Ochrona środowiska

Kompleksowe inwestycje w renowację i dekarbonizację budynków z uwzględnieniem priorytetowego traktowania projektów uwzględniających zasady NEB - Transformacja energetyczna - FE dla Małopolski (8.11)

Typ projektu C realizowany będzie poprzez kompleksowe inwestycje w renowację i dekarbonizację budynków z uwzględnieniem priorytetowego traktowania projektów uwzględniających podejście NEB (Nowego Europejskiego Bauhausu).
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
28.06.2024
Koniec składania wniosków
11.10.2024

Dla kogo?

Dofinansowanie mogą pozyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność w woj. małopolskim.

Z dotacji mogą skorzystać także Jednostki naukowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe, Organizacje pozarządowe, Partnerstwa instytucji pozarządowych, Podmioty ekonomii społecznej, Uczelnie, Wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS.

Zakres projektu w ramach typu C

Typ projektu C realizowany będzie poprzez kompleksowe inwestycje w renowację i dekarbonizację budynków z uwzględnieniem priorytetowego traktowania projektów uwzględniających podejście NEB (Nowego Europejskiego Bauhausu).
NEB to idea dotycząca kształtowania przestrzeni życia codziennego w zgodzie z takimi wartościami jak:

  • zrównoważony rozwój, z rozwiązaniami uwzględniającymi cele klimatyczne, cyrkularność (obiegi zamknięte), brak zanieczyszczeń i różnorodność biologiczną,
  • piękno, z naciskiem na rozwiązania wysoce estetyczne, zapewniające wysoką jakość doświadczeń i nadrzędnie traktujące styl, nie tylko funkcjonalność,
  • integracja, od doceniania różnorodności po zapewnienie dostępności dla osób z różnych grup społecznych i przystępności cenowej.

Wsparcie może obejmować np. termo., komplementarną renowację elementów budynku i jego otoczenia, wymianę źródeł ciepła (np. wymiana źródeł węglowych lub gazowych na zasilane OZE), podłączenia OZE, magazyny energii, niezbędne podłączenia i instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, inteligentne systemy zarządzania itp.
W ramach projektu planowane jest również wsparcie realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących termo. w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, ale wyłącznie jako projekty jst (beneficjent).
Efektem projektu musi być zmniejszenie zapotrzebowania na energię o min. 30% w odniesieniu do każdego budynku w projekcie (z wyłączeniem obiektów zabytkowych).
Projekt może objąć działania nie wynikające z audytu energetycznego, ale służące realizacji celów EZŁ – nie więcej niż 15% kosz. kwal.
Elementem kwalifikującym się do wsparcia są także koszty audytu energetycznego oraz niezbędnych analiz (np. ekonomicznej, technologicznej) i dokumentacji (np. geodezyjnej, projektowej, technicznej).
Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą również jst ich związki i stowarzyszenia.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Wysokość alokacji UE: 18 000 000 euro.

Szczegółowe warunki wsparcia oraz zasady realizacji projektów aktualizujemy wraz z pojawieniem się regulaminu naboru.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 38 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 41 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas