rpo zp 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Karolina Laudan
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

brak naborów w 2017 r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

urządzenia

Województwa

zachodniopomorskie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorstwa, JST, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowej ich jednostki organizacyjne, partnerstwa wymienionych podmiotów.

Typy projektów: Przedsięwzięcia zmierzające do poprawy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz innymi niż komunalne np. budowa zakładów oraz instalacji i urządzeń odzysku, unieszkodliwianie odpadów, oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85%


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo zp 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi