poir 3.2.1 Badania na rynek - dedykowany w zakresie elektromobilności

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Bartłomiej Stec
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

planowany nabór w listopad 2017

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

badania rynkowe - usługi
budowa systemu teleinformatycznego
budynek
dokumentacja techniczna
grunt (ziemia)
leasing
licencje
maszyny
maszyny budowlane
materiały (surowce, półprodukty, odczynniki itp)
nieruchomość
oprogramowanie
podwykonawstwo
roboty i materiały budowlane
sprzęt informatyczny
środki trwałe
urządzenia
urządzenia
usługi
usługi badawcze
usługi doradcze
usługi zewnętrzne
wartości niematerialne i prawne
koszt wynagrodzeń

Województwa

wszystkie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 1 750 000 PLN
  • maksymalna kwota: 20 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

PARP

Inne informacje

Działanie dotyczy przeprowadzenia projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie w ramach, którego zostaną wdrożone wyniki prac badawczo - rozwojowych, wytworzone we własnym zakresie lub wykonanych na zlecenie przedsiębiorcy.

Alokacja dla woj. mazowieckiego wynosi 5 mln zł.
Alokacja dla pozostałych województw to 45 mln zł.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie, to:

1. projekty dotyczące aspektów technicznych, specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych,
2. projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną,
3. projekty dotyczące technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych,
4. projekty dotyczące utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).

Ww. projekty, muszą wpisywać w minimum jeden z podanych numerów PKD:

- 22.21 Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 22.29 Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 25.11 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 26.11 Produkcja elementów elektronicznych,
- 27.11 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- 27.12 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów,
- 27.90 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 29.10 Produkcja pojazdów samochodowych,
- 29.20 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,
- 29.31 Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- 29.32 Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,
- 38.11 Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.12 Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 38.21 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.22 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 38.31 Demontaż wyrobów zużytych,
- 38.32 Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 62.01 Działalność w zakresie programowania.

Wartość projektu / poziomy dofinansowania:

minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu = 5 mln zł
maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu = 50 mln EUR
maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu na prace rozwojowe = 1 mln zł
maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu na usługi doradcze = 1 mln zł
maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym:
- na prace rozwojowe 450 tys. zł
- na usługi doradcze 500 tys. zł
maksymalny poziom dofinansowania kosztów inwestycyjnych uzależniony jest od lokalizacji inwestycji i od wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalnie to 70%.
maksymalny poziom dofinansowania kosztów związanych z przeprowadzeniem prac rozwojowych wynosi 35% dla średnich firm i 45% dla mikro i małych
maksymalny poziom dofinansowania usług doradczych to 50%

Koszty kwalifikowane (czyli jakie kategorie kosztów mogą być dofinansowane):

1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
3. nabycia robót i materiałów budowlanych;
4. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
- będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
- będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
5. rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
6. rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
7. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 i 5, może wynosić do 10 % kosztów kwalifikowalnych.
8. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1, 3 i 5, może wynosić do 20 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 5 mln zł.
9. Koszty kwalifikowane w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:
- wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
- badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
- operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
10. Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
11. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej jest określona w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878) - maksymalnie 70%
12. Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe wynosi:
- 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców
- 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców
13. Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Wybrane kryteria dostępu:

1. minimalna wartość projektu netto to 5 mln zł
2. wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min 12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w który złożył wniosek o dofinansowania, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejszej niż 1 mln zł.

Kryteria merytoryczne (szczegółowe informacje dot. kryteriów znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu):
1. Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych lub projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu (dotyczy wyłącznie konkursów dedykowanych)
2. Przygotowanie projektu do realizacji
3. Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu
4. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu
5. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu
6. Projekt dotyczy jednej z dopuszczalnych w ramach poddziałania 3.2.1 POIR form inwestycji początkowej
7. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
8. Innowacyjność produktu - minimum na skalę Polski
9. Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu
10. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
11. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego
12. Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowegoPodobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację poir 3.2.1 Badania na rynek - dedykowany w zakresie elektromobilności