rpo śk 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Małgorzata Kursa
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

nie przewiduje sie więcej konkursów w ramach tego naboru

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

maszyny
środki trwałe
urządzenia
roboty i materiały budowlane
maszyny budowlane
sprzęt informatyczny
urządzenia

Województwa

świętokrzyskie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 637 500 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

rpo śk 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Wsparcie skierowane do mikro,małych i średnich przedsiębiorstw (także startupów) zakładające obowiązkowo wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych.

Działania możliwe do realizacji:
Typ 1. Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą,
Typ 2. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
W efekcie realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji o skali co najmniej ponadregionalnej czyli stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata.

O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie projekty:
- dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem przemysłowym, wpisującej się w zakres kodów PKD 2007 sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe - działy od 10-32 włącznie m.in. produkcja artykułów spożywczych, produkcja odzieży, produkcja metali, produkcja mebli.
- dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zakwaterowaniem, wpisującej się w kod PKD 2007 Sekcji I, Dział 55, Grupa 55.10 (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania) – wyłącznie dla OSI: Obszar turystyczny Gór Świętokrzyskich i Obszar uzdrowiskowy

Przedsięwzięcia zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz zakładające znaczący wzrost zatrudnienia będą objęte preferencjami.

Alokacja finansowa
10 300 000 PLN

Maksymalna wysokość dofinansowania:
do 75% w ramach pomocy de minimis

Wydatki kwalifikowalne:
- inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe,
- roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2012 roku poz. 1372) - do 50% kosztów kwalifikowanych
- kursy i szkolenia specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach, jako uzupełnienie finansowanego projektu (cross-financing).


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo śk 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP