rpo łd 2.3.1 Innowacje w MŚP

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Radosław Bielicki
Starszy Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Planowany termin naboru: wrzesień 2018

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

budynek
grunt (ziemia)
leasing
licencje
maszyny
aparatura badawcza
oprogramowanie
sprzęt informatyczny
środki trwałe
urządzenia
wartości niematerialne i prawne
badania naukowe
usługi badawcze
urządzenia
usługi doradcze
maszyny rolnicze
roboty i materiały budowlane
wieczyste użytkowanie gruntów

Województwa

łódzkie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 70 000 PLN
  • maksymalna kwota: 3 500 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje związane z rozbudową mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi.

Wnioskodawcą mogą być:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Działania możliwe do realizacji:
1. Wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R
2. Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Preferowane branże
1. Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody
2. Zaawansowane Materiały Budowlane
3. Medycyna, Farmacja, Kosmetyki
4. Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)
5. Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze
6. Informatyka i Telekomunikacja

Specyficzne wymogi
Najwyżej oceniane będą projekty które:
1. Zostaną zrealizowane w ciągu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku
2. Wpisując się w preferowane branże oraz nisze specjalizacyjne w ramach tych branż
3. Realizowane będą na Obszarach Strategicznej Interwencji dla woj.łódzkiego
4. Realizowane będą na obszarach wiejskich
5. Realizowane będą na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w woj. łódzkim
6. Dotyczą wdrożenia lub zakupu i wdrożenia prac badawczo-rozwojowych
7. Zakładają wprowadzenie na rynek lub do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu lub usługi
8. Zakładają zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie
9. Zorientowane są na wzrost zatrudnienia o minimum 4 miejsca pracy
10. Prowadzą do wdrożenia innowacji stosowanej w skali świata lub kraju nie dłużej niż 3 lata

Alokacja finansowa
64 960 000 PLN

Maksymalna wysokość dofinansowania:
55% wydatków kwalifikowalnych

Wymagany wkład własny:
Minimum 45% wydatków kwalifikowalnych

Wydatki możliwe do sfinansowania:
1. Wydatki na wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje, w szczególności:
a) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.:
- zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
- zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
- zakup materiałów i robót budowlanych,
- dzierżawa lub najem gruntów i budynków (finansowana ze środków własnych wnioskodawcy przez co najmniej trzy lata od całkowitego zakończenia realizacji projektu,
- dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
b) szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat, lub
c) połączenie kosztów wchodzących w zakres lit. a) i b) nieprzekraczające kwoty a) lub b) w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

2. Wydatki związane z cross-financingiem (do wysokości 10% finansowania unijnego w ramach projektu):
a) wydatki na organizację i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, w tym:
− praca wynagrodzenie trenerów i szkoleniowców,
− dojazdy i zakwaterowanie trenerów,
− wynajem pomieszczeń oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia szkoleń,
− catering dla uczestników szkolenia,
− przygotowanie materiałów szkoleniowych,
− delegacje osób korzystających ze szkoleń,
b) wydatki na organizację, zgodne z przepisami i dokumentami programowymi działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych w projekcie.

Dodatkowe informacje:
1. Wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych − wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. K
2. Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 65% kwoty dofinansowania
3. Rozpoczęcie prac (rozpoczęcie realizacji projektu) może nastąpić po złożeniu wniosku o dofinansowani
4. W ramach konkursu nie przewiduje się kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, w tym w formie wolontariatu.
5. W ramach konkursu nie przewiduje się stosowania zasady cross-financingu.
6. Ocenie podlegać będzie, czy projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie produktu (innowacja produktowa) lub procesu (innowacja procesowa).
7. Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata
8. Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. W przypadku, gdy przedmiotem projektu będzie przedsięwzięcie niezwiązane trwale z gruntem, za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych).
9. Projekt zakłada co najmniej neutralny wpływ w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju
10. W sytuacji gdy inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie stanowi zasadniczą zmianę procesu produkcji, wykazane we wniosku aplikacyjnym koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. Suma amortyzacji jest liczona dla trzech lat podatkowych poprzedzających rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu.
11. W sytuacji gdy inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie prowadzi do dywersyfikacji istniejącego zakładu wówczas wskazane we wniosku aplikacyjnym koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac w projekcie.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo łd 2.3.1 Innowacje w MŚP