poir 3.2.1 Badania na rynek tryb średnie miasta

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Bartłomiej Stec
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-09-05 do 2018-02-28
wnioski składa się w wyznaczonych etapach

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

licencje
leasing
grunt (ziemia)
dokumentacja techniczna
budynek
budowa systemu teleinformatycznego
badania rynkowe - usługi
badania naukowe
maszyny
maszyny budowlane
nieruchomość
oprogramowanie
podwykonawstwo
roboty i materiały budowlane
sprzęt informatyczny
środki trwałe
telekomunikacja
urządzenia
urządzenia
usługi
usługi badawcze
usługi doradcze
usługi zewnętrzne
wartości niematerialne i prawne

Województwa

wszystkie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 3 500 000 PLN
  • maksymalna kwota: 20 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

PARP

Inne informacje

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawczo - rozwojowych na rynek w postaci nowych i/lub ulepszonych produktów.
O dofinansowanie mogą się ubiegać:
1. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z miast wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju, w pakiecie dla średnich miast (załącznik 11 do regulaminu konkursu)
2. Którzy w zamknięty roku obrotowym (trwającym minimum 12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o udzielenie dofinansowania, osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł dla średnich firm i nie mniejsze niż 600 tys w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Typy projektów
W ramach działania będą wspierane projekty dotyczące innowacji produktowej będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę Polski.
Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
a) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 38 000 000,00 zł
b) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 362 000 000,00 zł
Koszty kwalifikowane
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu ogółem wynosi 5 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorstw i 10 mln dla średnich przedsiębiorstw.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym:
- na prace rozwojowe 450 tys. zł;
- na usługi doradcze 500 tys. zł.

Dofinansowanie
Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe wynosi:
- 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
- 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki kwalifikowalne
1. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:
- nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
- nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
- nabycia robót i materiałów budowlanych;
- nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
- rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5
2. Do kosztów kwalifikowalnymi w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:
- wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
- badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
- operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
3. Kosztami kwalifikowanymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Kryteria:
- planowane przedsięwzięcie dotyczy wdrożenia wyników prac B+R, przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie
- planowany projekt dotyczy inwestycji początkowej (założenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji lub zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
- planowany projekt ma pozytywny wpływ na przynajmniej jedną z zasad 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Rapair)
- innowacyjność wdrażanego produktu będzie miała zasięg minimum na skalę polską
- wdrażany produkt będzie miał potencjał rynkowy
- wnioskodawca przedstawi zdolność do sfinansowania projektu
- przedmiot projektu wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Dodatkowe informacje:
wnioski można składać w wybranych etapach:
I etap – od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r.
II etap – od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.
III etap – od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
IV etap – od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację poir 3.2.1 Badania na rynek tryb średnie miasta