Wyszukiwarka dotacji

3 mln zł dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego – rusza kolejny nabór na zakup usług doradczych

3 mln zł dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego – rusza kolejny nabór na zakup usług doradczych

Startuje kolejna runda naboru na vouchery dla przedsiębiorstw. Nabór finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Poprzednie rundy cieszyły się ogromną popularnością, w dotychczasowych pięciu naborach podpisano 360 umów z przedsiębiorcami na kwotę 22 mln zł wsparcia. Aktualnie do podziału jest 3 mln zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O voucher mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego. Co istotne wprowadzono dwa obostrzenia tj.:

  1. Ze wsparcia wykluczone są podmioty, które otrzymały dofinansowanie na zakup usług doradczych w poprzednich naborach.
  1. O wsparcie mogą aplikować firmy, które prowadzą aktywną działalność na terenie województwa świętokrzyskiego od minimum 3 miesięcy. Przez aktywną działalność rozumie się posiadanie siedziby lub oddziału (w przypadku spółek prawa handlowego) lub głównego miejsca wykonywania działalności (w przypadku JDG) na terenie województwa świętokrzyskiego. Spełnienie powyższego warunku musi zostać potwierdzone wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji (KRS lub CEIDG).

Ile można zyskać?

Dostępne będą dwa typy voucherów:

  1. Na zakup usług standardowych – w tym przypadku górny pułap dofinansowania wynosi 20 tys. zł brutto, a maksymalna intensywność dofinansowania 75%.
  1. Na zakup usług specjalistycznych – gdzie maksymalne dofinansowanie wynosi 70 tys. zł brutto, przy zaangażowaniu wyłącznie 15% środków własnych (koszty usługi doradczej są kwalifikowane w 85%).

Maksymalne poziomy dofinansowania dotyczą sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie korzystał w projekcie z pomocy de minimis. Trzeba jednak pamiętać, że pomoc de minimis jest obwarowana limitami, wartość tej pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro na przestrzeni 3 ostatnich lat podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy nie mają wolnego limitu pomocy de minimis, z uwagi na zaangażowanie w inne projekty, też mogą skorzystać z voucherów. W takim przypadku dofinansowanie będzie stanowić pomoc na usługi doradcze, co wiąże się z niższą intensywnością wsparcia (50% kosztów kwalifikowanych).

Jakie usługi można dofinansować?

Przykładowe usługi, które można sfinansować w projekcie określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Co istotne katalog ten nie ma charakteru zamkniętego – przedsiębiorcy mogą więc zgłaszać swoje propozycje usług jednak wówczas wymagana jest zgoda Operatora Systemu Popytowego tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego o voucher należy przesłać drogą elektroniczną informacje dotyczące nazwy, rodzaju (standardowa/specjalistyczna) i zakresu usługi oraz krótkie uzasadnienie potrzeby jej realizacji w celu uzyskania akceptacji Operatora. W konkursie będzie można więc dofinansować usługi ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców oraz specyfiki branży.

W ramach usługi standardowej sfinansować będzie można m.in. koszty analizy finansowej przedsiębiorstwa w zakresie potrzeb inwestycyjnych, analizy opłacalności pozyskania możliwych źródeł finansowania, opracowania strategii marketingowej, opracowania biznesplanów/studiów wykonalności, badania rynku, opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO czy analizy ryzyka.

Voucher na usługę specjalistyczną przeznaczyć będzie można w szczególności na wykonanie audytu energetycznego, opracowanie mapy drogowej (planu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0), audytu innowacyjności, usługi w zakresie uzyskania ochrony patentowej czy audytu wzorniczego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym katalogiem usług doradczych (Załącznik nr 1) dostępnym tutaj: https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

A co nie podlega dofinansowaniu?

Vouchera nie można przeznaczyć na sfinansowanie usługi polegającej na organizacji udziału przedsiębiorstwa w targach, misjach zagranicznych czy wyjazdach biznesowych. Ze wsparcia wykluczone są także rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze czy reklama.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

W ramach konkursu nie ma możliwości zakupu środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. Jeden przedsiębiorca może złożyć maksymalnie dwa formularze zgłoszeniowe jeden na realizację usługi standardowej i jeden na zakup usługi specjalistycznej. Maksymalny czas realizacji usługi specjalistycznej to 8 miesięcy, a usługi standardowej 4 miesiące. Projekt, niezależnie od typu usługi, należy rozliczyć w terminie do 30.09.2023 r.

Usługi standardowe będą rozliczane w formie jednorazowej refundacji, natomiast w przypadku usług specjalistycznych dopuszczono refundację maksymalnie 3 faktur częściowych.

Jak aplikować?

W pierwszej kolejności należy wybrać usługę doradczą odpowiadajacą na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa – w oparciu o przykładowe usługi wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu lub proponując własną. Kolejnym wymaganym krokiem jest przeprowadzenie postępowania ofertowego i wyłonienie wykonawcy przy zachowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania. Regulamin konkursowy wymaga wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 5 potencjalnych usługodawców i skutecznego pozyskania co najmniej 2 ofert cenowych do porównania. Przedsiębiorca jest dodatkowo zobowiązany do publikacji zapytania na firmowej stronie www, jeśli takową posiada. Po wyborze wykonawcy ostatnim etapem jest złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami – elektronicznie przez dedykowaną platformę internetową oraz listownie na adres Operatora.

Interesują Cię dotacje dla MŚP? Chętnie pomożemy w przygotowaniu pełnej dokumentacji oraz w rozliczeniu projektu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Dowiedz się jakie są główne obowiązki Beneficjenta w zakresie monitorowania realizacji projektu przez Instytucje Zarządzające w działaniu Ścieżka SMART (PARP, NCBR). W nowej perspektywie pojawiły się nowe zasady i usprawnienia. Beneficjenci nie muszą składać raportów okresowych do Instytucji, ale zamiast tego obowiązuje ich raportowanie wskaźników.
Dowiedz się więcej
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji