rpo pk 3.1 Rozwój OZE

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Małgorzata Kursa
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

brak planowanych naborów w 2017 r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

maszyny
roboty i materiały budowlane
środki trwałe
urządzenia

Województwa

podkarpackie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 10 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Dotacje unijne otrzymają przedsiębiorcy i inne podmioty na projekty dotyczące: wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych tj. wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy; wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w procesach wysokosprawnej kogeneracji oraz projekty z zakresu budowy, przebudowy sieci ciepłowniczych służących dystrybucji ciepła wytworzonego z OZE.
Beneficjentami mogą być: przedsiębiorstwa, JST ich związki i stowarzyszenia, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, organizacje pozarządowe, podmioty wykonujące działalność leczniczą.
Możliwe do dofinansowania projekty unijne:
1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące przedsięwzięć z zakresu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii. Łączna moc instalowanej elektrowni/jednostki może wynosić:
- energia wodna (do 5 MWe),
- energia wiatru (do 5 MWe),
- energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
- energia geotermalna (2MWt, wytwarzanie energii elektrycznej - brak limitu)
- energia biogazu ( do 1 MWe, wytwarzanie energii cieplnej - brak limitu)
-energia biomasy (do 5MWt/MWe)
Projekty mogą dotyczyć także prowadzenia robót budowlanych i/lub wyposażenia związanego z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.
2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych. Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1MW. Projekty mogą dotyczyć także prowadzenia robót budowlanych i/lub wyposażenia związanego z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.
3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie z zakresu budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych służących rozprowadzaniu ciepła powstałego z OZE.
Możliwa jest realizacja projektów w partnerstwie.

Maksymalna wysokość wsparcia:
- projekty nieobjęte zakresem pomocy publicznej - 85% wydatków w projekcie
- projekty z zakresu pomocy publicznej - zgodnie z obowiązującymi zasadami
Wydatki muszą wynieść minimalnie 500 000 zł.
Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo pk 3.1 Rozwój OZE