Filtruj wyniki

Rozpoczęcie konkursuWojewództwo

Pokaż więcej >>

Kwota dofinansowania

1000 zł
10000000 zł

Kategoria wydatków

Pokaż więcej >>

Wnioskodawca

Jednostka wdrażająca

wyczyść filtry
Usługi stanowią obecnie podstawę polskiej gospodarki. Z myślą o przedsiębiorcach prowadzących działalność usługową prezentujemy dotacje w ramach których dofinansowany może być ten rodaj działalności. Poniżej znajdują się zarówno dotacje inwestycyjne jak i badawczo-rozwojowe dedykowane firmom usługowym .


Zakończenie konkursu od najwcześniejszych

rpo wm 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

Typy beneficjentów:
SCHEMAT A i B: przedsiębiorstwa sektora MŚP, konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo- badawczego, uczelni (liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo)
SCHEMAT C: przedsi...

najbliższy nabór do 28 listopad
pozostało: 7 dni
zobacz szczegóły ›
popw 1.4 Wzór na konkurencję

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie:

Etap I - przeprowadzenie audytów wzorniczych w firmach. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują działania rekomendowane do wdrożenia....

najbliższy nabór do 30 listopad
pozostało: 9 dni
zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

W konkursie mogą brać udział mikroprzedsiębiorcy- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, które są jednocześnie rzemieślnikami w rozumieniu Ustawy z dnia 22 marca 1989r. o r...

najbliższy nabór
pozostało: 16 dni
zobacz szczegóły ›
popw 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Podziałanie jest kierowane do konsorcjów złożonych z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakt...

najbliższy nabór
pozostało: 37 dni
zobacz szczegóły ›
rpo śl 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy

Działanie ma na celu złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie. Projekty unijne objęte dofinansowaniem powinny obejmować wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonyc...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
rpo łd 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych

W ramach wsparcia realizowane będą działania prowadzące do profesjonalizacji oraz rozwoju specjalistycznych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem dorad...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
poir 1.1.1 seal of excellence - badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

poir 1.1.1 seal of excellence - badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
W ramach poddziałania 1.1.1 seal of excellence o dofinansowanie mogą starać się wyłącznie Wnioskodawcy na...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, Typ 3. Infrastruktura B+R

Dofinansowanie będzie skierowane do przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu na stworzenie lub rozwinięcie istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach: inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą,...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Kto może starać się o dofinansowanie:
- MŚP

W ramach działania preferowane będą projekty dotyczące:
• uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizac...

najbliższy nabór
pozostało: 39 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie inwestycji w infrastrukturę do prowadzenia praca badawczych w przedsiębiorstwach.

Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 460 mln...

najbliższy nabór
pozostało: 59 dni
zobacz szczegóły ›
rpo łd 2.2.1 Modele biznesowe MŚP

Wsparcie polega na zwiększeniu współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, która przyczyni się do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym.

Wnioskodawcą mogą być:
Mikro, małe i średnie pr...

najbliższy nabór do 09 luty 2018
pozostało: 80 dni
zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek tryb ogólny

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawc...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa mus...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP

poir 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP

Projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu/usługi), t...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek tryb średnie miasta

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawc...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
fundusz venture capital Sekwencja - akceleracja i preinkubacja firm MSP z Mazowsza - RPO MZ 3.1.2

Z usługi mogą skorzystać MŚP mające siedzibę na Mazowszu i działające nie dłużej niż 24 miesiące od momentu rejestracji, chcące w najbliższym czasie wdrożyć innowację technologiczną, a ich działalność wpisuje się...

najbliższy nabór do 30 czerwiec 2018
pozostało: 221 dni
zobacz szczegóły ›
rpo śl 3.2 Innowacje w MŚP

Dotacje unijna skierowana do firm z sektora MŚP, które planują przeprowadzić inwestycje umożliwiające wdrożenie innowacji w swojej działalności. Dofinansowane mogą zostać projekty, które mają na celu wdrożenie w...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Fundusze europejskie ukierunkowane na rozwój firmy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów informatycznych. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjn...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Działanie ma na celu zwiększenie dostępności publicznych e-usług, poprzez tworzenie systemów i aplikacji lub cyfryzację zasobów . Wnioskodawcami mogą być jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Celem Działania jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w woj. śląskim.

Wsparcie unijne mogą otrzymać projekty polegające na:
- bezzwrotnych dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- ws...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.2.C Usługi dla przedsiębiorstw

Celem działania jest wzrost aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowaniem zostaną objęte profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia b...

zobacz szczegóły ›
rpo zp 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R

Dofinansowanie przeznaczone na wdrażanie praca badawczo-rozwojowych.

Wsparciem będą objęte projekty zakładające wdrażanie wyników prac B+R. Wsparcie będzie ukierunkowane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 1.3 Profesjonalizacja IOB

Na dofinansowanie w ramach Działania mają szansę projekty prowadzące do rozwoju proinnowacyjnego otoczenia biznesu oraz współpracy między sferą nauki i gospodarki. Projekty przewidziane do wsparcia podzielono na...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Projekty wspierane w ramach Działania dedykowane są osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo: służyć mają indywidualizacji pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, rozwojowi umiejętności i kompetencji ora...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Wsparciem unijnym objęte będą projekty, których celem jest aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 dotycząca tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, a tym samych nowych miejsc za...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

Wsparcie w ramach Działania będzie przeznaczone na projekty unijne obejmujące inicjatywy służące poprawie kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora MŚP:
- dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleni...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 3.5 Bon na doradztwo

Dotacje na zakup usługi doradczej w zakresie własności intelektualnej, wzornictwa, PZP, optymalizacji kosztów. Zyskaj nawet 30 000 zł!

Udzielane wsparcie będzie polegało na przyznaniu przedsiębiorcom bezgotówk...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców

Fundusze europejskie w ramach Działania kierowane są do Instytucji Otoczenia Biznesu, jako podmiotów zarządzających inkubatorami przedsiębiorczości (w tym akademickimi), działających od min. 3 lat.
Dofinansowane...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw oraz 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, skierowane są do IOB.
W ramach działania dofinansowanie zostanie przekazane naprojekty...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 1. Rozwój MŚP

Dofinansowanie będzie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują dotacji na inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt do produkcji oraz wartości niematerialne i prawne np. licencja, p...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Działanie promować będzie inwestycje w tworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP. Można będzie uzyskać wsparcie finansowe na zakup środków trwałych, uzyskanie certyfikatów jakości, zakup środków transportu, uzy...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Wsparcie będzie obejmowało działania mające na celu stworzeniu strategii eksportowej, która docelowo ma pomóc Beneficjentowi w rozwoju działalności eksportowej.

Wnioskodawcami mogą być:
- przedsiębiorstwa z...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 3.4.5 Bony na doradztwo

Fundusze europejskie w ramach bonu na doradztwo mogą zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych, przez które rozumie się usługi nie związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.5.5 Innowacje produktowe i procesowe (Instrumenty Finansowe)

Beneficjentem działania są podmioty wdrażające instrumenty finansowe, natomiast ostatecznym odbiorcą: przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wsparcie udzielane będzie w formie wniesienia wkładu finansowego do podmiot...

zobacz szczegóły ›
poir 1.2 INNOMED

Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej.

Typy beneficjentów:
• konsorcjum naukowe w rozumieniu...

zobacz szczegóły ›
popw 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Wnioskodawcami mogą być ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne)

W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wspa...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

W ramach poddziałania wsparcie będzie udzielane na co najmniej dwa działania z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

1. Działania obowiązkowe:
- doradztwo i opracowania w zakresie wd...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Dofinansowanie w ramach działania przeznaczone jest na projekty, których celem jest poprawa dostępu do profilaktycznych programów zdrowotnych w zakresie chorób mających negatywny wpływ na rynek pracy oraz wydłuża...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Działanie polega na wsparciu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw i działalności gospodarczej wpisującej się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalne...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wsparcie polega na przywróceniu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wnioskodawcą mogą być:
1. instytucje pomocy i integracji społecznej
2. podmioty ekonomii społec...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 5.2 Gospodarka odpadami

Wsparcie przyczyni się do zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowania do ponownego ich użycia oraz intensyfikacji recyklingu i innych metod odzysku w województwie łódzkim.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednos...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 7.3 Infrastruktura opieki społecznej

Wsparcie polega na zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości usług społecznych odpowiadających potrzebom ich odbiorców oraz przyczyniających się do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Wnioskodawcą mo...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

rpo ls 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia, JST, instytucje rynku...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 6.5 Usługi rozwojowe dla MŚP

rpo ls 6.5 Usługi rozwojowe dla MŚP
Beneficjentami mogą być m.in. : przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, JST, instytucje rynku pracy.

Typy projektów przewidziane do dofinansowania:
-...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia

rpo ls 6.6 Adaptacja przedsiębiorstw do zmian
Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorstwa, JST, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej.

Wspierane będą MMSP przechodzą...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

rpo ls 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa oraz m.in. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, JST, p...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT

rpo ls 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT

Beneficjent:
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumieni...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 7.5 Usługi społeczne

rpo ls 7.5 Usługi społeczne
Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, JST, podmioty ekonomii społecznej.

Typy projektów przewidziane do dofinansowania:
- usługi w zakresie opieki...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

rpo ls 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

Typy beneficjentów:
• JST, ich związki i stowarzyszenia
• Organizacje pozarządowe
• Przeds...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

rpo ls 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych
Beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa oraz m.in. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, szkoły i placówki...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze

Dofinansowane będą kompleksowe przedsięwzięcia zmierzające do stworzenia regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP m.in. z zakresu planowania strategicznego, globalizacji produkt...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Beneficjentami mogą być pracodawcy/przedsiębiorcy oraz m.in. szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, JST.

Typy projektów przewidziane do objęcia wsparciem:
1.projek...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy oraz np. instytucje rynku pracy, instytucje edukacyjne, IOB, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, JST.

Wsparcie będzie obejmowało:
1....

zobacz szczegóły ›
rpo pm 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy oraz np. organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, JST.

Typy projektów przewidziane do wsparcia:
Projekty zmierzające do zwiększenia zatrudnienia osób, któ...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy oraz np. organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, JST, podmioty ekonomii społecznej.

Typy projektów przewidziane do objęcia wsparciem:
1. Projekty zmierzające do...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą się starać: przedsiębiorcy oraz m.in. instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, IOB, JST, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców.

Typy projektów przewidzi...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

Celem Działania jest rozwój przedsiębiorczości w regionie. O dofinansowanie w konkursie wnioskować mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, zwłaszcza przedsiębiorcy, uczelnie, partnerzy społeczn...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Dotacja obejmować będzie wsparcie dla tworzenia lub funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna.
Beneficjentami dofinansowania mogą być: wszystkie pod...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

Najbliższy nabór wniosków (w 2016 r.) będzie dotyczył projektów TYPU A: przygotowanie programów przekwalifikowania pracowników. Mogą to być projekty kierowane do osób powyżej 50 r. ż., przygotowujące ich do konty...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Projekty unijne dofinansowane w ramach Działania mają zapewnić większą dostępność usług społecznych i zdrowotnych w regionie. Mogą to być projekty prewencyjno-profilaktyczne oraz zapobiegające wykluczeniu społecz...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ 2. Prace B+R

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw (MŚP i dużych) na projekty badawczo-rozwojowe, zakładające realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, włącznie z pracami demonstracyjnymi i pilotażowymi, walidacją, uruc...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.2.1 Wsparcie procesów badaczo-rozwojowych

Dofinansowanie będą mogli otrzymać m.in. przedsiębiorcy (również duzi) i konsorcja przedsiębiorstw. Wspierane będą projekty unijne polegające na budowie i rozwoju zaplecza do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 2. TIK

Na dofinansowanie mogą liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), które chcą rozwijać usługi elektroniczne typu B2B, B2C i C2C. Projekt unijny może dotyczyć zakupu produktów...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 3.1 Rozwój OZE

Dotacje unijne otrzymają przedsiębiorcy i inne podmioty na projekty dotyczące: wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych tj. wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy; wytwarzania energii ze źródeł odna...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Dofinansowanie będzie przeznaczone dla przedsiębiorstw i innych podmiotów na projekty inwestycyjne w gminach uzdrowiskowych i poza nimi. Zakres: roboty budowlane i/lub montaż wyposażenia obejmującego infrastruktu...

zobacz szczegóły ›
poprawa BHP - ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:
- projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszy...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.3 Innowacje w MŚP

Działanie rpo mz 3.3 Innowacje w MŚP, jest skierowane na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących MSP , poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowad...

zobacz szczegóły ›
power 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

POWER 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Konkurs ma umożliwić usprawnienie monitorowania przez partnerów społecznych zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy przy pomocy metod, technik lub narzędzi s...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Celem działania jest tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy, poprzez dofinansowanie projektów, których przedmiotem są szkolenia i doradztwo związane z rozwojem przedsiębiorczości oraz zdobywaniem wiedzy i umiej...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich

Dofinansowanie unijne dla przedsiębiorstw odpryskowych, konsorcjów, spółek celowych jednostek naukowych przeznaczone na stworzenie lub rozwój zaplecza do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (zakup środków trwał...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu

Środki unijne będą skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup specjalistycznych usług oraz dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) na rozwój możliwości świadczenia specjalistycznych usług na r...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Wsparciem będą objęte projekty obejmujące usługi doradcze z zakresu rozwijania działalności eksportowej, promujące postawy proeksportowe, dotyczące udziału przedsiębiorców w targach oraz nawiązywania zagranicznyc...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 2.2.2 Promocja gospodarcza regionu

Cel: W ramach poddziałania realizowane są zadania związane z wypracowaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej, zmierzającej do wzrostu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu, nawiązywania kontaktów z...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 3.3.1 Promocja gospodarcza małopolski

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na wsparciu promocji małopolskich firm, w tym promocji na arenie międzynarodowej. O dotację będą mogły wnioskować Instytucje Otoczenia Biznesu, organizacje pozarząd...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich

Dofinansowanie mające na celu wsparcie działań eksportowych przedsiębiorstw akademickich oraz pomoc w wyszukiwaniu zagranicznych kooperantów.

Wsparcie przewidziane na:
-usługi doradcze obejmujące prowadzeni...

zobacz szczegóły ›
poir 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

poir 1.1.2 program dedykowany dla dużych przedsiębiorstw w celu wytworzenia w ramach prowadzonych prac rozwojowych instalacji półtechnicznych do testowania w skali półprzemysłowej technologii/procesów, celem ich...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Wsparcie w ramach programu udzielane będzie na projekty dotyczące instrumentów i usług rynku pracy, które podejmowane będą w celu poprawy szans na zatrudnienie osób znajdujących się na rynku pracy w szczególnej s...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, Typ 1. Bony na innowacje

Dofinansowanie będzie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na projekty unijne dotyczące zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych.
Przedmiotem wsparcia będzie zaku...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Dotacje unijne dla mikro, małych przedsiębiorstw i innych beneficjentów na: projekty infrastrukturalne dotyczące rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości położonych na obszarach wiejskich; granty na proj...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

O środki unijne w ramach tego działania będą mogły się starać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, zwłaszcza: przedsiębiorcy, IOB, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe.

Reali...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

rpo ls 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typy beneficjentów:
- instytucje otoczenia biznesu
- partnerstwa / zrzeszenia MŚP
- uczelnie / szkoły wyższe i ich spółki celowe
- jednostki badawczo - rozwojowe
- jedno...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

W ramach Działania dofinansowanie uzyskają inwestycje w infrastrukturę badawczą służącą tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Działanie przeznaczone jest na inwestycje w zaplecze badawcze, a nie na...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Bon na Innowacje

rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Bon na Innowacje
Wsparcie w ramach tego działania obejmie projekty polegające na zakupie wyników prac prac badawczych lub rozwojowych określonych pr...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Wsparcie ma na celu wdrożenie projektów mających na celu realizację badań profilaktycznych służących wczesnemu wykrywaniu przewlekłej choroby nerek.

Wnioskodawcą mogą być:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osó...

zobacz szczegóły ›
poir 3.3.3 Go to Brand.PL

Celem projektu unijnego jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Wsparcie ukierunkowane jest na promowanie polskic...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo”

rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo
W ramach działania dotacja będzie miała na celu podniesienie kon...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rynkowych i innowacyjnych

rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rynkowych i innowacyjnych

Wsparcie obejmuje projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wykraczające poz...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

RPO 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Wsparcie dotyczy rozwoju usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami, służących zaspokojeniu ros...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

Celem działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP. Wsparcie umożliwi wzrost poziomu adaptacji przedsiębiorstw do nowych, globalnych trendów oraz poprawę jakości procesów zarządczych w prze...

zobacz szczegóły ›
power 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

POWER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Celem konkursu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego,wspierających aktywność zawodową i ograniczającyc...

zobacz szczegóły ›
power 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

POWER 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Wsparcie obejmuje działania zmierzające do podniesienia jakości działań realizowanych przez publiczne i niepu...

zobacz szczegóły ›
power 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

POWER 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawców oferty szkoleniowej z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy...

zobacz szczegóły ›
power 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

POWER 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Wsparcie ma na celu zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publiczne poprzez podniesienie kompetencji kadr...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

RPO 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Wsparcie ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielski...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

Wsparcie ma przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców regionu w badaniach profilaktycznych, ukierunkowanych wykrywalność raka szyjki macicy, piersi, i jelita grubego.

Wnioskodawcą mogą być:
Wszys...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wsparcie ma na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wnioskodawcą mogą być:
Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem l...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 2.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź

Wsparcie ma na celu zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez wypracowanie kompleksowej oferty promocji gospodarczej.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Miasto Łódź
2. Wyłącznie pod warunkiem reali...

zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek - dedykowany w zakresie elektromobilności

Działanie dotyczy przeprowadzenia projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie w ramach, którego zostaną wdrożone wyniki prac badawczo - rozwojowych, wytworzone we własnym zakresie lub wykonanych na zlecenie przed...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 10.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

Wsparcie w ramach dotacji ma na celu wdrożenia programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego, szczególnie osób powyżej 50 roku życia.
W...

zobacz szczegóły ›