rpo lb 5.5 Promocja niskoemisyjności

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Anna Kujawa
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Kolejny nabór prawdopodobnie w 2018 roku

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

środki trwałe

Województwa

lubelskie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Beneficjentami mogą być: MŚP, JST ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego.

Na wsparcie mogą liczyć następujące projekty:
1. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii cieplnej
2. Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia
3. Działania promocyjno-informacyjne jako uzupełnienie projektów wymienionych w pkt 1 i 2
4. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń
5. Budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego

Max. poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85% (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do października 2017 r.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo lb 5.5 Promocja niskoemisyjności