rpo łd 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Radosław Bielicki
Starszy Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

czerwiec 2018

grudzień 2018

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

aparatura badawcza
urządzenia
maszyny
amortyzacja budynków
roboty i materiały budowlane
sprzęt informatyczny
sprzęt laboratoryjny
środki trwałe
urządzenia
wartości niematerialne i prawne
koszt wynagrodzeń

Województwa

łódzkie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 3 500 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Wsparcie otrzymają:
- projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, które będą służyły działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa pod warunkiem przedstawienia przez wnioskodawcę planu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze.
- Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Głównymi beneficjentami są MŚP i konsorcja przemysłowe. Inwestycje dużych przedsiębiorstw mogą być współfinansowane pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R+I do gospodarki regionu łódzkiego oraz zobowiązania się dużego przedsiębiorcy, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium Unii Europejskiej, w związku z realizacją dofinansowywanego projektu. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw ograniczone jest do przedsięwzięć o wysokim ryzyku lub niskiej rentowności lub projektów o unikalnym charakterze, które nie mogą zostać zrealizowane przez MŚP.

Max. poziom dofinansowania: 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu: o 10% dla średniego przedsiębiorstwa, o 20% dla mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się w szczególności:
a) wydatki na utworzenie lub unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.:
- zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
- zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
- zakup materiałów i robót budowlanych,
b) szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat, lub
c) połączenie kosztów wchodzących w zakres lit. a) i b) nieprzekraczające kwoty a) lub b) w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły, w podziale na rundy, od dnia rozpoczęcia naboru tj. 19 września 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. Terminy poszczególnych rund:

I runda: 19 września 2017 r. - 4 października 2017 r.;
II runda: 5 października 2017 r. - 2 listopada 2017 r.;
III runda: 3 listopada 2017 r. - 1 grudnia 2017 r.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo łd 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw