rpo łd 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Radosław Bielicki
Starszy Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

kwiecień 2018

maj 2018

listopad 2018

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

amortyzacja
aparatura badawcza
badania naukowe
licencje
maszyny
oprogramowanie
środki trwałe
urządzenia
usługi badawcze
wartości niematerialne i prawne
amortyzacja budynków
materiały (surowce, półprodukty, odczynniki itp)
sprzęt laboratoryjny
urządzenia
wieczyste użytkowanie gruntów
koszt wynagrodzeń

Województwa

łódzkie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 4 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Wsparcie przeznaczone na:
- przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu,
- przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Przedsiębiorcy
2. Konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy (Rozumiane jako grupa jednostek organizacyjnych z rolą wiodącą przedsiębiorcy, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmująca na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych).

Preferowane branże
1. Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody
2. Zaawansowane Materiały Budowlane
3. Medycyna, Farmacja, Kosmetyki
4. Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)
5. Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze
6. Informatyka i Telekomunikacja

Specyficzne wymogi
Najwyżej oceniane będą projekty które:
1. Zostaną zrealizowane w ciągu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku
2. Wpisują się w preferowane branże oraz nisze specjalizacyjne w ramach tych branż
3. Realizowane będą na Obszarach Strategicznej Interwencji dla woj.łódzkiego
4. Przewidują realizację badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych
5. W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych osiągną etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie
6. Zostaną zrealizowane w partnerstwie (przez MŚP albo przez duże przedsiębiorstwo wspólnie z MŚP albo przez duże przedsiębiorstwo we współpracy z MŚP, NGO lub jednostkami naukowymi)

Alokacja finansowa
43 307 000,00 PLN

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %; średnie przedsiębiorstwa: 75 %; duże przedsiębiorstwa: 65 %.
Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40 %.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 5 000 000 zł.

Wydatki możliwe do sfinansowania:
1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki na przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, w tym wydatki związane z realizacją projektów badawczo-rozwojowych (B+R), w szczególności:
a) koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są zatrudnieni przy danym projekcie,
b) koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości,
c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe (np. dzierżawa lub wieczyste użytkowanie gruntów),
d) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu.
e) dodatkowe koszty ogólne i pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (np. odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny).

2. Wydatki związane z cross-financingiem (do wysokości 10% finansowania unijnego w ramach projektu):
a) wydatki na organizację i przeprowadzenie szkolenia, w tym:
− wynagrodzenie trenera,
− dojazdy i zakwaterowanie trenera,
− wynajem pomieszczeń oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia szkolenia,
− catering,
− przygotowanie materiałów szkoleniowych,
− delegacje osób korzystających ze szkolenia,
b) wydatki na działania informacyjno-promocyjne.

Dodatkowe informacje:
1. Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 65% kwoty dofinansowania.
2. Wydatki związane ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym prac badawczo-rozwojowych są kwalifikowalne do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo łd 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw