rpo łd 4.3.2 Ochrona powietrza

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Radosław Bielicki
Starszy Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Termin naboru wniosków - IV kwartał 2017

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

usługi
dokumentacja techniczna
podwykonawstwo
roboty i materiały budowlane
środki trwałe
urządzenia
urządzenia
usługi zewnętrzne

Województwa

łódzkie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

W ramach wsparcia wspierane będą inwestycje w zakresie polepszenia jakość powietrza.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
3. Przedsiębiorcy
4. Organizacje pozarządowe
5. Jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe
6. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS

Działania możliwe do realizacji:
1. Budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynków użyteczności publicznej polegające na projektach pilotażowych lub demonstracyjnych,
2. Wymiana lub renowacja źródeł ciepła, rozbudowa systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła. Zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych realizowane na terenie ZIT oraz przedsięwzięcia w zakresie ogrzewania węglowego (piece i kotły węglowe),
3. Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych.
Wsparcie inwestycji dotyczącej oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie jako element innego, szerszego projektu infrastrukturalnego.

Alokacja finansowa
37 353 429 EUR - kwota przewidziana na poddziałanie

Maksymalna wysokość dofinansowania:
89,00% - w przypadku projektów rewitalizacyjnych
85,00% - w przypadku pozostałych projektów
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom wkładu własnego beneficjenta wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych

Wymagany wkład własny:
Minimum 11,00% - w przypadku projektów rewitalizacyjnych
Minimum 15,00% - w przypadku pozostałych projektów
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom wkładu własnego beneficjenta wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych

Wydatki możliwe do sfinansowania:
1. Wydatki przeznaczone na przygotowanie projektu:
a) wydatki dotyczące przygotowania projektu pilotażowego lub demonstracyjnego w tym m.in. badania geotechniczne,
b) wydatki związane ze sporządzeniem obliczeń potwierdzających osiągnięcie przez budynek standardu pasywnego budynku użyteczności publicznej, wymaganych dla projektów z zakresu budownictwa pasywnego, wykonanych przez uprawnioną na mocy odpowiednich przepisów prawa osobę dokonującą charakterystyki energetycznej budynku,
c) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji w zakresie przystosowania do zmiany systemów zasilania (np. audyt oświetleniowy).
2. Wydatki związane z realizacją projektu:
a) wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
b) adaptacja pomieszczeń na potrzebę nowego źródła ciepła,
c) dostosowanie istniejących instalacji do nowego sposobu zasilania budynku w ciepło,
d) wykonanie węzłów cieplnych oraz zastosowanie wymienników ciepła, tylko jeśli będą stanowiły własność Beneficjenta,
e) przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją w zakresie sieci ciepłowniczych (maksymalnie do 10% wydatków kwalifikowalnych),
f) wydatki związane z oświetleniem zewnętrznym w tym m.in.: z układem optycznym, układem zasilającym, systemem mocowania, systemem sterowania oświetleniem,
g) wydatki związane z wykorzystaniem OZE w ramach oświetlenia zewnętrznego,
h) wydatki związane z budową nowego budynku pasywnego użyteczności publicznej w określonym miejscu, w tym dokumentacja powykonawcza, potwierdzająca zgodność inwestycji ze standardami energooszczędności dla budynków pasywnych, wykonana przez uprawnioną na mocy odpowiednich przepisów prawa osobę dokonującą charakterystyki energetycznej budynku.
3. Wydatki związane z cross-financingiem (do wysokości 10% finansowania unijnego w ramach projektu):
a) organizowanie spotkań informacyjnych, warsztatów, prelekcji promujących zastosowanie nowych rozwiązań (szczególnie w odniesieniu do projektów demonstracyjnych),
b) zakup i instalacja oznakowania niezbędnego do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Dodatkowe informacje:
1. Wydatki w ramach cross-financingu działania mogą być stosowane w przypadku, kiedy stanowią integralną część projektu i dotyczą wydatków na organizację i przeprowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych wśród mieszkańców województwa w zakresie wykorzystywania nowych rozwiązań służących wspieraniu ochrony powietrza.
2. Wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych;
3. Wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych - łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. Kwota ta jest traktowana jako średnia miesięczna z całego okresu realizacji projektu, który liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia rzeczowego zakończenia projektu;
4. Wniesienie wkładu niepieniężnego do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo łd 4.3.2 Ochrona powietrza