rpo lb 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Anna Kujawa
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Kolejny nabór prawdopodobnie w 2018 roku

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

urządzenia
budynek
leasing
maszyny
środki trwałe
wartości niematerialne i prawne

Województwa

lubelskie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Preferowane będą projekty dotyczące:
- budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji,
- budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia nowych jednostek z OZE, np.budowy przyłączy dedykowanym planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE
- budowy lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości
- budowy lub przebudowy instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE, w celu poprawy sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach),


Typ beneficjenta
- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
- MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego)

W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

Wysokość dofinansowania zależna od typu projektu, max dla:
mikro i małych przedsiębiorstw: 80%
średnich przedsiębiorstw: 70%
dużych przedsiębiorstw: 60%

Maksymalna kwota dofinansowania: 2 500 000 dla MŚP/3 000 000 dla przedsiębiorstw spoza MŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2018 r.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo lb 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach