Dotacje na Informatyzację

Rewolucja cyfrowa stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania. Niezależnie od branży, firmy, aby pozostać konkurencyjne, muszą zmieniać swój model biznesowy na cyfrowy. Zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego czy zakup środków trwałych, w tym sprzętu komputerowego to tylko przykładowe koszty z zakresu cyfryzacji, które możesz finansować przy współudziale funduszy europejskich. W ramach nowej perspektywy finansowej dofinansowanie na informatyzację firmy będzie można w szczególności pozyskać z programu FENG. Inwestycje w cyfryzację przedsiębiorstw przewidziano również w regionalnych programach operacyjnych oraz w KPO. Sprawdź, o jakie środki możesz się ubiegać, poznaj dotacje na informatykę.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
98 000 000,00 PLN
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 52 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 31.08.2023
Pozostało 83 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 25.07.2023 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 01.10.2023
Pozostało 114 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Łódzkiego. Wspierane będą m.in. automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw. Nabór startuje we wrześniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

Nabór do 25.10.2023
Pozostało 138 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności MŚP na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej.
Dowiedz się więcej

Polskie firmy coraz chętniej inwestują w rozwiązania informatyczne. Blisko jedna trzecia przedsiębiorstw deklaruje, że poziom ich nakładów inwestycyjnych na rozwiązania związane z elektroniką i informatyką wzrósł na przestrzeni ostatnich lat (raport Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 r.). Wciąż daleko nam jednak do poziomu cyfryzacji typowego dla krajów Europy Zachodniej. Polska zajmuje 24 w rankingu DESI (Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, dane za rok 2022), w ostatnich 5 latach przekroczyliśmy jednak w końcu średnią unijną, co pokazuje, że jako kraj powoli zmniejszamy dystans dzielący nas od pozostałych państw członkowskich. Dlatego też duża część budżetu Funduszy Europejskich dla Polski na lata 2021-2027 została przeznaczona właśnie na wspieranie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Firmy mogą ubiegać się o pieniądze na wdrażanie technologii Przemysłu 4.0 takich jak np. Internet Reczy (IoT), sztuczna inteligencja czy przetwarzanie w chmurze, celem poprawy wydajności i efektywności. Ponadto przewidziano wsparcie „miękkie” w formie dofinansowania świadczenia usług przez tzw. huby innowacji cyfrowych, czyli podmioty, które specjalizują się w działalności szkoleniowej i doradczej dotyczących nowoczesnych technologii IT, a także pomocy we wdrażaniu zmian technologicznych w firmach.

Dofinansowanie na informatyzację firmy w FENG

W programie FENG wsparcie na informatyzację przedsiębiorstw przewidziano w dwóch Priorytetach:

  • Firmy mogą ubiegać się o dotacje na cyfryzację uzupełniając projekt o charakterze B+R o dodatkowy moduł „cyfryzacja”. Warunkiem skorzystania z modułu fakultatywnego jest realizacja jednego z modułów obowiązkowych – „prace B+R” lub „wdrożenie innowacji”. Dla dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest zawsze obligatoryjny. Natomiast jeśli należysz do sektora MŚP program FENG pozwala na realizację projektu inwestycyjnego w oparciu o posiadane już wyniki prac B+R. Bazując na doświadczeniach z poprzedniej perspektywy finansowej (2014-2020) i uwagach zgłaszanych przez samych przedsiębiorców w programie FENG wprowadzono możliwość realizowania kompleksowych projektów składających się z modułów. Teraz składając jeden wniosek możesz dofinansować zupełnie różne kategorie kosztów, w tym np. zakup aparatury badawczej oraz transformację cyfrową przedsiębiorstwa. Dla Ciebie oznacza to same korzyści w postaci ograniczenia formalności i ułatwienia ścieżki aplikacji! Na co możesz przeznaczyć pieniądze pozyskane z modułu „cyfryzacja”? Możliwości jest wiele m.in. na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, digitalizację produkcji i procesów w przedsiębiorstwie (sfinansować można np. koszty robotyzacji linii produkcyjnej, wdrożenia technologii Internetu Rzeczy, stworzenia cyfrowego bliźniaka) czy cyfryzację modelu biznesowego. Katalog kosztów kwalifikowanych w module „cyfryzacja” jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno koszty specjalistycznych usług doradczych (np. doradztwo w zakresie poprawy cyberbezpieczeństwa), jak i koszty inwestycyjne, w szczególności koszty sprzętu i aparatury (komputerów, nowoczesnych urządzeń automatyzujących np. proces pakowania) oraz nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Kwalifikować można również szereg kosztów operacyjnych np. koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty zakupu specjalistycznego oprogramowania czy koszt koszty zakupu patentu służących transformacji cyfrowej firmy.. Wskazane powyżej wydatki nie wyczerpują katalogu kosztów, które podlegają dofinansowaniu. Chcesz poznać wszystkie? Skontaktuj się z nami! Wspieranie kompleksowych projektów składających się z modułów przewidziano w I Priorytecie FENG (Wsparcie dla przedsiębiorców) o budżecie w wysokości 4,35 mld euro.

  • Fundusze na dofinansowanie na informatyzację firmy zarezerwowano również w II Priorytecie FENG (Środowisko przyjazne innowacjom), gdzie do podziału jest 2,65 mld euro. W priorytecie tym poza bezpośrednimi dotacjami dla przedsiębiorstw przewidziano także wspieranie całego ekosystemu innowacji cyfrowych tj. Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH) i Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji (Testing and Experimentation Facilities Artificial Intelligence – TEF AI), których zadaniem będzie dostarczanie wysokiej jakości specjalistycznych usług przedsiębiorstwom, zwłaszcza z sektora MŚP.

Dotacje unijne na e-zdrowie

W perspektywie 2021-2027 przewidziane zostały także znaczne fundusze na przedsięwzięcia wpisujące się w obszar e-zdrowia. Dofinansowanie tego typu działań zakłada program m.in. operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Wspieranie projektów z obszaru e-zdrowia, w tym w szczególności zorientowanych na zwiększanie dostępności i jakości e-usług z zakresu ochrony zdrowia czy cyfryzację zasobów, przewidziano także w Regionalnych Programach Operacyjnych. Na szczeblu regionalnym możliwe jest pozyskanie dofinansowania na inwestycje w rozwiązania informatyczne służące realizacji tych celów. Sprawdź ofertę w Twoim regionie!

Chcesz pozyskać dofinansowanie na informatyzację firmy? Poznaj dostępne możliwości i aplikuj o duże pieniądze. Wszystkie niezbędne informacje o terminach naborów oraz warunkach, jakie należy spełnić znajdziesz na podstronach poświęconych konkretnym działaniom. Potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Skorzystaj z formularza kontaktowego!