poir 3.2.1 Badania na rynek tryb ogólny

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Bartłomiej Stec
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-09-05 do 2018-02-28
alokacja 750 mln zł

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

badania naukowe
nieruchomość
budynek
usługi doradcze
grunt (ziemia)
licencje
maszyny
oprogramowanie
roboty i materiały budowlane
sprzęt informatyczny
urządzenia
usługi badawcze
koszt wynagrodzeń
wartości niematerialne i prawne
usługi zewnętrzne
środki trwałe
podwykonawstwo
aparatura badawcza
dokumentacja techniczna
pojazdy specjalne
urządzenia
wieczyste użytkowanie gruntów
badania rynkowe - usługi
telekomunikacja
budowa systemu teleinformatycznego
usługi

Województwa

wszystkie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 3 500 000 PLN
  • maksymalna kwota: 20 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

PARP

Inne informacje

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawczo - rozwojowych na rynek w postaci nowych i/lub ulepszonych produktów.

W ramach działania dofinansowanie może być przyznane na inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
- założeniem nowego zakładu;
- zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu;
- dywersyfikacją produkcji lub zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
W ramach działania będą wpierane projekty dotyczące innowacji produktowej będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej na skalę europejską

Typy projektów
1. Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

a) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 71 000 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów złotych);
b) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 679 000 000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu ogółem wynosi 5 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorstw i 10 mln dla średnich przedsiębiorstw
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym:
- na prace rozwojowe 450 tys. zł;
- na usługi doradcze 500 tys. zł.

Dofinansowanie
Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe wynosi:
- 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
- 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki kwalifikowalne
1. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:
- nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
- nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
- nabycia robót i materiałów budowlanych;
- nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
- rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5
2. Do kosztów kwalifikowalnymi w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:
- wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
- badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
- operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
3. Kosztami kwalifikowanymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Kryteria:
- planowane przedsięwzięcie dotyczy wdrożenia wyników prac B+R, przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie
- planowany projekt dotyczy inwestycji początkowej (założenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji lub zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
- planowany projekt ma pozytywny wpływ na przynajmniej jedną z zasad 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Rapair)
- innowacyjność wdrażanego produktu będzie miała zasięg minimum na skalę europejską
- wdrażany produkt będzie miał potencjał rynkowy
- wnioskodawca przedstawi zdolność do sfinansowania projektu
- przedmiot projektu wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Dodatkowe informacje:

wnioski można składać w wybranych etapach:
I etap – od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r.
II etap – od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.
III etap – od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
IV etap – od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r


Przedsiębiorca w przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających
rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł (dotyczy średnich przedsiębiorców) lub 600 tys. zł (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców)


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację poir 3.2.1 Badania na rynek tryb ogólny