Szkolenia

Upowszechnianie wiedzy nt. innowacyjności, IS, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i technologii - Kompetencje dla gospodarki przyszłości - FE dla Warmii i Mazur (1.11)

Upowszechnianie wiedzy nt. innowacyjności, IS, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i technologii - Kompetencje dla gospodarki przyszłości - FE dla Warmii i Mazur (1.11) to dotacja, której wsparcie obejmuje organizację szkoleń, warsztatów, wydarzeń mających na celu rozwijanie konkretnych zaawansowanych umiejętności w przedsiębiorstwach z sektora MŚP w obszarach wykazujących wpływ na IS (Inteligentne Specjalizacje) regionu, związanych z zakresem innowacyjności, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i technologii.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
05.12.2023
Koniec składania wniosków
22.12.2023

Dla kogo?

O dotację ubiegać się mogą duże przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Nabór wniosków przeznaczony jest także dla ośrodków innowacji, Instytucji Otoczenia Biznesu, organizacji badawczych oraz JST.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Upowszechnienie wiedzy nt. innowacyjności, inteligentnych specjalizacji, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i technologii

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na organizację szkoleń, warsztatów, wydarzeń mających na celu rozwijanie konkretnych zaawansowanych umiejętności w przedsiębiorstwach z sektora MŚP w obszarach wykazujących wpływ na IS (Inteligentne Specjalizacje) regionu, związanych z zakresem niniejszego typu projektu.

Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty wykazuje wpływ na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji. Grupą docelową wsparcia muszą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP, posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie muszę spełniać niniejsze warunki:

 • podstawowa działalność przedsiębiorstwa musi być działalnością szkoleniową,
 • organizowane w ramach projektu działania muszą być kierowane do innych MŚP z wyłączeniem Beneficjenta.

Koszty kwalifikowalne w ramach dotacji

W ramach przedmiotowego działania kwalifikowalne są:

 • Szkolenie/warsztaty/wydarzenie zorganizowane wyłącznie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Szkolenie/warsztaty/wydarzenie trwające maksymalnie 3 dni.
 • Szkolenie/warsztaty/wydarzenia dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego, którym Beneficjent udzielił pomocy de minimis, na podstawie właściwych przepisów prawa.
 • Szkolenie/warsztaty/wydarzenia, których uczestnikami są pracownicy i/lub kadra zarządzająca mikro, małych i/lub średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, potwierdzoną wpisem w dokumentach rejestrowych danego przedsiębiorstwa (siedziba lub oddział).

Przez pracowników MŚP, biorących udział w szkoleniu/warsztatach/wydarzeniu organizowanym przez Wnioskodawcę, rozumie się osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie MŚP na podstawie umowy o pracę oraz wspólników i członków zarządu danego przedsiębiorstwa MŚP (zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutami, regulaminami organizacyjnymi wnioskodawcy).

Koszty kwalifikowalne w ramach organizacji szkoleń:

 • Organizacja szkolenia obejmującego co najmniej 10 MŚP oraz udział co najmniej 20 osób – pracowników MŚP.
 • Do współfinansowania w ramach ww. szkolenia kwalifikują się m.in.:
  • koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu;
  • koszty podróży i zakwaterowania wykładowców;
  • koszty wynajmu sali szkoleniowej;
  • koszty wynajmu sprzętu audio-wideo, wyposażenia technicznego sali;
  • koszty materiałów szkoleniowych;
  • koszty przerw kawowych – w przypadku trwania szkolenia pow. 4h/dzień, cateringu/wyżywienia – w przypadku trwania szkolenia pow. 6h/dzień);
  • koszty dojazdu uczestników do i z miejscowości docelowej, w której odbędzie się szkolenie;
  • koszty ubezpieczenia osób uczestniczących;
  • w przypadku szkoleń trwających powyżej 1 dnia – minimalne niezbędne koszty zakwaterowania dla uczestników (w hotelach o standardzie maks. 4-gwiazdkowym), o ile Beneficjent wykaże, że koszty dojazdu uczestników do i z miejscowości docelowej, w której odbędzie się szkolenie, przewyższą koszty zakwaterowania.

Koszty kwalifikowalne w ramach organizacji warsztatów:

Do współfinansowania w ramach warsztatów kwalifikują się m.in.:

 • koszty zatrudnienia osób prowadzących warsztaty poniesione za godziny, podczas których osoby prowadzące uczestniczą w warsztatach;
 • koszty podróży i zakwaterowania osób prowadzących warsztaty;
 • koszty wynajmu sali na organizację warsztatów;
 • koszty wynajmu sprzętu audio-wideo, wyposażenia technicznego sali;
 • koszty materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów;
 • koszty przerw kawowych – w przypadku trwania warsztatów pow. 4h/dzień, cateringu/wyżywienia –
 • w przypadku trwania warsztatów pow. 6h/dzień);
 • koszty dojazdu uczestników do i z miejscowości docelowej, w której odbędą się warsztaty;
 • koszty ubezpieczenia osób uczestniczących;
 • w przypadku warsztatów trwających powyżej 1 dnia – minimalne niezbędne koszty zakwaterowania dla uczestników (w hotelach o standardzie maks. 4-gwiazdkowym), o ile Beneficjent wykaże, że koszty dojazdu uczestników do i z miejscowości docelowej, w której odbędą się warsztaty, przewyższą koszty zakwaterowania.

Koszty kwalifikowalne w ramach organizacji wydarzenia (np. konferencji, seminarium):

Do współfinansowania w ramach wydarzeń kwalifikują się m.in.:

 • koszty zatrudnienia prelegentów poniesione za godziny, podczas których prelegenci uczestniczą w wydarzeniach;
 • koszty podróży i zakwaterowania prelegentów;
 • koszty wynajmu sali na organizację wydarzenia;
 • koszty wynajmu sprzętu audio-wideo, wyposażenia technicznego sali;
 • koszty materiałów niezbędnych do zorganizowania wydarzenia;
 • koszty przerw kawowych – w przypadku trwania wydarzenia pow. 4h/dzień, cateringu/wyżywienia – w przypadku trwania wydarzenia pow. 6h/dzień);
 • koszty dojazdu uczestników do i z miejscowości docelowej, w której odbędzie się wydarzenie;
 • koszty ubezpieczenia osób uczestniczących;
 • w przypadku wydarzeń trwających powyżej 1 dnia – minimalne niezbędne koszty zakwaterowania dla uczestników (w hotelach o standardzie maks. 4-gwiazdkowym), o ile Beneficjent wykaże, że koszty dojazdu uczestników do i z miejscowości docelowej, w której odbędzie się wydarzenie, przewyższą koszty zakwaterowania.

Koszty pośrednie w projekcie

Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, których nie można bezpośrednio przypisać do głównego celu projektu, w szczególności koszty administracyjne związane z obsługą projektu, która nie wymaga podejmowania merytorycznych działań zmierzających do osiągnięcia celu projektu. Koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową nie mogą zostać wykazane w ramach innych kategorii kosztów projektu (kosztów bezpośrednich, tj. kosztów związanych z organizacją szkoleń/warsztatów/wydarzeń).

Ile można zyskać?

Budżet przeznaczony na nabór wynosi prawie 18 mln PLN.

Maksymalna wartość projektu: 800 000 PLN

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie Wnioskodawcy, którzy będą realizować projekty nieobjęte
pomocą publiczną lub podlegające zasadom udzielania pomocy de minimis.

W przypadku pomocy de minimis maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85%.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 24.06.2024
Pozostało 32 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Działania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje działań w formie szkoleń i doradztwa obejmujące wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług oraz wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz się więcej

Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 31.07.2024
Pozostało 69 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) obejmować będzie projekty z zakresu wzmocnienia Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług działania na rzecz jakości usług świadczonych w BUR oraz zwiększenia powiązania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dowiedz się więcej

Wsparcie pracodawców we wprowadzaniu innowacyjnych sposobów organizacji pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej – Poprawa organizacji pracy – FE dla Łódzkiego (8.5)

Nabór do 30.08.2024
Pozostało 99 dni
Dotacja Wsparcie pracodawców we wprowadzaniu innowacyjnych sposobów organizacji pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej - Poprawa organizacji pracy - FE dla Łódzkiego (8.5) przeznaczona jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. łódzkiego. W ramach dotacji możliwe będzie m.in. wsparcie we wprowadzaniu elastycznych form organizacji pracy, w tym szkolenia i doradztwo dla pracodawców i ich pracowników czy wsparcie pracodawców w procesie zarządzania różnorodnością rozumianym jako pełne wykorzystanie i rozwój zasobów kadrowych poprzez organizację pracy i narzędzia kadrowe.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 24.10.2024
Pozostało 154 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas