rpo łd 4.1.2 Odnawialne źródła energii

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Radosław Bielicki
Starszy Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-12-29 do 2018-01-19

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

środki trwałe
budynek
dokumentacja techniczna
grunt (ziemia)
materiały (surowce, półprodukty, odczynniki itp)
nieruchomość
oprogramowanie
podwykonawstwo
roboty i materiały budowlane
sprzęt informatyczny
usługi
usługi doradcze
usługi zewnętrzne
urządzenia

Województwa

łódzkie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

W ramach wsparcia wspierane będą inwestycje w zakresie produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
3. Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne
4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
5. Jednostki naukowe
6. Szkoły wyższe
7. Organizacje pozarządowe
8. Podmioty lecznicze
9. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
10. organy administracji rządowej oraz jednostki podległe

Działania możliwe do realizacji:
1. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii).
2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.
Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.

W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:
a) elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),
b) instalacji wykorzystujących energię słoneczną,
c) elektrowni wiatrowych,
d) instalacji wykorzystujących energię geotermalną,
e) instalacji wykorzystujących biomasę,
f) instalacji wykorzystujących biogaz.
W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.
Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów:
a) w zakresie energii wodnej – do 5 MWe (włącznie),
b) w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie),
c) w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie),
d) w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie),
e) w zakresie energii biogazu – do 1 MWe (włącznie),
f) w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie).

Specyficzne wymogi
Najwyżej zostaną ocenione projekty:
1. Zgodne z właściwymi programami ochrony powietrza– dot. projektów w zakresie spalania biomasy
2. Nie mające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, zg. z załącznikiem nr 1 do Master Planów dla dorzeczy Odry i Wisły - dot.elektrowni wodnych
3. Zgodne z diagnozą strategiczną Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz Strategią ZIT
4. Które zakończą się w ciągu 3 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
5. Realizowane w partnerstwie
6. Realizowane będą na Obszarach Strategicznej Interwencji dla woj.łódzkiego
7. Realizowane na obszarach wiejskich
8. Wykorzystujące potencjały występujące na terenie województwa łódzkiego w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE).
9. Przewidujące możliwość dystrybucji wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych do sieci energetycznych i cieplnych
10. Przewidujące efekt ekologiczny (redukcja emisji gazu CO2, pyłu zawieszonego PM, benzo(a)pirenu, )

Alokacja finansowa
42 493 000 PLN (słownie czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), kurs Euro = 4,2493 PLN z dnia 28.07.2017.

Maksymalna wysokość dofinansowania:
85% wydatków kwalifikowalnych
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom wkładu własnego beneficjenta wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych

Wymagany wkład własny:
Minimum 15% wydatków kwalifikowalnych
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom wkładu własnego beneficjenta wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych

Wydatki możliwe do sfinansowania:
1. Wydatki związane z przygotowaniem projektu:
a) wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji (w tym m.in. dokumentacji związanej z wykonaniem próbnych odwiertów geotermalnych, badań geologicznych, audytów energetycznych).
2. Wydatki związane z realizacją projektu:
a) wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
b) przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (maksymalnie do 10% wydatków kwalifikowalnych),
c) wykonywanie odwiertów geotermalnych, w tym odwiertów badawczych,
d) wydatki związane z budową, przebudową lub modernizacją sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (maksymalnie do 15% wydatków kwalifikowalnych),
e) zakup i montaż niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, w tym:
- mechanizmów sterowania pozycją paneli fotowoltaicznych (trackery), służących pozycjonowaniu solarnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej,
- maszyn służących ładowaniu biomasy do instalacji spalających biomasę lub instalacji biogazowni (np. ładowarki, koparki), wykorzystywanych jedynie w procesie technologicznym,
- wydatki związane z budową, przebudową lub modernizacją infrastruktury służącej do dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (maksymalnie do 15% wydatków kwalifikowalnych), w tym:
- budowa, przebudowa wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej / cieplnej służącej podłączeniu źródła produkującego energię z obiektem, który ma być zasilany (w przypadku projektów dotyczących produkcji energii z OZE na potrzeby własne beneficjenta),
- systemy magazynowania wytworzonej energii elektrycznej lub cieplnej (maksymalnie do 10% wydatków kwalifikowalnych),
- systemy monitoringu służące badaniu efektywności instalacji oraz wpływu na środowisko naturalne,
- wydatki związane z odszkodowaniami za utracone zbiory i naprawą szkód oraz niezbędne wydatki związane z opłatami/odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie realizacji projektu mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli będą niezbędne do realizacji projektu,
- wycinka drzew i krzewów, jeżeli jest to niezbędne do realizacji projektu.

Dodatkowe informacje:
1. Wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych;
2. Wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych - łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. Kwota ta jest traktowana jako średnia miesięczna z całego okresu realizacji projektu, który liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia rzeczowego zakończenia projektu;
3. Wniesienie wkładu niepieniężnego do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych.
4. Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu
5. Maksymalną wartość zaliczki określa się do wysokości 90% dofinansowania


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo łd 4.1.2 Odnawialne źródła energii