Filtruj wyniki

Rozpoczęcie konkursuWojewództwo

Pokaż więcej >>

Kwota dofinansowania

1000 zł
10000000 zł

Kategoria wydatków

Pokaż więcej >>

Wnioskodawca

Jednostka wdrażająca

wyczyść filtry
W ramach kategorii Zdrowie znajdują się dotacje, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na szeroko-pojęte projekty z obszaru medycyny, w tym projekty służące poprawie życia i zdrowia polskiego społeczeństwa.


Zakończenie konkursu od najwcześniejszych

poir 3.2.1 Badania na rynek tryb średnie miasta

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawc...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
rpo śl 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Wsparcie uzyskają projekty polegające na wyposażeniu jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie z UE nie będzie w tym przypad...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 2.1 E-usługi

rpo mz 2.1 E-usługi

Kto może starać się o dofinansowanie:
- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia posiadające kontrakt z NFZ
- JST
- uczelnie wyższe
- instytucje kultury
- or...

zobacz szczegóły ›
poir 1.2 INNOMED

Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej.

Typy beneficjentów:
• konsorcjum naukowe w rozumieniu...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Dofinansowanie w ramach działania przeznaczone jest na projekty, których celem jest poprawa dostępu do profilaktycznych programów zdrowotnych w zakresie chorób mających negatywny wpływ na rynek pracy oraz wydłuża...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy oraz np. organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, JST, podmioty ekonomii społecznej.

Typy projektów przewidziane do objęcia wsparciem:
1. Projekty zmierzające do...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Projekty unijne dofinansowane w ramach Działania mają zapewnić większą dostępność usług społecznych i zdrowotnych w regionie. Mogą to być projekty prewencyjno-profilaktyczne oraz zapobiegające wykluczeniu społecz...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne

Wsparcie dotyczyć będzie przedsięwzięć umożliwiających wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej d...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Dofinansowanie będzie przeznaczone dla przedsiębiorstw i innych podmiotów na projekty inwestycyjne w gminach uzdrowiskowych i poza nimi. Zakres: roboty budowlane i/lub montaż wyposażenia obejmującego infrastruktu...

zobacz szczegóły ›
prow 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

prow 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Rozpoznawalność produktów objętych systemami jakości wymaga nakładów na promocję i informację...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Celem działania jest wzrost szans na rynku pracy osób, które z powodu wieku lub stanu zdrowia zagrożone są dezaktywacją zawodową. Dofinansowanie unijne przeznaczone będzie na projekty obejmujące działania profila...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Wsparcie ma na celu wdrożenie projektów mających na celu realizację badań profilaktycznych służących wczesnemu wykrywaniu przewlekłej choroby nerek.

Wnioskodawcą mogą być:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osó...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 8.4.1 Poprawa dostępności i wystandaryzowanie usług społecznych w obszarze ochrony zdrowia

W ramach działania wspierane będą projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia:
1. Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

RPO 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Wsparcie dotyczy rozwoju usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami, służących zaspokojeniu ros...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 7.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

RPO ŁD 7.2 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wsparcie w ramach konkursu jest nastawione na zwiększenie dostępność i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne.

Wnioskodawcą...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

Wsparcie ma przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców regionu w badaniach profilaktycznych, ukierunkowanych wykrywalność raka szyjki macicy, piersi, i jelita grubego.

Wnioskodawcą mogą być:
Wszys...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 10.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

Wsparcie w ramach dotacji ma na celu wdrożenia programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego, szczególnie osób powyżej 50 roku życia.
W...

zobacz szczegóły ›