rpo kp 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Sandra Zboina
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

II kw. 2017r. Planowany nabór

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

doradztwo - wynagrodzenia
usługi
usługi doradcze
środki trwałe
koszt wynagrodzeń

Województwa

kujawsko-pomorskie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Środki unijne będą skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup specjalistycznych usług oraz dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) na rozwój możliwości świadczenia specjalistycznych usług na rzecz przedsiębiorstw. Wsparcie dla IOB obejmie infrastrukturę, szkolenia, doradztwo, opracowywanie standardów świadczenia usług i projekty grantowe z tego zakresu.

Większą szansę na dofinansowanie unijne mają projekty, które: są realizowane w partnerstwie, wpisują się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji i uwzględniają kwestie środowiskowe (np. ekoinnowacje, eko-marketing).
Projekty unijne zakładające prace budowlane w obiekcie będą możliwe do przeprowadzenia jeśli działalność wnioskodawcy dotyczy którejś z inteligentnych specjalizacji, częściowo sfinansuje on inwestycję z własnych środków, jeśli posiada plan wykorzystania infrastruktury w projekcie oraz planowana inwestycja nie jest powieleniem infrastruktury obecnej już w regionie.

Typy projektów:
1. Budowa sieci współpracy IOB dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej w celu świadczenia zaawansowanych usług dla MŚP.
2. Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB w celu umożliwienia świadczenia specjalistycznych usług.
3. Projekt grantowy zakładający wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez MŚP.
4. Zakup specjalistycznych usług przez MŚP.
5. Opracowanie standardów nowych usług obejmujące testowanie usług.

Maksymalne wsparcie dla firm:
projekty nie objęte zakresem pomocy publicznej: 85% kosztów projektu
projekty objęte pomocą publiczną- zgodnie ze wskazaniami odpowiednich programów pomocowych m.in. regionalna pomoc inwestycyjna: mikro, małe 55%, średnie 45%; pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP: 50%.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo kp 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu