poir 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Elżbieta Gajowiak
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-08-10 do 2018-02-28
4 etapy naboru: I upłynął, II etap upłynął; etap III: od 1.12.2017 do 31.01.2018; etap IV: od 1.02.2018 do 28.02.2018

od 2018-04-10 do 2018-10-25
Konkurs będzie podzielony na rundy

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

audyt zewnętrzny
usługi
usługi doradcze
dokumentacja techniczna
usługi zewnętrzne
oprogramowanie
maszyny
leasing
sprzęt informatyczny
środki trwałe
urządzenia
urządzenia
wartości niematerialne i prawne

Województwa

wszystkie

Jednostka wdrażająca

PARP

Inne informacje

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Nowością jest możliwość dofinansowania kosztów realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych wynosi 500 000 zł, natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla inwestycji musi niższa niż 1 mln zł i musi być niższa niż 200% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją usługi proinnowacyjnej.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług proinnowacyjnych wynosi:
- 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,
- 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców;
natomiast dla inwestycji jest zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy i musi się zakończyć wprowadzeniem produktu/usługi na rynek, za wyjątkiem produktów/usług wymagających przed wprowadzeniem na rynek certyfikacji, której możliwość uzyskania przekracza 36 m-cy.

Do świadczenia usług finansowanych w ramach poddziałania uprawnione będą podmioty akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju. Przedsiębiorca może wybrać do realizacji usługi podmiot, który nie jest akredytowany, jednak musi on spełniać kryteria akredytacji i zostać akredytowany przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie z MŚP. W takiej sytuacji proces akredytacji IOB prowadzony jest równolegle z oceną wniosku MŚP o dofinansowanie projektu.

W ramach projektu dofinansowane będą:
- usługi doradcze w zakresie innowacji (doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone)

- usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług)

Do kosztów kwalifikowanych w zakresie inwestycji zalicza się koszty:
- nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości

- nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki

- rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż grunty oraz nieruchomości, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż grunty i nieruchomości, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację poir 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP