można przeznaczyć na sfinansowanie usługi polegającej na organizacji udziału przedsiębiorstwa w targach, misjach zagranicznych czy wyjazdach biznesowych. Ze wsparcia wykluczone są także rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze czy reklama.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

W ramach konkursu nie ma możliwości zakupu środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. Jeden przedsiębiorca może złożyć maksymalnie dwa formularze zgłoszeniowe jeden na realizację usługi standardowej i jeden na zakup usługi specjalistycznej. Maksymalny czas realizacji usługi specjalistycznej to 8 miesięcy, a usługi standardowej 4 miesiące. Projekt, niezależnie od typu usługi, należy rozliczyć w terminie do 30.09.2023 r.

Usługi standardowe będą rozliczane w formie jednorazowej refundacji, natomiast w przypadku usług specjalistycznych dopuszczono refundację maksymalnie 3 faktur częściowych.

Jak aplikować?

W pierwszej kolejności należy wybrać usługę doradczą odpowiadajacą na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa – w oparciu o przykładowe usługi wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu lub proponując własną. Kolejnym wymaganym krokiem jest przeprowadzenie postępowania ofertowego i wyłonienie wykonawcy przy zachowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania. Regulamin konkursowy wymaga wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 5 potencjalnych usługodawców i skutecznego pozyskania co najmniej 2 ofert cenowych do porównania. Przedsiębiorca jest dodatkowo zobowiązany do publikacji zapytania na firmowej stronie www, jeśli takową posiada. Po wyborze wykonawcy ostatnim etapem jest złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami – elektronicznie przez dedykowaną platformę internetową oraz listownie na adres Operatora.

Interesują Cię dotacje dla MŚP? Chętnie pomożemy w przygotowaniu pełnej dokumentacji oraz w rozliczeniu projektu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Dofinansowanie na startup można pozyskać w różnych formach, poprzez dotacje unijne, pożyczki, programy akceleracyjne czy poprzez inwestorów. Jakie możliwości już czekają lub dopiero będą czekać na przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju? Sprawdź ofertę programu FENG, programu dla Polski Wschodniej oraz inne możliwości jakie oferuje na przykład Fundusz Inwestycyjny.
Dowiedz się więcej
Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Każdy z projektów współfinansowanych z funduszy europejskich ma obowiązek realizacji działań informacyjnych na rzecz widoczności FE. W celu określenia działań w zakresie informacji i promocji powstały Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich dla danej perspektywy, obecnie na lata 2021-2027. W artykule przyglądamy się bliżej tym wytycznym i obowiązkom z jakich muszą wywiązać się Beneficjenci.
Dowiedz się więcej
Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji to obszar szczególnie dotknięty skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Z niniejszego artykułu dowiesz się jaki zasięg i jakie gminy obejmuje obszar transformacji w województwie łódzkim, co było podstawą jego ustalenia oraz na co można przeznaczyć środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
Dowiedz się więcej
Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Pozyskiwanie wsparcia finansowego z Funduszy Unijnych na projekty inwestycyjne lub badawczo-rozwojowe wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych wymogów. Aby dostać wsparcie ze środków unijnych, firma musi znajdować się w korzystnej sytuacji finansowej. Jednak co dzieje się w przypadku kiedy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, co to oznacza?
Dowiedz się więcej
Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

W klimacie biznesowym transformację cyfrową firmy stanowi znalezienie nowych sposobów dostarczania wartości, zwiększania efektywności czy generowania przychodów. Dla transformacji biznesowej przy wykorzystaniu innowacji cyfrowych ważne są obszary takie jak zasoby ludzie, strategia biznesowa oraz inteligentne technologie. Dlaczego firmy powinny przeprowadzać cyfrową transformację? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji