Filtruj wyniki

Rozpoczęcie konkursuWojewództwo

Pokaż więcej >>

Kwota dofinansowania

1000 zł
10000000 zł

Kategoria wydatków

Pokaż więcej >>

Wnioskodawca

Jednostka wdrażająca

wyczyść filtry
W ramach kategorii dofinansowaniem objęte zostaną projekty turystyczne. Ich celem jest zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych dostępnych w kraju. Dotacje mają na celu stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału turystycznego regionu.


Zakończenie konkursu od najwcześniejszych

popw 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Podziałanie jest kierowane do konsorcjów złożonych z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakt...

najbliższy nabór
pozostało: 37 dni
zobacz szczegóły ›
rpo śl 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej

W Działaniu 5.4 fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wsparcie projektów służących ochronie obszarów cennych przyrodniczo oraz ochronie różnorodności biologicznej. Projekty, na realizację których można poz...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

Beneficjentami mogą być m.in.: MŚP, JST, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne

Typy projektów przewidziane do objęcia wsparciem:
1. Działania pole...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Działanie polega na wsparciu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw i działalności gospodarczej wpisującej się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalne...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 6.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Wsparcie ma na celu przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
2. Jedn...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Dofinansowanie będzie przeznaczone dla przedsiębiorstw i innych podmiotów na projekty inwestycyjne w gminach uzdrowiskowych i poza nimi. Zakres: roboty budowlane i/lub montaż wyposażenia obejmującego infrastruktu...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

rpo ls 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu
Wnioskodawcami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz m.in: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, szkoły wyższe, inne jedn...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 6.3 Rozwój wewnetrznych potencjałów regionu

Dofinansowanie dla przedsięwzięć bazujących na lokalnym potencjale turystycznym, które przyczynią się od rozwoju gospodarczego regionu. Aplikować będą mogły: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego...

zobacz szczegóły ›