rpo łd 5.2 Gospodarka odpadami

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Radosław Bielicki
Starszy Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Nie planuje się w roku 2017

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

dokumentacja techniczna
nieruchomość
pojazdy specjalne
roboty i materiały budowlane
środki trwałe
koszt wynagrodzeń

Województwa

łódzkie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Wsparcie przyczyni się do zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowania do ponownego ich użycia oraz intensyfikacji recyklingu i innych metod odzysku w województwie łódzkim.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
3. Podmioty wykonujące zadania jst
4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
6. Przedsiębiorcy

Działania możliwe do realizacji:
1. Budowa, modernizacja lub przebudowa zakładów zagospodarowania odpadów w zakresie wdrożenia technologii odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów w procesach innych niż składowanie
2. Budowa, przebudowa infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, tworzyw sztucznych, papieru, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia
3. Budowa, przebudowa infrastruktury służącej do recyklingu, sortowania, kompostowania odpadów
4. Budowa, przebudowa infrastruktury służącej do zbiórki, przetwarzania odpadów niebezpiecznych
5. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarki odpadami innymi niż komunalne poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu lub ostatecznego unieszkodliwiania odpadów
6. Projekty z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z ich właściwym unieszkodliwieniem
7. Projekty związane z likwidacją tzw. dzikich wysypisk

Alokacja finansowa
45 310 919 EUR - kwota przeznaczona na działanie

Maksymalna wysokość dofinansowania:
85,00% wydatków kwalifikolwanych
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych

Wymagany wkład własny:
15,00% wydatków kwalifikolwanych
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom wkładu własnego beneficjenta wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych

Wydatki możliwe do sfinansowania:
1. Wydatki związane z przygotowaniem projektu:
a) badania i ekspertyzy np. odwierty próbne, sondowanie gruntu, itd., prace geodezyjne i geologiczne, tylko w sytuacji, gdy są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.
2. Wydatki związane z realizacją projektu:
a) nabycie przenośnych środków trwałych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury lub podnoszących jej wydajność (np. specjalistyczne samochody, kontenery i pojemniki na odpady w przypadku przedsięwzięć polegających na sortowaniu odpadów u źródła),
b) place manewrowe, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu,
c) chodniki i opaski chodnikowe w ramach sieci wewnątrzzakładowej,
d) specjalistyczne kontenery do prawidłowego magazynowania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. zużyte świetlówki i akumulatory, przeterminowane leki, rozpuszczalniki, farby i kleje),
e) instalacje i sieci wewnątrzzakładowe (elektroenergetyczne sn i nn, słaboprądowe, wodociągowe, kanalizacji – sanitarnej, technologicznej i odcieków, kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania, sieć biogazu),
f) przyłącza i sieci zewnętrzne niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
g) parkingi,
h) ogrodzenie,
i) zieleń ochronna,
j) oświetlenie terenu,
k) instalacje ppoż. i monitoringu,
l) demontaż i utylizację azbestu (w tym w szczególności koszty związane z usunięciem elementów azbestowych, ich składowaniem na miejscu zbiórki oraz utylizacją),
m) wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk (w zakresie zbiórki, wywozu i zdeponowania na składowiskach odpadów)

Dodatkowe informacje:
1. Maksymalną wartość zaliczki określa się do wysokości 90% dofinansowania
2. Wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych.
3. Wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych - łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. Kwota ta jest traktowana jako średnia miesięczna z całego okresu realizacji projektu, który liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia rzeczowego zakończenia projektu.
4. Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
5. Wniesienie wkładu niepieniężnego do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo łd 5.2 Gospodarka odpadami