Wyszukiwarka dotacji

Znamy plan działań Agencji Badań Medycznych na 2023 r. – 4 możliwości dotacyjne dla przedsiębiorców, do podziału 450 mln zł

Znamy plan działań Agencji Badań Medycznych na 2023 r. – 4 możliwości dotacyjne dla przedsiębiorców, do podziału 450 mln zł

Spis treści

Agencja Badań Medycznych ogłosiła plan działań na 2023 r. Planowane jest uruchomienie 5 konkursów, przedsiębiorcy będą mieli 4 szanse dotacyjne, przy czym w dwóch konkursach będą mogli występować wyłącznie w roli konsorcjanta. Z perspektywy firm szczególnie atrakcyjnie prezentują się konkursy na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych na potrzeby medycyny wojskowej oraz na opracowanie nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków bądź preparatów skojarzonych. Łączna alokacja dla wszystkich 5 konkursów wynosi 750 mln zł, z czego na wspieranie przedsiębiorców ABM zamierza przeznaczyć 450 mln zł.

Konkursy kierowane do przedsiębiorstw

W 2023 r. ABM planuje uruchomić dwa konkursy, w których o wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący realizować projekt samodzielnie lub w konsorcjum z innymi podmiotami.

Konkurs otwarty dla przedsiębiorstw na opracowanie nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków bądź preparatów skojarzonych, a także terapii fagowych stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych (ABM/2023/5)

Celem konkursu jest finansowanie prac B+R w zakresie opracowywania i rozwijania innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków i produktów leczniczych o działaniu antybakteryjnym. Wsparcie udzielane w ramach konkursu ma stymulować produkcję i wprowadzanie na rynek nowych antybiotyków czy chemioterapeutyków. Ma to pomóc rozwiązać sytuację, jaka ma miejsce obecnie tj. gdy firmy farmaceutyczne wybierają inne bardziej dochodowe badania i produkcję i pomijają sektor antybiotykowy traktując działalność w tym obszarze za mało opłacalną.

Co będzie można finansować?

  1. Opracowywanie nowych antybiotyków bądź antybakteryjnych chemioterapeutyków.
  2. Modyfikację istniejących już antybiotyków bądź chemioterapeutyków.
  3. Opracowanie i rozwój skojarzonych preparatów kilku antybiotyków bądź antybiotyków z innymi związkami.
  4. Opracowanie i rozwój preparatów fagowych.

Alokacja: 50 mln zł
Data ogłoszenia naboru: III kwartał 2023 r.

W konkursie mogą startować indywidualni przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe oraz konsorcja, w których liderem jest przedsiębiorstwo, członkami konsorcjum mogą być np. instytucje naukowe i podmioty lecznicze (pełna lista podmiotów, które mogą wchodzić w skład konsorcjum określona została w art. 17 ustawy o Agencji Badań Medycznych).

Konkurs dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych na potrzeby medycyny wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki (ABM/2023/4)

Ogłoszenie konkursu jest związane z rosnącym zagrożeniem militarnym w regionie Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, w tym szczególności otwartym konfliktem zbrojnym w Ukrainie trwająca od 2014 r. W konkursie wspierane będzie opracowywanie rozwiązań (wyrobów medycznych) lokujących się w obszarze medycyny wojennej, służących zwiększaniu zdolności obronnych Polski.

Co będzie można dofinansować?

W konkursie będzie można pozyskać wsparcie na opracowywanie produktów ratujących życie oraz pozwalających na przedłużoną opiekę nad poszkodowanymi, którzy nie mogą być ewakuowani z bezpośredniego zaplecza pola walki. Mowa tu przede wszystkim o wyrobach mających na celu zapewnienie:

  • wzrostu przeżywalności bezpośrednio podczas kontaktu ogniowego (ang. Care Under Fire, CUF);
  • opieki taktycznej na polu walki (ang. Tactical Field Care);
  • przedłużonej opieki medycznej pola walki (PFC – Prolonged Field Care);
  • opieki podczas ewakuacji z pola walki (ang. Tactical Evacuation, TE).

Alokacja: 100 mln zł
Data ogłoszenia naboru: II kwartał 2023 r.

Projekty mogą być realizowane wyłącznie w konsorcjum. Przedsiębiorcy mogą nawiązać współpracę z różnymi podmiotami, w szczególności z uczelniami, instytutami badawczymi, instytutami naukowymi PAN czy podmiotami leczniczymi. Co istotne w konkursie mogą startować przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości (w tym duże), przedsiębiorstwo może występować w roli lidera konsorcjum.

Konkursy, w których przedsiębiorstwa mogą być wyłącznie konsorcjantem

Konkurs otwarty na realizację eksperymentów badawczych dotyczących wyrobów medycznych i/lub procedur medycznych w szczególności diagnostycznych i terapeutycznych (ABM/2023/3)

Konkurs ma na celu wsparcie procedur medycznych w szczególności w zakresie diagnostyki, zabiegów chirurgicznych, transplantacyjnych czy zabiegów z wykorzystaniem wyrobów medycznych. Projekty wspierane w ramach tego konkursu powinny służyć wskazaniu najefektywniejszych klinicznie procedur medycznych, optymalizacji istniejących procedur i wprowadzeniu nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych oraz aktualizacji wytycznych praktyki klinicznej poprzez tworzenie nowych algorytmów postępowania w danej jednostce chorobowej.

Alokacja: 200 mln zł
Data ogłoszenia naboru: II kwartał 2023 r.

Konkurs ten jest przede wszystkim adresowany do podmiotów prowadzących działalność naukową (np. uczelni, instytutów badawczych) oraz podmiotów leczniczych. Przedsiębiorcy również mogą ubiegać się dofinansowanie, przy czym mogą być jedynie członkiem konsorcjum, którego liderem będą podmioty wskazane wyżej.

Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych wielochorobowości (ABM/2023/2)

Konkurs jest zorientowany na finansowanie jakościowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych badań epidemiologicznych (np. badań kohortowych, przekrojowych). Głównym celem konkursu jest zbadanie częstości występowania wielochrobowości, ocena jej wpływu na stan zdrowia polskiej populacji oraz wykorzystanie uzyskanej wiedzy do optymalizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Zjawisko wielochorobowości przybiera na sile z uwagi na postępujące starzenie się społeczeństwa i generuje konsekwencje w wymiarze społecznym i finansowym (bardzo duże koszty opieki zdrowotnej w porównaniu do pacjentów z pojedynczymi schorzeniami). Gruntowne zbadanie wielochorobowości w oparciu o szeroko zakrojone badania epidemiologiczne jest więc wysoce uzasadnione.

Alokacja: 100 mln zł
Data ogłoszenia naboru: II kwartał 2023 r.

W tym konkursie przedsiębiorcy również będą mogli występować wyłącznie w roli konsorcjanta. Główną grupą docelową są jednak podmioty prowadzące działalność naukową lub leczniczą.

Pozostałe działania ABM kierowane do podmiotów innych niż przedsiębiorstwa

Konkurs na utworzenie i rozwój Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej w ramach Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM (ABM/2023/1)

Głównym celem konkursu jest powstanie Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej (CMC) w ramach istniejącej infrastruktury Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM (infrastruktura ta składa się aktualnie z 23 wyspecjalizowanych podmiotów na terenie całego kraju). Udzielone wsparcie powinno służyć np. projektowaniu badań klinicznych, opracowaniu w CMC technicznych standardów udostępniania danych i analizy danych wtórnych czy świadczeniu usług Medycyny Cyfrowej dla Beneficjentów w ramach projektów badawczych finansowanych przez ABM. W ramach konkursu przewiduje się również doposażenie biobanków współpracujących z Centrami Wsparć Badań Klinicznych.

O środki w konkursie będą mogły ubiegać się podmioty prowadzące działalność naukową (m.in. uczelnie, instytuty badawcze, PAN i instytuty naukowe PAN) lub działalność leczniczą, które posiadają w swojej strukturze minimum jedno Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Ww. podmioty będą mogły realizować projekty samodzielnie lub też zawiązać konsorcjum.

Budżet konkursu wynosi 300 mln zł, jego ogłoszenie zaplanowano na I kwartał 2023 r.

Oferta ABM na 2023 r. – czy atrakcyjna dla przedsiębiorców?

Podsumowując, oferta ABM w 2023 r. wygląda atrakcyjnie dla przedsiębiorców. Z zainteresowaniem firm powinny się spotkać zwłaszcza konkursy ABM/2023/4 oraz ABM/2023/5. Pozostałe nabory mają naukowy (niekomercyjny) charakter, tu beneficjentami będą głównie podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Na razie Agencja Badań Medycznych opublikowała wyłącznie plan działań na 2023 r. Niebawem powinna pojawić się dokumentacja dotycząca konkursów, których uruchomienie zaplanowano w I kwartale. Wówczas będziemy mogli więcej napisać o kryteriach, których spełnienie będzie warunkowało przyznanie wsparcia oraz kosztach, które będzie można kwalifikować w projekcie. Zachęcamy do śledzenia nowych wpisów pojawiających się na blogu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji