Filtruj wyniki

Rozpoczęcie konkursuWojewództwo

Pokaż więcej >>

Kwota dofinansowania

1000 zł
10000000 zł

Kategoria wydatków

Pokaż więcej >>

Wnioskodawca

Jednostka wdrażająca

wyczyść filtry
Postępujący proces informatyczny, prowadzący do łatwiejszego świadczenia usług itp. przyczynia się do osiągnięcia korzyści gospodarczych i społecznych, sprzyjając rozwojowi przedsiębiorców. Pozyskanie dotacji na informatykę może być szansą na wykorzystanie technologii informatycznych w celu ulepszenia produktów oferowanych przez Państwa przedsiębiorstwa.


Zakończenie konkursu od najwcześniejszych

poir 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych na tzw. projekty aplikacyjne.
Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 200...

najbliższy nabór
pozostało: 27 dni
zobacz szczegóły ›
popw 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Podziałanie jest kierowane do konsorcjów złożonych z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakt...

najbliższy nabór
pozostało: 37 dni
zobacz szczegóły ›
poir 1.1.1 seal of excellence - badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

poir 1.1.1 seal of excellence - badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
W ramach poddziałania 1.1.1 seal of excellence o dofinansowanie mogą starać się wyłącznie Wnioskodawcy na...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, Typ 3. Infrastruktura B+R

Dofinansowanie będzie skierowane do przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu na stworzenie lub rozwinięcie istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach: inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą,...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Kto może starać się o dofinansowanie:
- MŚP

W ramach działania preferowane będą projekty dotyczące:
• uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizac...

najbliższy nabór
pozostało: 39 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie inwestycji w infrastrukturę do prowadzenia praca badawczych w przedsiębiorstwach.

Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 460 mln...

najbliższy nabór
pozostało: 59 dni
zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek tryb ogólny

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawc...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa mus...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek tryb średnie miasta

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawc...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
fundusz venture capital Sekwencja - akceleracja i preinkubacja firm MSP z Mazowsza - RPO MZ 3.1.2

Z usługi mogą skorzystać MŚP mające siedzibę na Mazowszu i działające nie dłużej niż 24 miesiące od momentu rejestracji, chcące w najbliższym czasie wdrożyć innowację technologiczną, a ich działalność wpisuje się...

najbliższy nabór do 30 czerwiec 2018
pozostało: 221 dni
zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.5.1 Rozwój sektora MŚP

Dotacje na przeprowadzenie inwestycji celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Zyskaj do 5,5 mln zł.

Wsparcie będzie przyznawane na dwa typy projektów:
I typ: wdrożenie wyni...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Fundusze europejskie ukierunkowane na rozwój firmy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów informatycznych. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjn...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Działanie ma na celu zwiększenie dostępności publicznych e-usług, poprzez tworzenie systemów i aplikacji lub cyfryzację zasobów . Wnioskodawcami mogą być jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Dotacja mająca na celu rozwój aktywności badawczej małopolskich firm - środki unijne będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu oraz całej infrastruktury służącej działalności badawczo-rozwojowej. Wnioski o dofina...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 3.4.3 Dotacje na MŚP - wczesna faza rozwoju (MŚP poniżej 24 m-cy)

W ramach działania udzielane będą dotacje dla firm działających na rynku nie dłużej niż dwa lata. O wsparcie może ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa planujące wprowadzić na rynek innowacyjny pr...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 1. Rozwój MŚP

Dofinansowanie będzie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują dotacji na inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt do produkcji oraz wartości niematerialne i prawne np. licencja, p...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 3.4.5 Bony na doradztwo

Fundusze europejskie w ramach bonu na doradztwo mogą zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych, przez które rozumie się usługi nie związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

W ramach projektu unijnego wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie dotyczy wsparcia inwestycyjnego rozwoju przedsiębiorstw związanego z internacjonalizacją.

W ramach niniejszego poddziałania wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.5.4 Rozwój produktów i usług opartych na TIK (Instrumenty Finansowe)

Beneficjentem działania są podmioty wdrażające instrumenty finansowe, natomist ostatecznym odbiorcą- przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wsparcie udzielane będzie w formie wniesienia wkładu finansowego do podmiotó...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni) oraz m.in. instytucje kultury, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, ROT lub LOT.

W ramach projektu dof...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ 2. Prace B+R

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw (MŚP i dużych) na projekty badawczo-rozwojowe, zakładające realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, włącznie z pracami demonstracyjnymi i pilotażowymi, walidacją, uruc...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne

Wsparcie dotyczyć będzie przedsięwzięć umożliwiających wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej d...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Dofinansowanie skierowane do przedsiębiorców i innych podmiotów na projekty unijne obejmujące inwestycje w obiektach przedszkolnych: budowa, rozbudowa, modernizacja, remont budynków oraz zapewnienie niezbędnego w...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 2. TIK

Na dofinansowanie mogą liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), które chcą rozwijać usługi elektroniczne typu B2B, B2C i C2C. Projekt unijny może dotyczyć zakupu produktów...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

Dofinansowanie unijne w ramach działania przewidziane jest na wsparcie budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury terminali przeładunkowych, które nie zaliczają się do sieci TEN-T. O dotacje unijne mogą s...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.3 Innowacje w MŚP

Działanie rpo mz 3.3 Innowacje w MŚP, jest skierowane na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących MSP , poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowad...

zobacz szczegóły ›
poir 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

poir 1.1.2 program dedykowany dla dużych przedsiębiorstw w celu wytworzenia w ramach prowadzonych prac rozwojowych instalacji półtechnicznych do testowania w skali półprzemysłowej technologii/procesów, celem ich...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Cel: Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa i inni beneficjenci np. organizacje pozarządowe, JST, na projekty i...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Wsparcie przeznaczone na:
- przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub u...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

rpo ls 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Celem Działania jest zwiększone zastosowanie systemów teleinformatycznych w administracji publicznej.

Beneficjenci:
- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, ma...

zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek - dedykowany w zakresie elektromobilności

Działanie dotyczy przeprowadzenia projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie w ramach, którego zostaną wdrożone wyniki prac badawczo - rozwojowych, wytworzone we własnym zakresie lub wykonanych na zlecenie przed...

zobacz szczegóły ›