poir 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastów Kluczowych

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Julia Bosakirska
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-06-16 do 2018-01-31

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

promocja i reklama

Województwa

wszystkie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 500 000 PLN
  • maksymalna kwota: 6 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

PARP

Inne informacje

Wsparcie przeznaczone na rozwój internacjonalizacji Klastrów i wprowadzanie ich ofert na rynki zagraniczne.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra:
1) wspomagających internacjonalizację oferty klastra, tj. wspierających dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie;
2) związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych.

Dofinansowanie stanowi:
1) pomoc dla klastrów innowacyjnych o charakterze pomocy operacyjnej udzielanej koordynatorowi klastra zgodnie z przepisami § 32-35 rozporządzania; - Maksymalna intensywność pomocy wynosi do 50% łącznych kosztów kwalifikowanych
2) pomoc de minimis dla członków klastra w odniesieniu do usług w zakresie internacjonalizacji na pokrycie kosztów, o których mowa w § 42 pkt 6-9 i 11-16 rozporządzenia, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013.- Maksymalna intensywność pomocy wynosi: do 80% łącznych kosztów kwalifikowanych dla członków klastra będących mikro i małymi przedsiębiorstwami, do 70 % dla średnich przedsiębiorstw, do 50% dla firm będących przedsiębiorstwami innymi niż MSP.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy operacyjnej udzielanej koordynatorowi klastra zaliczane będą:
1) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
2) koszty administracyjne, w tym koszty ogólne związane z realizacją projektu dotyczące:
a) aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu;
b) marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra;
c) zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej;

Do kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra zaliczane są koszty:
1) dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
2) usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
3) szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
4) usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie międzynarodowej;
5) transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
6) rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
7) organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
8) reklamy w mediach targowych;
9) udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
10) organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację poir 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastów Kluczowych