Wyszukiwarka dotacji

Znamy plan działań Agencji Badań Medycznych na 2023 r. – 4 możliwości dotacyjne dla przedsiębiorców, do podziału 450 mln zł

Znamy plan działań Agencji Badań Medycznych na 2023 r. – 4 możliwości dotacyjne dla przedsiębiorców, do podziału 450 mln zł

Spis treści

Agencja Badań Medycznych ogłosiła plan działań na 2023 r. Planowane jest uruchomienie 5 konkursów, przedsiębiorcy będą mieli 4 szanse dotacyjne, przy czym w dwóch konkursach będą mogli występować wyłącznie w roli konsorcjanta. Z perspektywy firm szczególnie atrakcyjnie prezentują się konkursy na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych na potrzeby medycyny wojskowej oraz na opracowanie nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków bądź preparatów skojarzonych. Łączna alokacja dla wszystkich 5 konkursów wynosi 750 mln zł, z czego na wspieranie przedsiębiorców ABM zamierza przeznaczyć 450 mln zł.

Konkursy kierowane do przedsiębiorstw

W 2023 r. ABM planuje uruchomić dwa konkursy, w których o wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący realizować projekt samodzielnie lub w konsorcjum z innymi podmiotami.

Konkurs otwarty dla przedsiębiorstw na opracowanie nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków bądź preparatów skojarzonych, a także terapii fagowych stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych (ABM/2023/5)

Celem konkursu jest finansowanie prac B+R w zakresie opracowywania i rozwijania innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków i produktów leczniczych o działaniu antybakteryjnym. Wsparcie udzielane w ramach konkursu ma stymulować produkcję i wprowadzanie na rynek nowych antybiotyków czy chemioterapeutyków. Ma to pomóc rozwiązać sytuację, jaka ma miejsce obecnie tj. gdy firmy farmaceutyczne wybierają inne bardziej dochodowe badania i produkcję i pomijają sektor antybiotykowy traktując działalność w tym obszarze za mało opłacalną.

Co będzie można finansować?

  1. Opracowywanie nowych antybiotyków bądź antybakteryjnych chemioterapeutyków.
  2. Modyfikację istniejących już antybiotyków bądź chemioterapeutyków.
  3. Opracowanie i rozwój skojarzonych preparatów kilku antybiotyków bądź antybiotyków z innymi związkami.
  4. Opracowanie i rozwój preparatów fagowych.

Alokacja: 50 mln zł
Data ogłoszenia naboru: III kwartał 2023 r.

W konkursie mogą startować indywidualni przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe oraz konsorcja, w których liderem jest przedsiębiorstwo, członkami konsorcjum mogą być np. instytucje naukowe i podmioty lecznicze (pełna lista podmiotów, które mogą wchodzić w skład konsorcjum określona została w art. 17 ustawy o Agencji Badań Medycznych).

Konkurs dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych na potrzeby medycyny wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki (ABM/2023/4)

Ogłoszenie konkursu jest związane z rosnącym zagrożeniem militarnym w regionie Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, w tym szczególności otwartym konfliktem zbrojnym w Ukrainie trwająca od 2014 r. W konkursie wspierane będzie opracowywanie rozwiązań (wyrobów medycznych) lokujących się w obszarze medycyny wojennej, służących zwiększaniu zdolności obronnych Polski.

Co będzie można dofinansować?

W konkursie będzie można pozyskać wsparcie na opracowywanie produktów ratujących życie oraz pozwalających na przedłużoną opiekę nad poszkodowanymi, którzy nie mogą być ewakuowani z bezpośredniego zaplecza pola walki. Mowa tu przede wszystkim o wyrobach mających na celu zapewnienie:

  • wzrostu przeżywalności bezpośrednio podczas kontaktu ogniowego (ang. Care Under Fire, CUF);
  • opieki taktycznej na polu walki (ang. Tactical Field Care);
  • przedłużonej opieki medycznej pola walki (PFC – Prolonged Field Care);
  • opieki podczas ewakuacji z pola walki (ang. Tactical Evacuation, TE).

Alokacja: 100 mln zł
Data ogłoszenia naboru: II kwartał 2023 r.

Projekty mogą być realizowane wyłącznie w konsorcjum. Przedsiębiorcy mogą nawiązać współpracę z różnymi podmiotami, w szczególności z uczelniami, instytutami badawczymi, instytutami naukowymi PAN czy podmiotami leczniczymi. Co istotne w konkursie mogą startować przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości (w tym duże), przedsiębiorstwo może występować w roli lidera konsorcjum.

Konkursy, w których przedsiębiorstwa mogą być wyłącznie konsorcjantem

Konkurs otwarty na realizację eksperymentów badawczych dotyczących wyrobów medycznych i/lub procedur medycznych w szczególności diagnostycznych i terapeutycznych (ABM/2023/3)

Konkurs ma na celu wsparcie procedur medycznych w szczególności w zakresie diagnostyki, zabiegów chirurgicznych, transplantacyjnych czy zabiegów z wykorzystaniem wyrobów medycznych. Projekty wspierane w ramach tego konkursu powinny służyć wskazaniu najefektywniejszych klinicznie procedur medycznych, optymalizacji istniejących procedur i wprowadzeniu nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych oraz aktualizacji wytycznych praktyki klinicznej poprzez tworzenie nowych algorytmów postępowania w danej jednostce chorobowej.

Alokacja: 200 mln zł
Data ogłoszenia naboru: II kwartał 2023 r.

Konkurs ten jest przede wszystkim adresowany do podmiotów prowadzących działalność naukową (np. uczelni, instytutów badawczych) oraz podmiotów leczniczych. Przedsiębiorcy również mogą ubiegać się dofinansowanie, przy czym mogą być jedynie członkiem konsorcjum, którego liderem będą podmioty wskazane wyżej.

Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych wielochorobowości (ABM/2023/2)

Konkurs jest zorientowany na finansowanie jakościowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych badań epidemiologicznych (np. badań kohortowych, przekrojowych). Głównym celem konkursu jest zbadanie częstości występowania wielochrobowości, ocena jej wpływu na stan zdrowia polskiej populacji oraz wykorzystanie uzyskanej wiedzy do optymalizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Zjawisko wielochorobowości przybiera na sile z uwagi na postępujące starzenie się społeczeństwa i generuje konsekwencje w wymiarze społecznym i finansowym (bardzo duże koszty opieki zdrowotnej w porównaniu do pacjentów z pojedynczymi schorzeniami). Gruntowne zbadanie wielochorobowości w oparciu o szeroko zakrojone badania epidemiologiczne jest więc wysoce uzasadnione.

Alokacja: 100 mln zł
Data ogłoszenia naboru: II kwartał 2023 r.

W tym konkursie przedsiębiorcy również będą mogli występować wyłącznie w roli konsorcjanta. Główną grupą docelową są jednak podmioty prowadzące działalność naukową lub leczniczą.

Pozostałe działania ABM kierowane do podmiotów innych niż przedsiębiorstwa

Konkurs na utworzenie i rozwój Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej w ramach Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM (ABM/2023/1)

Głównym celem konkursu jest powstanie Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej (CMC) w ramach istniejącej infrastruktury Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM (infrastruktura ta składa się aktualnie z 23 wyspecjalizowanych podmiotów na terenie całego kraju). Udzielone wsparcie powinno służyć np. projektowaniu badań klinicznych, opracowaniu w CMC technicznych standardów udostępniania danych i analizy danych wtórnych czy świadczeniu usług Medycyny Cyfrowej dla Beneficjentów w ramach projektów badawczych finansowanych przez ABM. W ramach konkursu przewiduje się również doposażenie biobanków współpracujących z Centrami Wsparć Badań Klinicznych.

O środki w konkursie będą mogły ubiegać się podmioty prowadzące działalność naukową (m.in. uczelnie, instytuty badawcze, PAN i instytuty naukowe PAN) lub działalność leczniczą, które posiadają w swojej strukturze minimum jedno Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Ww. podmioty będą mogły realizować projekty samodzielnie lub też zawiązać konsorcjum.

Budżet konkursu wynosi 300 mln zł, jego ogłoszenie zaplanowano na I kwartał 2023 r.

Oferta ABM na 2023 r. – czy atrakcyjna dla przedsiębiorców?

Podsumowując, oferta ABM w 2023 r. wygląda atrakcyjnie dla przedsiębiorców. Z zainteresowaniem firm powinny się spotkać zwłaszcza konkursy ABM/2023/4 oraz ABM/2023/5. Pozostałe nabory mają naukowy (niekomercyjny) charakter, tu beneficjentami będą głównie podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Na razie Agencja Badań Medycznych opublikowała wyłącznie plan działań na 2023 r. Niebawem powinna pojawić się dokumentacja dotycząca konkursów, których uruchomienie zaplanowano w I kwartale. Wówczas będziemy mogli więcej napisać o kryteriach, których spełnienie będzie warunkowało przyznanie wsparcia oraz kosztach, które będzie można kwalifikować w projekcie. Zachęcamy do śledzenia nowych wpisów pojawiających się na blogu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji