rpo łd 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Radosław Bielicki
Starszy Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-09-19 do 2017-12-01
nabór podzielony na 3 rundy

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

aparatura badawcza
urządzenia
maszyny
amortyzacja budynków
roboty i materiały budowlane
sprzęt informatyczny
sprzęt laboratoryjny
środki trwałe
urządzenia
wartości niematerialne i prawne
koszt wynagrodzeń

Województwa

łódzkie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 3 500 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Wsparcie otrzymają:
- projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, które będą służyły działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa pod warunkiem przedstawienia przez wnioskodawcę planu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze.
- Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Głównymi beneficjentami są MŚP i konsorcja przemysłowe. Inwestycje dużych przedsiębiorstw mogą być współfinansowane pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R+I do gospodarki regionu łódzkiego oraz zobowiązania się dużego przedsiębiorcy, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium Unii Europejskiej, w związku z realizacją dofinansowywanego projektu. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw ograniczone jest do przedsięwzięć o wysokim ryzyku lub niskiej rentowności lub projektów o unikalnym charakterze, które nie mogą zostać zrealizowane przez MŚP.

Max. poziom dofinansowania: 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu: o 10% dla średniego przedsiębiorstwa, o 20% dla mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się w szczególności:
a) wydatki na utworzenie lub unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.:
- zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
- zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
- zakup materiałów i robót budowlanych,
b) szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat, lub
c) połączenie kosztów wchodzących w zakres lit. a) i b) nieprzekraczające kwoty a) lub b) w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły, w podziale na rundy, od dnia rozpoczęcia naboru tj. 19 września 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. Terminy poszczególnych rund:

I runda: 19 września 2017 r. - 4 października 2017 r.;
II runda: 5 października 2017 r. - 2 listopada 2017 r.;
III runda: 3 listopada 2017 r. - 1 grudnia 2017 r.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo łd 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw