Wyszukiwarka dotacji

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Spis treści

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa związane np. z wdrożeniem rozwiązań cyfrowych, umiędzynarodowieniem działalności czy podnoszenie kompetencji pracowników np. w zakresie obsługi infrastruktury B+R czy kompetencji 4.0 (tj. kompetencji kadr dla przedsiębiorstw działających w modelu Przemysłu 4.0 i środowisku cyfrowym).

Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. W poniższym artykule skupimy się więc na omówieniu kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.

Kryteria rankingujące (punktowane)

Kryteria rankingujące, zamiennie nazywane punktowanymi, są przyznawane w formie punktów. Punkty otrzymuje się za spełnienie wymogów zdefiniowanych w ramach danego kryterium. Maksymalnie uzyskać można 25 punktów, liczba uzyskanych punktów decyduje o pozycji projektu na liście rankingowej. Wsparcie przyznawane będzie projektom z największą ilością punktów, do momentu wyczerpania alokacji. Kryteria rankingujące są wspólne dla projektu tzn. będą stanowić podstawę oceny projektu niezależnie od tego na realizację, których modułów zdecyduje się przedsiębiorca.

1. Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R

Kryterium ma za zadanie sprawdzić czy występująca w projekcie innowacja na minimum poziomie krajowym jest efektem wyników własnych lub zakupionych prac B+R. Oceniane jest ono w oparciu o 1 z 3 następujących modułów: Infrastruktura B+R, Wdrażanie innowacji, oraz B+R. Zasady konkursu przewidują, że w projekcie może występować innowacja, która:

  • Została opracowana w ramach projektu – jest efektem realizacji prac planowanych do przeprowadzenia w ramach modułu Infrastruktura B+R lub B+R.
  • Nie została opracowana w ramach projektu – jest efektem zakupionych wyników prac B+R lub przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie poza projektem (np. sytuacja, gdy firma realizowała już w przeszłości projekt badawczy czy też dysponuje patentem i teraz chce wdrażać rozwiązanie na rynek).

Maksymalną punktację będzie można uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy innowacja zostanie opracowana w ramach realizacji modułu B+R. Pozostałe warianty są dopuszczalne, ale niżej punktowane. W przypadku, gdy w projekcie występuje więcej niż jedna innowacja wpisująca się powyższe wytyczne projekt otrzyma punkty za innowację najwyżej punktowaną (punkty nie ulegają sumowaniu). Przykładowo, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na realizację projektu nielinearnego tj. zakładającego opracowanie innowacji w ramach modułu B+R, a jednocześnie dysponuje już inną innowacją opracowaną poza projektem, którą teraz będzie chciał skomercjalizować to mimo wystąpienia dwóch innowacji max. uzyska 12 punktów.

Projekt może uzyskać 0, 1, 2, 3 lub 12 punktów. Szczegółowe zasady punktacji zawarliśmy w tabeli poniżej.

2. Potencjał innowacji do transformacji rynku

W ramach tego kryterium oceniany będzie potencjał projektu do transformacji istniejącego już rynku docelowego produktów, wyrobów lub usług, albo wykreowania całkowicie nowego rynku.

Projekty w ramach tego kryterium mogą uzyskać 0, 3 lub 5 punktów.

3. Ekoinnowacja na poziomie kraju

W ramach tego kryterium oceniane będzie, czy projekt dotyczy opracowania lub wdrożenia ekoinnowacji na poziomie krajowym. Ekoinnowacje to formy innowacji, które stwarzają szansę dla przedsiębiorstw oraz przynoszą korzyści środowisku poprzez zapobieganie lub ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko, bądź poprzez optymalizację wykorzystywania zasobów. Innowacją może być zarówno technologia środowiskowa, jak i produkt będący wynikiem ekoprojektowania.

Projekty w ramach tego kryterium mogą uzyskać 0, 1 lub 2 punktów.

4. Innowacja cyfrowa na poziomie kraju

Ocenie podlegać będzie czy projekt dotyczy innowacji cyfrowych tj. innowacji produktowej lub w procesie biznesowym z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Otrzymanie punktów w ramach tego kryterium będzie możliwe pod warunkiem, że cechy i funkcjonalności innowacji zostały odzwierciedlone we wskaźnikach projektu.

Innowacja cyfrowa, która jest jednocześnie ekoinnowacją będzie mogła uzyskać punkty bądź to w ramach kryterium Ekoinnowacja bądź Innowacja cyfrowa. Nie jest możliwe uzyskanie punktów w obu tych kryteriach za to samo rozwiązanie.

Projekty w ramach tego kryterium mogą uzyskać 0, 1 lub 2 punktów.

5. Współpraca w związku z projektem

W ramach tego kryterium ocenie podlega to czy wnioskodawca w trakcie realizacji projektu będzie współpracował z organizacja badawczą lub organizacją pozarządową. Wymagane jest, aby wybrana forma współpracy przyniosła wymierne korzyści. Zakres współpracy musi zostać uregulowany w umowie i być bezpośrednio związany z zadaniami zaplanowanymi do realizacji w ramach projektu.

Projekty w ramach tego kryterium mogą uzyskać 0 lub 2 punktów.

6. Społeczne znaczenie innowacji

W ramach tego kryterium ocenie będzie podlegać czy innowacja będzie mieć pozytywny wpływ dla jakości życia społeczeństwa lub włączenia społecznego, a w tym dostępności, poziomu zdrowia czy też spowolnienia zmian klimatu.

Projekty w ramach tego kryterium mogą uzyskać 0 lub 2 punktów.

Zasady oceny

KryteriumPunkty
Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R✓ 1 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem zakupionych wyników prac B+R,
✓ 2 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem przeprowadzonych przez wnioskodawcę prac B+R poza projektem,
✓ 3 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem prac B+R planowanych do przeprowadzenia w ramach agendy badawczej w module Infrastruktura B+R,
✓ 12 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem prac B+R planowanych do realizacji w module B+R.
Potencjał innowacji do transformacji rynku✓ 0 pkt – w projekcie nie występuje ani jedna innowacja, która ma potencjał do transformacji rynku lub do wykreowania nowego rynku,
✓ 3 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja, która ma potencjał do transformacji rynku,
✓ 5 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja, która ma potencjał do wykreowania nowego rynku.
Ekoinnowacja na poziomie kraju✓ 0 – w projekcie nie występuje opracowanie ani wdrożenie ani jednej ekoinnowacji na poziomie kraju,
✓ 1 – w projekcie występuje wdrożenie co najmniej jednej ekoinnowacji na poziomie kraju.
✓ 2 – w module B+R występuje opracowanie ekoinnowacji na poziomie kraju.
Innowacja cyfrowa na poziomie kraju✓ 0 pkt – w projekcie nie występuje opracowanie ani wdrożenie innowacji cyfrowej na poziomie kraju;
✓ 1 pkt – w projekcie występuje wdrożenie innowacji cyfrowej na poziomie kraju;
✓ 2 pkt – w module B+R występuje opracowanie innowacji cyfrowej na poziomie kraju.
Współpraca w związku z projektem✓ 0 pkt – w projekcie wnioskodawca nie przewiduje współpracy z organizacją badawczą ani z organizacją pozarządową albo przewidywana współpraca nie przyniesie wymiernych korzyści albo zakres współpracy nie jest powiązany z zakresem zadań przewidzianych w projekcie,
✓ 2 pkt – wnioskodawca przewiduje współpracę z organizacją badawczą lub z organizacją pozarządową, a współpraca ta przyniesie wymierne korzyści oraz zakres współpracy jest powiązany z zakresem zadań przewidzianych w projekcie.
Społeczne znaczenie innowacji✓ 0 pkt – innowacja nie ma pozytywnego wpływu na ww. aspekty,
✓ 2 pkt – innowacja ma pozytywny wpływ na minimum jeden ww. aspekt.

Kryteria rozstrzygające

I stopnia

Jeżeli kilka projektów otrzyma identyczną łączną liczbę punktów wówczas o pierwszeństwu przyznania dofinansowania będą decydować kryteria rozstrzygające. W pierwszej kolejności dofinansowanie przyznawane będzie projektom, które uzyskały większą liczbę punktów kolejno w kryteriach:

  1. Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R
  2. Potencjał innowacji do transformacji rynku.

II stopnia

Jeżeli zastosowanie powyższych kryteriów nie przyniesie rozstrzygnięcia decydować będzie przynależność wnioskodawcy do Krajowego Klastra Kluczowego. Ocenie podlegać będzie to czy wnioskodawca, w momencie, w którym złożył wniosek był od co najmniej 6 miesięcy członkiem klastra o statusie Krajowego Klastra Kluczowego.

III stopnia

Gdy zastosowanie powyższych kryteriów wciąż nie pozwoli ustalić kolejności projektów na liście rankingowej czynnikiem decydującym będzie stopa bezrobocia w powiecie, w którym odbywa się realizacja projektu (w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego). Wsparcie będzie przyznawane w pierwszej kolejności tym projektom, których główne miejsce realizacji projektu znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria obligatoryjne dla Ścieżki SMART

Kryteria obligatoryjne dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). Grupa kryteriów obligatoryjnych dzieli się na dwie kategorie tj. kryteria obligatoryjne wspólne dla projektu oraz kryteria obligatoryjne dla modułów. Taki podział wynika z charakteru konkursu i jego modułowej budowy. W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające różnym wsparcia. Dowiedz się jak wyglądają kryteria obligatoryjne!
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji