rpo łd 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Radosław Bielicki
Starszy Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

II kw. / III kw. 2017

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

maszyny
maszyny budowlane
materiały (surowce, półprodukty, odczynniki itp)
oprogramowanie
roboty i materiały budowlane
samochody osobowe
środki trwałe
urządzenia

Województwa

łódzkie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Wsparcie przeznaczone dla projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM . Zakres inwestycyjny:
- budowa oczyszczalni ścieków, przebudowa lub modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków prowadząca do poprawy ich parametrów technicznych,
- budowa przydomowych oczyszczczalni ścieków w terenach zabudowy rozproszonej,
- budowa, modernizacja kanalizacji ściekowej,
- budowa, w tym rozbudowa sieci wodociągowej, ujęć lub stacji uzdatniania wody

Wsparciem będą objęci przedsiębiorcy i inne podmioty m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowośc prawną, podmioty wykonujące zadania jst.

Dopuszcza się zakup specjalistycznych urządzeń lub aparatury do pomiaru, monitoringu i analizy sieci wodno-kanalizacyjnej - wyłącznie jako element kompleksowego projektu dotyczacego sieci kanalizacyjno-wodociągowych.

Max. poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych: 85% (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom wkładu własnego beneficjenta wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych)


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo łd 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna