Filtruj wyniki

Rozpoczęcie konkursuWojewództwo

Pokaż więcej >>

Kwota dofinansowania

1000 zł
10000000 zł

Kategoria wydatków

Pokaż więcej >>

Wnioskodawca

Jednostka wdrażająca

wyczyść filtry
Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem tworzenia postaw kreatywnych w społeczeństwie, wpływających na wspieranie działań innowacyjnych, a tym samym pozytywnie oddziałuje na rozwój gospodarczy. Jednocześnie, zasoby kultury istotnie wpływają m.in. na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej regionów. Poniżej prezentujemy dotacje, które pozwalają na sfinansowanie projektów związanych z działalnością kulturową.


Zakończenie konkursu od najwcześniejszych

rpo kp 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

Dofinansowanie skierowane do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekty unijne z zakresu kultury, realizowane samodzielne lub w partnerstwie m.in. z przedsiębiorcami, innymi JST, organizacjami pozarzą...

najbliższy nabór
pozostało: 2229 dni
zobacz szczegóły ›
rpo lb 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

Beneficjentami mogą być m.in.: MŚP, JST, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne

Typy projektów przewidziane do objęcia wsparciem:
1. Działania pole...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Działanie polega na wsparciu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw i działalności gospodarczej wpisującej się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalne...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni) oraz m.in. instytucje kultury, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, ROT lub LOT.

W ramach projektu dof...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 6.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Wsparcie ma na celu zwiększenie partycypacji w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów w oparciu o rozwój obiektów dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury.

Wnioskodawcą mogą być:
1. J...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 6.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Wsparcie ma na celu przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
2. Jedn...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Dzięki wsparciu w ramach Działania 10.3, fundusze europejskie zasilą lokalne przedsięwzięcia związane z rewitalizacją obszarów miejskich, dotkniętych problemami ekonomicznymi, przestrzennymi czy społecznymi. Proj...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 11.1 Rewitalizacja miast

Fundusze unijne w ramach Działania mogą być przeznaczone na projekty obejmujące inwestycje infrastrukturalne oraz przedsięwzięcia o charakterze społecznym mające na celu rewitalizację obszarów miejskich.
Benefic...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Środki unijne w ramach działania skierowane będą na przedsięwzięcia inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych na obszarach wiejskich. Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorcy, i...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski

Dofinansowanie w ramach Działania przeznaczone będzie na utworzenie funduszu wspierającego proces rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich przy pomocy zwrotnych instrumentów finansowych. W ten sposób wspie...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 11.4 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych

Fundusze unijne w ramach Działania kierowane będą do: przedsiębiorców, instytucji kultury, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządu terytorialnego. Celem jest...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych

Dotacje unijne skierowane do przedsiębiorców i innych podmiotów na projekty obejmujące zagospodarowanie przestrzeni miejskich na obszarach przewidzianych do rewitalizacji w Lokalnym lub Gminnym Programie Rewitali...

zobacz szczegóły ›
poiś 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

poiś 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Beneficjentami mogą być m.in. instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, samorządo...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 6.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

RPO ŁD 6.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Wsparcie ma na celu wprowadzenie lub przywrócenie na obszarach zdegradowanych miejskich i wiejskich funkcji społecznych (edukacyjnych, kul...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych

Wsparciem będą objęte projekty polegające na organizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych i interdyscyplinarnych. Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy a także m.in. uczelnie, jednostki naukowe, parki narod...

zobacz szczegóły ›