Filtruj wyniki

Rozpoczęcie konkursuWojewództwo

Pokaż więcej >>

Kwota dofinansowania

1000 zł
10000000 zł

Kategoria wydatków

Pokaż więcej >>

Wnioskodawca

Jednostka wdrażająca

wyczyść filtry
Wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach wiąże się zazwyczaj z dużymi nakładami finansowymi. W odpowiedzi na tę potrzebę prezentujemy Państwu szereg projektów, w wyniku których można uzyskać dofinansowanie na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub usług.


Zakończenie konkursu od najwcześniejszych

rpo wm 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

Typy beneficjentów:
SCHEMAT A i B: przedsiębiorstwa sektora MŚP, konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo- badawczego, uczelni (liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo)
SCHEMAT C: przedsi...

najbliższy nabór do 28 listopad
pozostało: 7 dni
zobacz szczegóły ›
rpo śl 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Środki unijne zostaną skierowane na rozwój działalności badawczo-rozwojowej śląskich firm. W naborze mogą startować przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa. Tematycznie projekty muszą wpisywać s...

najbliższy nabór do 29 listopad
pozostało: 8 dni
zobacz szczegóły ›
rpo zp 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii

Wsparcie obejmuje działania mające na celu budowę i rozbudowę jednostek wytwarzających energię elektryczną.

Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorcy,jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowar...

najbliższy nabór do 30 listopad
pozostało: 9 dni
zobacz szczegóły ›
popw 1.4 Wzór na konkurencję

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie:

Etap I - przeprowadzenie audytów wzorniczych w firmach. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują działania rekomendowane do wdrożenia....

najbliższy nabór do 30 listopad
pozostało: 9 dni
zobacz szczegóły ›
rpo łd 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Wsparcie otrzymają:
- projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, które będą służyły działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa pod warunkiem przedstawienia przez wn...

najbliższy nabór
pozostało: 10 dni
zobacz szczegóły ›
rpo mz 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

rpo mz 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

W ramach projektu można otrzymać środki na:
- zakup usługi związanej z opracowaniem agendy badawcz...

najbliższy nabór
pozostało: 13 dni
zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

W konkursie mogą brać udział mikroprzedsiębiorcy- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, które są jednocześnie rzemieślnikami w rozumieniu Ustawy z dnia 22 marca 1989r. o r...

najbliższy nabór
pozostało: 16 dni
zobacz szczegóły ›
poiś 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

poiś 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Realizowane będą projekty budowy, modernizacji, przebudowy terminali intermodalnych w szczególności zlokalizowanych w...

najbliższy nabór
pozostało: 24 dni
zobacz szczegóły ›
poir 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych na tzw. projekty aplikacyjne.
Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 200...

najbliższy nabór
pozostało: 27 dni
zobacz szczegóły ›
popw 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Podziałanie jest kierowane do konsorcjów złożonych z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakt...

najbliższy nabór
pozostało: 37 dni
zobacz szczegóły ›
poir 1.1.1 seal of excellence - badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

poir 1.1.1 seal of excellence - badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
W ramach poddziałania 1.1.1 seal of excellence o dofinansowanie mogą starać się wyłącznie Wnioskodawcy na...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, Typ 3. Infrastruktura B+R

Dofinansowanie będzie skierowane do przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu na stworzenie lub rozwinięcie istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach: inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą,...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Kto może starać się o dofinansowanie:
- MŚP

W ramach działania preferowane będą projekty dotyczące:
• uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizac...

najbliższy nabór
pozostało: 39 dni
zobacz szczegóły ›
poir 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez duże przedsiębiorstwa

W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać d...

najbliższy nabór
pozostało: 40 dni
zobacz szczegóły ›
poir 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP

W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe (nowość)
Celem działania jest podniesienie in...

najbliższy nabór
pozostało: 40 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie inwestycji w infrastrukturę do prowadzenia praca badawczych w przedsiębiorstwach.

Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 460 mln...

najbliższy nabór
pozostało: 59 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastów Kluczowych

Wsparcie przeznaczone na rozwój internacjonalizacji Klastrów i wprowadzanie ich ofert na rynki zagraniczne.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra:
1) wspomag...

najbliższy nabór
pozostało: 71 dni
zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek tryb ogólny

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawc...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa mus...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP

poir 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP

Projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu/usługi), t...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek tryb średnie miasta

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawc...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
fundusz venture capital Sekwencja - akceleracja i preinkubacja firm MSP z Mazowsza - RPO MZ 3.1.2

Z usługi mogą skorzystać MŚP mające siedzibę na Mazowszu i działające nie dłużej niż 24 miesiące od momentu rejestracji, chcące w najbliższym czasie wdrożyć innowację technologiczną, a ich działalność wpisuje się...

najbliższy nabór do 30 czerwiec 2018
pozostało: 221 dni
zobacz szczegóły ›
rpo śl 3.2 Innowacje w MŚP

Dotacje unijna skierowana do firm z sektora MŚP, które planują przeprowadzić inwestycje umożliwiające wdrożenie innowacji w swojej działalności. Dofinansowane mogą zostać projekty, które mają na celu wdrożenie w...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.5.1 Rozwój sektora MŚP

Dotacje na przeprowadzenie inwestycji celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Zyskaj do 5,5 mln zł.

Wsparcie będzie przyznawane na dwa typy projektów:
I typ: wdrożenie wyni...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.1 Badania i innowacje

Dotacje na wyposażenie laboratoriów i działów B+R w firmach oraz komercjalizację wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa. Zyskaj do 8 mln zł dotacji!

W ramach działania dofinansowanie będzie przyznawane na:
-...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.2.C Usługi dla przedsiębiorstw

Celem działania jest wzrost aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowaniem zostaną objęte profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia b...

zobacz szczegóły ›
rpo zp 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R

Dofinansowanie przeznaczone na wdrażanie praca badawczo-rozwojowych.

Wsparciem będą objęte projekty zakładające wdrażanie wyników prac B+R. Wsparcie będzie ukierunkowane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 1.3 Profesjonalizacja IOB

Na dofinansowanie w ramach Działania mają szansę projekty prowadzące do rozwoju proinnowacyjnego otoczenia biznesu oraz współpracy między sferą nauki i gospodarki. Projekty przewidziane do wsparcia podzielono na...

zobacz szczegóły ›
rpo zp 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorstwa, JST, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowej ich jednostki organizacyjne, partnerstwa wymienionych podmiotów.

Typy projektów: Prz...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki

W ramach działania, dofinansowanie przeznaczone jest na rozwój działalności badawczo- rozwojowej poprzez wsparcie infrastruktury B+R wraz z materiałami i urządzeniami badawczymi. Celem działania jest realizacja p...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 3.4.3 Dotacje na MŚP - wczesna faza rozwoju (MŚP poniżej 24 m-cy)

W ramach działania udzielane będą dotacje dla firm działających na rynku nie dłużej niż dwa lata. O wsparcie może ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa planujące wprowadzić na rynek innowacyjny pr...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw oraz 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, skierowane są do IOB.
W ramach działania dofinansowanie zostanie przekazane naprojekty...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 1. Rozwój MŚP

Dofinansowanie będzie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują dotacji na inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt do produkcji oraz wartości niematerialne i prawne np. licencja, p...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

W ramach projektu unijnego wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie dotyczy wsparcia inwestycyjnego rozwoju przedsiębiorstw związanego z internacjonalizacją.

W ramach niniejszego poddziałania wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.5.4 Rozwój produktów i usług opartych na TIK (Instrumenty Finansowe)

Beneficjentem działania są podmioty wdrażające instrumenty finansowe, natomist ostatecznym odbiorcą- przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wsparcie udzielane będzie w formie wniesienia wkładu finansowego do podmiotó...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.5.5 Innowacje produktowe i procesowe (Instrumenty Finansowe)

Beneficjentem działania są podmioty wdrażające instrumenty finansowe, natomiast ostatecznym odbiorcą: przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wsparcie udzielane będzie w formie wniesienia wkładu finansowego do podmiot...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Celem działania jest dofinansowanie projektów zapewniających zwiększanie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, poprzez wsparcie rozpoczęcia i rozwoju prac B+R oraz zakupu wyników prac B+R i dostosowania...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Celem działania jest zwiększanie poziomu produkcji energii wykorzystując odnawialne źródła energii. Dofinansowanie można uzyskać na budowę lub modernizację instalacji do produkcji energii z OZE, demontaż urządzeń...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

W ramach działania, dostępne będzie dofinansowanie dla firm sektora MŚP, przedsiębiorstw z większością udziałów po stronie JST oraz grup producentów rolnych, na projekty w zakresie zwiększania efektywności energe...

zobacz szczegóły ›
poir 1.2 INNOMED

Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej.

Typy beneficjentów:
• konsorcjum naukowe w rozumieniu...

zobacz szczegóły ›
popw 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Wnioskodawcami mogą być ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne)

W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wspa...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 4.4 Wysokosprawna kogeneracja

Dofinansowanie unijne przeznaczone na unowocześnienie produkcji energii w regionie. Mogą je otrzymać projekty polegające na budowie i modernizacji instalacji służącej do produkcji energii w wysokosprawnej kogener...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Dotacje przeznaczone na stworzenie działu B+R lub przeprowadzenie prac B+R nad nowym produktem usługą w firmie.Dofinansowanie nawet 80% kosztów!

W ramach tego działania wsparcie będzie kierowane do przedsiębi...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Dofinansowanie w ramach działania skierowane będzie dla sektora MŚP na wysoko innowacyjne projekty skoncentrowane na innowacjach produktowych, procesowych i nie- technologicznych. Wsparciem zostaną objęte inwesty...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej

Wsparciem unijnym zostaną objęte projekty przedsiębiorstw z sektora MŚP, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez modyfikacje procesów technologiczno- produkcyjnych (w ty...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ 2. Prace B+R

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw (MŚP i dużych) na projekty badawczo-rozwojowe, zakładające realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, włącznie z pracami demonstracyjnymi i pilotażowymi, walidacją, uruc...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.2.1 Wsparcie procesów badaczo-rozwojowych

Dofinansowanie będą mogli otrzymać m.in. przedsiębiorcy (również duzi) i konsorcja przedsiębiorstw. Wspierane będą projekty unijne polegające na budowie i rozwoju zaplecza do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych...

zobacz szczegóły ›
rpo śk 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

RPO ŚW 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Wsparcie będzie obejmowało projekty badawczo-rozwojowe prowadzące do rozwoju działalności innowacyjnej przedsiebiorstw

Wnioskodawcą...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.3 Innowacje w MŚP

Działanie rpo mz 3.3 Innowacje w MŚP, jest skierowane na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących MSP , poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowad...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Wsparcie na zwiększenie innowacyjności firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowane będą projekty unijne zakładające: wdrożenie wyników prac B+R celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych...

zobacz szczegóły ›
poir 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

poir 1.1.2 program dedykowany dla dużych przedsiębiorstw w celu wytworzenia w ramach prowadzonych prac rozwojowych instalacji półtechnicznych do testowania w skali półprzemysłowej technologii/procesów, celem ich...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, Typ 1. Bony na innowacje

Dofinansowanie będzie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na projekty unijne dotyczące zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych.
Przedmiotem wsparcia będzie zaku...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

rpo ls 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typy beneficjentów:
- instytucje otoczenia biznesu
- partnerstwa / zrzeszenia MŚP
- uczelnie / szkoły wyższe i ich spółki celowe
- jednostki badawczo - rozwojowe
- jedno...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Projekty badawczo-rozwojowe

rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Projekty badawczo-rozwojowe
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa z sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne.

W ramach działania p...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Bon na Innowacje

rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Bon na Innowacje
Wsparcie w ramach tego działania obejmie projekty polegające na zakupie wyników prac prac badawczych lub rozwojowych określonych pr...

zobacz szczegóły ›
rpo op 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Dofinansowanie skierowane głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarówno na rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego jak i na prowadzenie prac badawczych, linie pilotażowe, testowanie produktów, włącznie...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Dofinansowanie w ramach działania przeznaczone będzie na projekty, których przedmiotem są inwestycje w badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje. Wsparcie unijne kierowane jest do sektora MŚP, a także gr...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Wsparcie przeznaczone na:
- przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub u...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo”

rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo
W ramach działania dotacja będzie miała na celu podniesienie kon...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rynkowych i innowacyjnych

rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rynkowych i innowacyjnych

Wsparcie obejmuje projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wykraczające poz...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw w wyniku wzrostu nakładów prywatnych na innowacje w zakresie zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji

Typy przedsięwzięć objętych do...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw

rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw

W ramach tego działania wsparcie będzie udzielane MŚP, przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), które posiada...

zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek - dedykowany w zakresie elektromobilności

Działanie dotyczy przeprowadzenia projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie w ramach, którego zostaną wdrożone wyniki prac badawczo - rozwojowych, wytworzone we własnym zakresie lub wykonanych na zlecenie przed...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.5.B. Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz ich grup i stowarzyszeń.

Wsparcie przeznaczone na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa, polegajacych m.i...

zobacz szczegóły ›