rpo łd 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Radosław Bielicki
Starszy Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-09-30 do 2017-12-29

Planowany termin naboru: grudzień 2018

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

usługi
usługi doradcze
usługi zewnętrzne
badania rynkowe - usługi
doradztwo - wynagrodzenia
roboty i materiały budowlane
środki trwałe
wartości niematerialne i prawne
audyt zewnętrzny
dokumentacja techniczna

Województwa

łódzkie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 25 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

W ramach wsparcia realizowane będą działania prowadzące do profesjonalizacji oraz rozwoju specjalistycznych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w obszarze innowacji oraz współpracy B+R .

Wnioskodawcą mogą być:
MŚP

Typy projektów podlegające dofinansowaniu
Typ projektu 2 tj. wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, w tym usług związanych m.in. z:
- budowaniem lub rekonfiguracją modelu biznesowego prowadzonej działalności gospodarczej,
- opracowaniem strategii działania MŚP,
- poszukiwaniem krajowych rynków zbytu dla nowych lub udoskonalonych produktów lub usług wdrażanych przez MŚP,
- doradztwem związanym z poprawą istniejącego lub wdrożeniem nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi,
- doradztwem związanym z transferem wiedzy lub innowacyjnej technologii
- monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
- organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa,
- projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, w tym również uzyskiwania certyfikatów z zakresu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
- wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjnokomunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP),
- wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie
z wyłączeniem usług w zakresie umiędzynaradawiania, które mogą być świadczone w ramach poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP oraz z wyłączeniem wnioskodawców, którzy uzyskali
wsparcie na tożsamą usługę w ramach działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:
- wskazanie wykonawcy usługi/usług (posiada siedzibę na terytorium RP, świadczy usługi wysokiej jakości, tzn. posiada akredytację Ministerstwa Rozwoju (akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne) lub świadczona przez niego na rzecz Wnioskodawcy usługa została ujęta w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz posiada potencjał umożliwiający realizację usługi/usług będących przedmiotem projektu.)
- wykazanie, że wykonawca usługi/usług posiada potencjał umożliwiający realizację usługi/usług będących przedmiotem projektu,
- identyfikacja i zdefiniowanie potrzeb rozwojowych Wnioskodawcy w kontekście prowadzonej działalności oraz wykazanie, że nabywana usługa/usługi przyczynią się do poprawy jego konkurencyjności oraz produktywności.

Alokacja finansowa
21 246 500 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 25 000,00 zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 50 000,00 zł

Maksymalna wysokość dofinansowania:
85,00% wydatków kwalifikowalnych

Wymagany wkład własny:
Minimum 15% wydatków kwalifikowalnych

Dodatkowe informacje:
1. Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
2. Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Za miejsce realizacji
projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych).


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo łd 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych