Filtruj wyniki

Rozpoczęcie konkursuWojewództwo

Pokaż więcej >>

Kwota dofinansowania

1000 zł
10000000 zł

Kategoria wydatków

Pokaż więcej >>

Wnioskodawca

Jednostka wdrażająca

wyczyść filtry
Zakończenie konkursu od najwcześniejszych

rpo wm 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

Typy beneficjentów:
SCHEMAT A i B: przedsiębiorstwa sektora MŚP, konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo- badawczego, uczelni (liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo)
SCHEMAT C: przedsi...

najbliższy nabór do 28 listopad
pozostało: 7 dni
zobacz szczegóły ›
rpo śl 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Środki unijne zostaną skierowane na rozwój działalności badawczo-rozwojowej śląskich firm. W naborze mogą startować przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa. Tematycznie projekty muszą wpisywać s...

najbliższy nabór do 29 listopad
pozostało: 8 dni
zobacz szczegóły ›
rpo wp 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Dofinansowanie unijne przeznaczone jest w ramach działania na projekty mające na celu zwiększanie poziomu produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł. Wsparciem zostanie objęta budowa, rozbudowa instal...

najbliższy nabór do 30 listopad
pozostało: 9 dni
zobacz szczegóły ›
rpo zp 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii

Wsparcie obejmuje działania mające na celu budowę i rozbudowę jednostek wytwarzających energię elektryczną.

Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorcy,jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowar...

najbliższy nabór do 30 listopad
pozostało: 9 dni
zobacz szczegóły ›
rpo lb 1.5 Bon na innowacje

Pozyskaj dotacje na pokrycie kosztów związanych z zakupem wyników prac B+R, ochroną patentową, zakupem usługi B+R Twojego wynalazku. Dofinansowanie do 85% wydatków!

W ramach działania planowane jest dofinanso...

najbliższy nabór do 30 listopad
pozostało: 9 dni
zobacz szczegóły ›
popw 1.4 Wzór na konkurencję

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie:

Etap I - przeprowadzenie audytów wzorniczych w firmach. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują działania rekomendowane do wdrożenia....

najbliższy nabór do 30 listopad
pozostało: 9 dni
zobacz szczegóły ›
rpo łd 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Wsparcie otrzymają:
- projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, które będą służyły działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa pod warunkiem przedstawienia przez wn...

najbliższy nabór
pozostało: 10 dni
zobacz szczegóły ›
rpo mz 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

rpo mz 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

W ramach projektu można otrzymać środki na:
- zakup usługi związanej z opracowaniem agendy badawcz...

najbliższy nabór
pozostało: 13 dni
zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

W konkursie mogą brać udział mikroprzedsiębiorcy- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, które są jednocześnie rzemieślnikami w rozumieniu Ustawy z dnia 22 marca 1989r. o r...

najbliższy nabór
pozostało: 16 dni
zobacz szczegóły ›
rpo wp 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze

W ramach działania, dofinansowanie unijne obejmie projekty zakładające modernizację sieci ciepłowniczych i chłodniczych oraz wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą, w...

najbliższy nabór
pozostało: 23 dni
zobacz szczegóły ›
poiś 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

poiś 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Realizowane będą projekty budowy, modernizacji, przebudowy terminali intermodalnych w szczególności zlokalizowanych w...

najbliższy nabór
pozostało: 24 dni
zobacz szczegóły ›
poir 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych na tzw. projekty aplikacyjne.
Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 200...

najbliższy nabór
pozostało: 27 dni
zobacz szczegóły ›
popw 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Podziałanie jest kierowane do konsorcjów złożonych z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakt...

najbliższy nabór
pozostało: 37 dni
zobacz szczegóły ›
poir 1.1.1 seal of excellence - badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

poir 1.1.1 seal of excellence - badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
W ramach poddziałania 1.1.1 seal of excellence o dofinansowanie mogą starać się wyłącznie Wnioskodawcy na...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, Typ 3. Infrastruktura B+R

Dofinansowanie będzie skierowane do przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu na stworzenie lub rozwinięcie istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach: inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą,...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
rpo łd 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych

W ramach wsparcia realizowane będą działania prowadzące do profesjonalizacji oraz rozwoju specjalistycznych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem dorad...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
rpo śl 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy

Działanie ma na celu złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie. Projekty unijne objęte dofinansowaniem powinny obejmować wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonyc...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Kto może starać się o dofinansowanie:
- MŚP

W ramach działania preferowane będą projekty dotyczące:
• uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizac...

najbliższy nabór
pozostało: 39 dni
zobacz szczegóły ›
poir 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez duże przedsiębiorstwa

W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać d...

najbliższy nabór
pozostało: 40 dni
zobacz szczegóły ›
poir 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP

W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe (nowość)
Celem działania jest podniesienie in...

najbliższy nabór
pozostało: 40 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie inwestycji w infrastrukturę do prowadzenia praca badawczych w przedsiębiorstwach.

Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 460 mln...

najbliższy nabór
pozostało: 59 dni
zobacz szczegóły ›
rpo łd 4.1.2 Odnawialne źródła energii

W ramach wsparcia wspierane będą inwestycje w zakresie produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednost...

najbliższy nabór
pozostało: 59 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastów Kluczowych

Wsparcie przeznaczone na rozwój internacjonalizacji Klastrów i wprowadzanie ich ofert na rynki zagraniczne.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra:
1) wspomag...

najbliższy nabór
pozostało: 71 dni
zobacz szczegóły ›
rpo łd 2.2.1 Modele biznesowe MŚP

Wsparcie polega na zwiększeniu współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, która przyczyni się do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym.

Wnioskodawcą mogą być:
Mikro, małe i średnie pr...

najbliższy nabór do 09 luty 2018
pozostało: 80 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP

poir 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP

Projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu/usługi), t...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek tryb średnie miasta

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawc...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa mus...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek tryb ogólny

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawc...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
fundusz venture capital Sekwencja - akceleracja i preinkubacja firm MSP z Mazowsza - RPO MZ 3.1.2

Z usługi mogą skorzystać MŚP mające siedzibę na Mazowszu i działające nie dłużej niż 24 miesiące od momentu rejestracji, chcące w najbliższym czasie wdrożyć innowację technologiczną, a ich działalność wpisuje się...

najbliższy nabór do 30 czerwiec 2018
pozostało: 221 dni
zobacz szczegóły ›
rpo kp 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

Dofinansowanie skierowane do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekty unijne z zakresu kultury, realizowane samodzielne lub w partnerstwie m.in. z przedsiębiorcami, innymi JST, organizacjami pozarzą...

najbliższy nabór
pozostało: 2229 dni
zobacz szczegóły ›
rpo op 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Wsparcie otrzymają projekty zakładające wsparcie współpracy gospodarczej i promocji przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym.

Beneficjentami wsparcia są podmioty MŚP.

Typy projektów:
- wsparcie...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 3.2 Innowacje w MŚP

Dotacje unijna skierowana do firm z sektora MŚP, które planują przeprowadzić inwestycje umożliwiające wdrożenie innowacji w swojej działalności. Dofinansowane mogą zostać projekty, które mają na celu wdrożenie w...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.5.1 Rozwój sektora MŚP

Dotacje na przeprowadzenie inwestycji celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Zyskaj do 5,5 mln zł.

Wsparcie będzie przyznawane na dwa typy projektów:
I typ: wdrożenie wyni...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Fundusze europejskie ukierunkowane na rozwój firmy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów informatycznych. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjn...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Działanie ma na celu zwiększenie dostępności publicznych e-usług, poprzez tworzenie systemów i aplikacji lub cyfryzację zasobów . Wnioskodawcami mogą być jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej

W Działaniu 5.4 fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wsparcie projektów służących ochronie obszarów cennych przyrodniczo oraz ochronie różnorodności biologicznej. Projekty, na realizację których można poz...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Wsparcie uzyskają projekty polegające na wyposażeniu jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie z UE nie będzie w tym przypad...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Celem Działania jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w woj. śląskim.

Wsparcie unijne mogą otrzymać projekty polegające na:
- bezzwrotnych dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- ws...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 2.1 E-usługi

rpo mz 2.1 E-usługi

Kto może starać się o dofinansowanie:
- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia posiadające kontrakt z NFZ
- JST
- uczelnie wyższe
- instytucje kultury
- or...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.1 Badania i innowacje

Dotacje na wyposażenie laboratoriów i działów B+R w firmach oraz komercjalizację wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa. Zyskaj do 8 mln zł dotacji!

W ramach działania dofinansowanie będzie przyznawane na:
-...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.2.C Usługi dla przedsiębiorstw

Celem działania jest wzrost aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowaniem zostaną objęte profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia b...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

rpo mz 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Typ projektu:
Podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych w zakresie TIK i języków obcych w formie kursów lub szkoleń.

Typ beneficjenta:
O dofinansowa...

zobacz szczegóły ›
prow 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub rozwój

ARiMR kolejny nabór w ramach konkursu prow 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub rozwój, skierowany do rolników i MSP będzie w 2018 roku.

W konkursie skierowanym do rolników...

zobacz szczegóły ›
rpo zp 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R

Dofinansowanie przeznaczone na wdrażanie praca badawczo-rozwojowych.

Wsparciem będą objęte projekty zakładające wdrażanie wyników prac B+R. Wsparcie będzie ukierunkowane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 3.1 Odnawialne źródła energii

rpo ls 3.1 Odnawialne źródła energii
Cel działania: Zwiększony udział produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego

Typy beneficjentów:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- uczelnie/ szko...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 3.4 Kogeneracja

Dotacja rpo ls 3.4 Kogeneracja
Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy, JST, uczelnie wyższe, jednostki naukowe i badawczo- rozwojowe, właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych, kościoły i związ...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 1.3 Profesjonalizacja IOB

Na dofinansowanie w ramach Działania mają szansę projekty prowadzące do rozwoju proinnowacyjnego otoczenia biznesu oraz współpracy między sferą nauki i gospodarki. Projekty przewidziane do wsparcia podzielono na...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Projekty wspierane w ramach Działania dedykowane są osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo: służyć mają indywidualizacji pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, rozwojowi umiejętności i kompetencji ora...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Wsparciem unijnym objęte będą projekty, których celem jest aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 dotycząca tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, a tym samych nowych miejsc za...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

Wsparcie w ramach Działania będzie przeznaczone na projekty unijne obejmujące inicjatywy służące poprawie kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora MŚP:
- dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleni...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 4.2 Gospodarka odpadami

rpo ls 4.2 Gospodarka odpadami
Cel szczegółowy: Zmniejszony poziom odpadów komunalnych podlegających składowaniu na terenie województwa lubuskiego

Typy beneficjentów:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 3.5 Bon na doradztwo

Dotacje na zakup usługi doradczej w zakresie własności intelektualnej, wzornictwa, PZP, optymalizacji kosztów. Zyskaj nawet 30 000 zł!

Udzielane wsparcie będzie polegało na przyznaniu przedsiębiorcom bezgotówk...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców

Fundusze europejskie w ramach Działania kierowane są do Instytucji Otoczenia Biznesu, jako podmiotów zarządzających inkubatorami przedsiębiorczości (w tym akademickimi), działających od min. 3 lat.
Dofinansowane...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

rpo ls 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa
Cel szczegółowy: Zwiększona liczba mieszkańców regionu korzystających z oczyszczalni ścieków

Typy beneficjentów:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, JST, jednostki o...

zobacz szczegóły ›
rpo zp 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorstwa, JST, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowej ich jednostki organizacyjne, partnerstwa wymienionych podmiotów.

Typy projektów: Prz...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki

W ramach działania, dofinansowanie przeznaczone jest na rozwój działalności badawczo- rozwojowej poprzez wsparcie infrastruktury B+R wraz z materiałami i urządzeniami badawczymi. Celem działania jest realizacja p...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty w zakresie rozwoju infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej. Wsparcie unijne w ramach działania, przeznaczone będzie na inwestycje w kształcenie i szkolenia, w tym szkolen...

zobacz szczegóły ›
prow Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premia dla młodych rolników)

prow Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premia dla młodych rolników)

W ramach działania Premie dla młodych rolników dofinansowanie obejmie tylko osobę, która:
- nie ukońc...

zobacz szczegóły ›
prow Restrukturyzacja małych gospodarstw

prow Restrukturyzacja małych gospodarstw

Wsparcie: Premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana w ratach:
− I rata – 80% kwoty pomocy,
− II rata – 20% kwoty pomocy.

Beneficjent:
Rolnik osoba fizyczna ub...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Dotacja mająca na celu rozwój aktywności badawczej małopolskich firm - środki unijne będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu oraz całej infrastruktury służącej działalności badawczo-rozwojowej. Wnioski o dofina...

zobacz szczegóły ›
prow Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pomoc przyznawana w formie premii, w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata 20% kwoty.
Pomoc przyznawana w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej.

Pref...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 3.4.3 Dotacje na MŚP - wczesna faza rozwoju (MŚP poniżej 24 m-cy)

W ramach działania udzielane będą dotacje dla firm działających na rynku nie dłużej niż dwa lata. O wsparcie może ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa planujące wprowadzić na rynek innowacyjny pr...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Cel szczegółowy: zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Wsparcie doradcze dla przedsiębiorstw nastawionych na ekspansję zagraniczną i zdobywanie nowych rynków zbytu, pomoc w nawiązywaniu kontaktów...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw oraz 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, skierowane są do IOB.
W ramach działania dofinansowanie zostanie przekazane naprojekty...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Dotacja na działania eksportowe 322 rpo wm skierowana dla przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-w...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 1. Rozwój MŚP

Dofinansowanie będzie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują dotacji na inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt do produkcji oraz wartości niematerialne i prawne np. licencja, p...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Działanie promować będzie inwestycje w tworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP. Można będzie uzyskać wsparcie finansowe na zakup środków trwałych, uzyskanie certyfikatów jakości, zakup środków transportu, uzy...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 3.6 Marketing Gospodarczy

Typ Beneficjenta:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
- samorząd województwa lubelskiego.
- instytucje otoczenia biznesu (IOB) .

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:
1. Udzia...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Wsparcie będzie obejmowało działania mające na celu stworzeniu strategii eksportowej, która docelowo ma pomóc Beneficjentowi w rozwoju działalności eksportowej.

Wnioskodawcami mogą być:
- przedsiębiorstwa z...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Typ beneficjenta:
- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
- MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie wo...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 5.5 Promocja niskoemisyjności

Beneficjentami mogą być: MŚP, JST ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowoś...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

Beneficjentami mogą być m.in.: MŚP, JST, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne

Typy projektów przewidziane do objęcia wsparciem:
1. Działania pole...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 3.4.5 Bony na doradztwo

Fundusze europejskie w ramach bonu na doradztwo mogą zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych, przez które rozumie się usługi nie związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

W ramach projektu unijnego wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie dotyczy wsparcia inwestycyjnego rozwoju przedsiębiorstw związanego z internacjonalizacją.

W ramach niniejszego poddziałania wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.5.4 Rozwój produktów i usług opartych na TIK (Instrumenty Finansowe)

Beneficjentem działania są podmioty wdrażające instrumenty finansowe, natomist ostatecznym odbiorcą- przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wsparcie udzielane będzie w formie wniesienia wkładu finansowego do podmiotó...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.5.5 Innowacje produktowe i procesowe (Instrumenty Finansowe)

Beneficjentem działania są podmioty wdrażające instrumenty finansowe, natomiast ostatecznym odbiorcą: przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wsparcie udzielane będzie w formie wniesienia wkładu finansowego do podmiot...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 13.5 Infrastruktura przedszkolna

Do beneficjentów programu należą organy prowadzące przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego:
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• Inne państwowe lub samorządowe jedn...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Celem działania jest dofinansowanie projektów zapewniających zwiększanie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, poprzez wsparcie rozpoczęcia i rozwoju prac B+R oraz zakupu wyników prac B+R i dostosowania...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Celem działania jest zwiększanie poziomu produkcji energii wykorzystując odnawialne źródła energii. Dofinansowanie można uzyskać na budowę lub modernizację instalacji do produkcji energii z OZE, demontaż urządzeń...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

W ramach działania, dostępne będzie dofinansowanie dla firm sektora MŚP, przedsiębiorstw z większością udziałów po stronie JST oraz grup producentów rolnych, na projekty w zakresie zwiększania efektywności energe...

zobacz szczegóły ›
poir 1.2 INNOMED

Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej.

Typy beneficjentów:
• konsorcjum naukowe w rozumieniu...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 4.1 Gospodarka odpadami

Działanie ma na celu zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska. Dofinansowanie można uzyskać na infrastrukturę wspomagającą efektywną gospodarkę odpadami, instalacje służące do odzysku energii z odpa...

zobacz szczegóły ›
popw 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Wnioskodawcami mogą być ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne)

W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wspa...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Dofinansowanie unijne w ramach działania skierowane jest na zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach. Wsparcie przeznaczone jest więc na modernizację sieci ciepłowniczych oraz produkcję energi...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

W ramach poddziałania wsparcie będzie udzielane na co najmniej dwa działania z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

1. Działania obowiązkowe:
- doradztwo i opracowania w zakresie wd...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Dofinansowanie w ramach działania przeznaczone jest na projekty, których celem jest poprawa dostępu do profilaktycznych programów zdrowotnych w zakresie chorób mających negatywny wpływ na rynek pracy oraz wydłuża...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Działanie polega na wsparciu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw i działalności gospodarczej wpisującej się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalne...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Wspierane będą projekty obejmujące:
- inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 4.2 Eko-przedsiębiorstwa

Projekty dofinansowane w ramach działania mają prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ciepło, ograniczenia zużycia wody, czy zwiększenia wykorzystania ciepła odpadowego. Mogą to być:
- inwestycje...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni) oraz m.in. instytucje kultury, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, ROT lub LOT.

W ramach projektu dof...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 4.3.2 Ochrona powietrza

W ramach wsparcia wspierane będą inwestycje w zakresie polepszenia jakość powietrza.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
2. Jednostki organizacyjne jst...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wsparcie polega na przywróceniu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wnioskodawcą mogą być:
1. instytucje pomocy i integracji społecznej
2. podmioty ekonomii społec...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 5.2 Gospodarka odpadami

Wsparcie przyczyni się do zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowania do ponownego ich użycia oraz intensyfikacji recyklingu i innych metod odzysku w województwie łódzkim.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednos...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Wsparcie przeznaczone dla projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM . Zakres inwestycyjny:
- budowa oczyszczalni ścieków, przebudowa lub modernizacja istniejących oczyszczalni ście...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 6.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Wsparcie ma na celu zwiększenie partycypacji w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów w oparciu o rozwój obiektów dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury.

Wnioskodawcą mogą być:
1. J...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 6.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Wsparcie ma na celu przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
2. Jedn...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 7.3 Infrastruktura opieki społecznej

Wsparcie polega na zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości usług społecznych odpowiadających potrzebom ich odbiorców oraz przyczyniających się do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Wnioskodawcą mo...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 4.4 Wysokosprawna kogeneracja

Dofinansowanie unijne przeznaczone na unowocześnienie produkcji energii w regionie. Mogą je otrzymać projekty polegające na budowie i modernizacji instalacji służącej do produkcji energii w wysokosprawnej kogener...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Dzięki wsparciu w ramach Działania 10.3, fundusze europejskie zasilą lokalne przedsięwzięcia związane z rewitalizacją obszarów miejskich, dotkniętych problemami ekonomicznymi, przestrzennymi czy społecznymi. Proj...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Dotacje przeznaczone na stworzenie działu B+R lub przeprowadzenie prac B+R nad nowym produktem usługą w firmie.Dofinansowanie nawet 80% kosztów!

W ramach tego działania wsparcie będzie kierowane do przedsiębi...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy i inne podmioty np. JST, instytucje kultury, jednostki naukowe, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe.

W ramach działania przewiduje się wsparcie rewital...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Dofinansowanie w ramach działania skierowane będzie dla sektora MŚP na wysoko innowacyjne projekty skoncentrowane na innowacjach produktowych, procesowych i nie- technologicznych. Wsparciem zostaną objęte inwesty...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej

Wsparciem unijnym zostaną objęte projekty przedsiębiorstw z sektora MŚP, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez modyfikacje procesów technologiczno- produkcyjnych (w ty...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

Dofinansowanie unijne w ramach programu skierowane jest na wsparcie projektów dotyczących zwiększania kompetencji osób dorosłych, w szczególności pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
Beneficje...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

rpo ls 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia, JST, instytucje rynku...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 6.5 Usługi rozwojowe dla MŚP

rpo ls 6.5 Usługi rozwojowe dla MŚP
Beneficjentami mogą być m.in. : przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, JST, instytucje rynku pracy.

Typy projektów przewidziane do dofinansowania:
-...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia

rpo ls 6.6 Adaptacja przedsiębiorstw do zmian
Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorstwa, JST, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej.

Wspierane będą MMSP przechodzą...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

rpo ls 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa oraz m.in. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, JST, p...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT

rpo ls 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT

Beneficjent:
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumieni...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 7.5 Usługi społeczne

rpo ls 7.5 Usługi społeczne
Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, JST, podmioty ekonomii społecznej.

Typy projektów przewidziane do dofinansowania:
- usługi w zakresie opieki...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

rpo ls 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

Typy beneficjentów:
• JST, ich związki i stowarzyszenia
• Organizacje pozarządowe
• Przeds...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

rpo ls 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych
Beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa oraz m.in. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, szkoły i placówki...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze

Dofinansowane będą kompleksowe przedsięwzięcia zmierzające do stworzenia regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP m.in. z zakresu planowania strategicznego, globalizacji produkt...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Beneficjentami mogą być pracodawcy/przedsiębiorcy oraz m.in. szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, JST.

Typy projektów przewidziane do objęcia wsparciem:
1.projek...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy oraz np. instytucje rynku pracy, instytucje edukacyjne, IOB, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, JST.

Wsparcie będzie obejmowało:
1....

zobacz szczegóły ›
rpo pm 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy oraz np. organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, JST.

Typy projektów przewidziane do wsparcia:
Projekty zmierzające do zwiększenia zatrudnienia osób, któ...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy oraz np. organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, JST, podmioty ekonomii społecznej.

Typy projektów przewidziane do objęcia wsparciem:
1. Projekty zmierzające do...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą się starać: przedsiębiorcy oraz m.in. instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, IOB, JST, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców.

Typy projektów przewidzi...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 10.4 Redukcja emisji

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy oraz m.in. JST, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe.

Wsparcie przewidywane jest dla następujących projektów:
1) rozbudowa, p...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

Dofinansowanie w ramach działania będzie przeznaczone na inwestycje związane ze zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe i niekorzystne zjawiska pogodowe. Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy, a także jedno...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Dofinansowanie ma na celu rozwój systemu segregowania, zbierania, transportowania, przetwarzania, wtórnego wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów. O środki unijne w ramach Działania mogą aplikować przedsiębior...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 5.3 Ochrona zasobów wodnych

Dofinansowanie w ramach działania przeznaczone będzie na inwestycje, które przyczynią się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Wnioski o dotację w konkursie będą mogły skła...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

Celem Działania jest rozwój przedsiębiorczości w regionie. O dofinansowanie w konkursie wnioskować mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, zwłaszcza przedsiębiorcy, uczelnie, partnerzy społeczn...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Dotacja obejmować będzie wsparcie dla tworzenia lub funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna.
Beneficjentami dofinansowania mogą być: wszystkie pod...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

Najbliższy nabór wniosków (w 2016 r.) będzie dotyczył projektów TYPU A: przygotowanie programów przekwalifikowania pracowników. Mogą to być projekty kierowane do osób powyżej 50 r. ż., przygotowujące ich do konty...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Projekty unijne dofinansowane w ramach Działania mają zapewnić większą dostępność usług społecznych i zdrowotnych w regionie. Mogą to być projekty prewencyjno-profilaktyczne oraz zapobiegające wykluczeniu społecz...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 11.1 Rewitalizacja miast

Fundusze unijne w ramach Działania mogą być przeznaczone na projekty obejmujące inwestycje infrastrukturalne oraz przedsięwzięcia o charakterze społecznym mające na celu rewitalizację obszarów miejskich.
Benefic...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Środki unijne w ramach działania skierowane będą na przedsięwzięcia inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych na obszarach wiejskich. Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorcy, i...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski

Dofinansowanie w ramach Działania przeznaczone będzie na utworzenie funduszu wspierającego proces rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich przy pomocy zwrotnych instrumentów finansowych. W ten sposób wspie...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 11.4 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych

Fundusze unijne w ramach Działania kierowane będą do: przedsiębiorców, instytucji kultury, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządu terytorialnego. Celem jest...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ 2. Prace B+R

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw (MŚP i dużych) na projekty badawczo-rozwojowe, zakładające realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, włącznie z pracami demonstracyjnymi i pilotażowymi, walidacją, uruc...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Celem działania jest wzrost aktywności przedsiębiorstw w sferze badawczo rozwojowej. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury badawczej. Objęte wsparciem inwestycje w...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne

Wsparcie dotyczyć będzie przedsięwzięć umożliwiających wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej d...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.2.1 Wsparcie procesów badaczo-rozwojowych

Dofinansowanie będą mogli otrzymać m.in. przedsiębiorcy (również duzi) i konsorcja przedsiębiorstw. Wspierane będą projekty unijne polegające na budowie i rozwoju zaplecza do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Dofinansowanie skierowane do przedsiębiorców i innych podmiotów na projekty unijne obejmujące inwestycje w obiektach przedszkolnych: budowa, rozbudowa, modernizacja, remont budynków oraz zapewnienie niezbędnego w...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 2. TIK

Na dofinansowanie mogą liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), które chcą rozwijać usługi elektroniczne typu B2B, B2C i C2C. Projekt unijny może dotyczyć zakupu produktów...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 3.1 Rozwój OZE

Dotacje unijne otrzymają przedsiębiorcy i inne podmioty na projekty dotyczące: wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych tj. wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy; wytwarzania energii ze źródeł odna...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

Dofinansowanie unijne w ramach działania przewidziane jest na wsparcie budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury terminali przeładunkowych, które nie zaliczają się do sieci TEN-T. O dotacje unijne mogą s...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Dofinansowanie będzie przeznaczone dla przedsiębiorstw i innych podmiotów na projekty inwestycyjne w gminach uzdrowiskowych i poza nimi. Zakres: roboty budowlane i/lub montaż wyposażenia obejmującego infrastruktu...

zobacz szczegóły ›
poprawa BHP - ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:
- projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszy...

zobacz szczegóły ›
rpo śk 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

RPO ŚW 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Wsparcie będzie obejmowało projekty badawczo-rozwojowe prowadzące do rozwoju działalności innowacyjnej przedsiebiorstw

Wnioskodawcą...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.3 Innowacje w MŚP

Działanie rpo mz 3.3 Innowacje w MŚP, jest skierowane na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących MSP , poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowad...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

rpo mz 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, instytucje kultury, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarz...

zobacz szczegóły ›
power 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

POWER 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Konkurs ma umożliwić usprawnienie monitorowania przez partnerów społecznych zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy przy pomocy metod, technik lub narzędzi s...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

rpo ls 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu
Wnioskodawcami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz m.in: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, szkoły wyższe, inne jedn...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Celem działania jest tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy, poprzez dofinansowanie projektów, których przedmiotem są szkolenia i doradztwo związane z rozwojem przedsiębiorczości oraz zdobywaniem wiedzy i umiej...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich

Dofinansowanie unijne dla przedsiębiorstw odpryskowych, konsorcjów, spółek celowych jednostek naukowych przeznaczone na stworzenie lub rozwój zaplecza do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (zakup środków trwał...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu

Środki unijne będą skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup specjalistycznych usług oraz dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) na rozwój możliwości świadczenia specjalistycznych usług na r...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Wsparciem będą objęte projekty obejmujące usługi doradcze z zakresu rozwijania działalności eksportowej, promujące postawy proeksportowe, dotyczące udziału przedsiębiorców w targach oraz nawiązywania zagranicznyc...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 2.2.2 Promocja gospodarcza regionu

Cel: W ramach poddziałania realizowane są zadania związane z wypracowaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej, zmierzającej do wzrostu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu, nawiązywania kontaktów z...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 3.3.1 Promocja gospodarcza małopolski

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na wsparciu promocji małopolskich firm, w tym promocji na arenie międzynarodowej. O dotację będą mogły wnioskować Instytucje Otoczenia Biznesu, organizacje pozarząd...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich

Dofinansowanie mające na celu wsparcie działań eksportowych przedsiębiorstw akademickich oraz pomoc w wyszukiwaniu zagranicznych kooperantów.

Wsparcie przewidziane na:
-usługi doradcze obejmujące prowadzeni...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Wsparcie na zwiększenie innowacyjności firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowane będą projekty unijne zakładające: wdrożenie wyników prac B+R celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych...

zobacz szczegóły ›
poir 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

poir 1.1.2 program dedykowany dla dużych przedsiębiorstw w celu wytworzenia w ramach prowadzonych prac rozwojowych instalacji półtechnicznych do testowania w skali półprzemysłowej technologii/procesów, celem ich...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Wsparcie w ramach programu udzielane będzie na projekty dotyczące instrumentów i usług rynku pracy, które podejmowane będą w celu poprawy szans na zatrudnienie osób znajdujących się na rynku pracy w szczególnej s...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, Typ 1. Bony na innowacje

Dofinansowanie będzie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na projekty unijne dotyczące zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych.
Przedmiotem wsparcia będzie zaku...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Projekty realizowane w ramach Działania będą ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
O środki unijne mogą się starać:
- jednostki samorządu terytorialnego...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych

Dotacje unijne skierowane do przedsiębiorców i innych podmiotów na projekty obejmujące zagospodarowanie przestrzeni miejskich na obszarach przewidzianych do rewitalizacji w Lokalnym lub Gminnym Programie Rewitali...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Cel: Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa i inni beneficjenci np. organizacje pozarządowe, JST, na projekty i...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Dotacje unijne dla mikro, małych przedsiębiorstw i innych beneficjentów na: projekty infrastrukturalne dotyczące rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości położonych na obszarach wiejskich; granty na proj...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

Wsparcie dotyczyć będzie działań, które mają na celu poprawę warunków dydaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych.

Projekty realizowane w ramach ww. podziałania będą obejmować wsparciem uczniów w zakresi...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

O środki unijne w ramach tego działania będą mogły się starać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, zwłaszcza: przedsiębiorcy, IOB, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe.

Reali...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

rpo ls 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typy beneficjentów:
- instytucje otoczenia biznesu
- partnerstwa / zrzeszenia MŚP
- uczelnie / szkoły wyższe i ich spółki celowe
- jednostki badawczo - rozwojowe
- jedno...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Projekty badawczo-rozwojowe

rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Projekty badawczo-rozwojowe
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa z sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne.

W ramach działania p...

zobacz szczegóły ›
poir GO GLOBAL.PL

Beneficjent:
Program skierowany jest do ambitnych przedsiębiorców prowadzących prace o charakterze B+R , którzy dysponują unikalnym produktem, ale brak im środków, specjalistycznych umiejętności oraz kontaktów...

zobacz szczegóły ›
poiś 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

poiś 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Beneficjentami mogą być m.in. instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, samorządo...

zobacz szczegóły ›
prow 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

prow 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Rozpoznawalność produktów objętych systemami jakości wymaga nakładów na promocję i informację...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 11.1.3 Edukacja przedszkolna – Miasto Łódź

Wsparcie ma na celu stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Miasto Łódź,
2. Wszystkie podmioty –...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

W ramach Działania dofinansowanie uzyskają inwestycje w infrastrukturę badawczą służącą tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Działanie przeznaczone jest na inwestycje w zaplecze badawcze, a nie na...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 6.3 Rozwój wewnetrznych potencjałów regionu

Dofinansowanie dla przedsięwzięć bazujących na lokalnym potencjale turystycznym, które przyczynią się od rozwoju gospodarczego regionu. Aplikować będą mogły: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Celem działania jest wzrost szans na rynku pracy osób, które z powodu wieku lub stanu zdrowia zagrożone są dezaktywacją zawodową. Dofinansowanie unijne przeznaczone będzie na projekty obejmujące działania profila...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT

Cel: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

Beneficjent:
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z obszarów realizacji ZIT WOF.

Typy projektów:
Promocja gospodarcza...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw

W ramach rpo mz 3.2.2 dofinansowanie skierowane jest do grup przedsiębiorstw w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targow...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Bon na Innowacje

rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Bon na Innowacje
Wsparcie w ramach tego działania obejmie projekty polegające na zakupie wyników prac prac badawczych lub rozwojowych określonych pr...

zobacz szczegóły ›
rpo op 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Dofinansowanie skierowane głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarówno na rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego jak i na prowadzenie prac badawczych, linie pilotażowe, testowanie produktów, włącznie...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Dofinansowanie w ramach działania przeznaczone będzie na projekty, których przedmiotem są inwestycje w badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje. Wsparcie unijne kierowane jest do sektora MŚP, a także gr...

zobacz szczegóły ›
PROW Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

W Polsce dokonano wydzielenia nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami ze źródeł rolniczych. Gospodarstwa rolne położone na tych obszarach prowadzące produkcję zwierzęcą powinny posiad...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Wsparcie przeznaczone na:
- przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub u...

zobacz szczegóły ›
PROW Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

W zakres PROW 2014-2020 włączony zostaje instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Pomoc ma...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Wsparcie ma na celu wdrożenie projektów mających na celu realizację badań profilaktycznych służących wczesnemu wykrywaniu przewlekłej choroby nerek.

Wnioskodawcą mogą być:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osó...

zobacz szczegóły ›
poir 3.3.3 Go to Brand.PL

Celem projektu unijnego jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Wsparcie ukierunkowane jest na promowanie polskic...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo”

rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo
W ramach działania dotacja będzie miała na celu podniesienie kon...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rynkowych i innowacyjnych

rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rynkowych i innowacyjnych

Wsparcie obejmuje projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wykraczające poz...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące:
promocji gospodarczej regionu, ekspansji gospodarczej MŚP oraz rozwoju inwestycyjnego regionu m.in.:
- współfinansowanie kosztów udziału MŚP w targach, wystawach, misj...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 8.4.1 Poprawa dostępności i wystandaryzowanie usług społecznych w obszarze ochrony zdrowia

W ramach działania wspierane będą projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia:
1. Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

rpo ls 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Celem Działania jest zwiększone zastosowanie systemów teleinformatycznych w administracji publicznej.

Beneficjenci:
- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, ma...

zobacz szczegóły ›
rpo op 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Dotacje unijne dla MŚP z podregionu nyskiego (powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, nyskiego i prudnickiego) na energooszczędne technologie w przedsiębiorstwach i modernizację energetyczną budynkó...

zobacz szczegóły ›
power zp 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)

POWER Woj. Zachodniopomorskie 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)

Konkurs obejmuje kompleksowe w...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

RPO 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Wsparcie dotyczy rozwoju usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami, służących zaspokojeniu ros...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw w wyniku wzrostu nakładów prywatnych na innowacje w zakresie zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji

Typy przedsięwzięć objętych do...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

Celem działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP. Wsparcie umożliwi wzrost poziomu adaptacji przedsiębiorstw do nowych, globalnych trendów oraz poprawę jakości procesów zarządczych w prze...

zobacz szczegóły ›
power 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

POWER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Celem konkursu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego,wspierających aktywność zawodową i ograniczającyc...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące: dotacje na uruchomienie działalności gospodarcz...

zobacz szczegóły ›
power 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

POWER 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Wsparcie obejmuje działania zmierzające do podniesienia jakości działań realizowanych przez publiczne i niepu...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw

rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw

W ramach tego działania wsparcie będzie udzielane MŚP, przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), które posiada...

zobacz szczegóły ›
power 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

POWER 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawców oferty szkoleniowej z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy...

zobacz szczegóły ›
power 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

POWER 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Wsparcie ma na celu zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publiczne poprzez podniesienie kompetencji kadr...

zobacz szczegóły ›
power 3.2 Studia doktoranckie

POWER 3.2 Studia doktoranckie

Wsparcie ma na celu zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Wnioskodawcą mogą być:
- uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na pozi...

zobacz szczegóły ›
power 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

POWER 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Wsparcie ma na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Wnioskodawcą mogą być:
- instytuc...

zobacz szczegóły ›
power 5.1 Programy profilaktyczne

POWER 5.1 Programy profilaktyczne

Wsparcie ma na celu wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej....

zobacz szczegóły ›
rpo łd 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

RPO 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Wsparcie ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielski...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 11.2.1 Kształcenie osób dorosłych

Wsparcie ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych osób dorosłych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych....

zobacz szczegóły ›
rpo łd 3.3 Transport multimodalny

RPO 3.3 Transport multimodalny

Wsparcie jest skierowane na infrastrukturę terminali przeładunkowych, a także inwestycje w rozwiązania i techniki zarządzania i monitorowania ruchem (tworzeniem nowych oraz moder...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 6.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

RPO ŁD 6.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Wsparcie ma na celu wprowadzenie lub przywrócenie na obszarach zdegradowanych miejskich i wiejskich funkcji społecznych (edukacyjnych, kul...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 7.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

RPO ŁD 7.2 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wsparcie w ramach konkursu jest nastawione na zwiększenie dostępność i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne.

Wnioskodawcą...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

Wsparcie ma przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców regionu w badaniach profilaktycznych, ukierunkowanych wykrywalność raka szyjki macicy, piersi, i jelita grubego.

Wnioskodawcą mogą być:
Wszys...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wsparcie ma na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wnioskodawcą mogą być:
Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem l...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 2.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź

Wsparcie ma na celu zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez wypracowanie kompleksowej oferty promocji gospodarczej.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Miasto Łódź
2. Wyłącznie pod warunkiem reali...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Preferowane będą projekty dotyczące:
- budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 gener...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych

Wsparciem będą objęte projekty polegające na organizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych i interdyscyplinarnych. Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy a także m.in. uczelnie, jednostki naukowe, parki narod...

zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek - dedykowany w zakresie elektromobilności

Działanie dotyczy przeprowadzenia projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie w ramach, którego zostaną wdrożone wyniki prac badawczo - rozwojowych, wytworzone we własnym zakresie lub wykonanych na zlecenie przed...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 10.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

Wsparcie w ramach dotacji ma na celu wdrożenia programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego, szczególnie osób powyżej 50 roku życia.
W...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.5.B. Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz ich grup i stowarzyszeń.

Wsparcie przeznaczone na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa, polegajacych m.i...

zobacz szczegóły ›