poir 1.2 INNOMED

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Bartłomiej Stec
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Brak planowanych naborów w 2016r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

badania naukowe
usługi doradcze
doradztwo - wynagrodzenia
oprogramowanie
urządzenia
usługi badawcze
koszt wynagrodzeń

Województwa

wszystkie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 1 000 000 PLN
  • maksymalna kwota: 100 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

NCBIR

Inne informacje

Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej.

Typy beneficjentów:
• konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, składające się wyłącznie z jednostek naukowych niebędących przedsiębiorcą i przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str.3), w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny;
• grupa przedsiębiorców, w skład której wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str.3), w tym co najmniej jeden będący członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, działających wspólnie na podstawie umowy;
• przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str.3), będący członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny;

Dofinansowanie realizacji Projektu może być przeznaczone na:
1. fazę badawczą (Faza A), obejmującą:
a. badania podstawowe
b. badania przemysłowe
c. prace rozwojowe
2. fazę przygotowań do wdrożenia (Faza B), obejmującą działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (tj. komercjalizacji), w szczególności:
a. badania rynku dla przyszłego produktu,
b. sporządzenie niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej,
c. opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych,
d. uzyskanie certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową,
e. certyfikację w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. |U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r., Nr 138 poz. 935, z późn. zm.).
f. działania bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej.

Łączny okres realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia nie może przekraczać 5 lat, przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 2 lata.

Koszty kwalifikowane:
Faza badawcza
Op - Inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu.
W - Wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu.
A - Aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań oraz WNiP innych niż wykazane w kategorii E, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości. Dodatkowo kwalifikowalne są koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowobadawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu. W przypadku zaplanowania w projekcie finansowania aparatury spełniającej przesłanki uznania za dużą infrastrukturę badawczą (w rozumieniu art. 2 pkt 17 lit. b ustawy o zasadach finansowania nauki), kosztem kwalifikowalnym będą odpisy amortyzacyjne z okresu realizacji projektu w proporcji właściwej do stopnia wykorzystania aparatury na rzecz projektu. W przypadku zaplanowania finansowania aparatury niespełniającej przesłanki uznania za dużą infrastrukturę badawczą kosztem kwalifikowalnym w projekcie będzie mógł być cały koszt zakupu tej aparatury.
G - Gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu objętego pomocą; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe.
E - Usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego dofinansowaniem, koszty te zostają uznane jedynie w wysokości do 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych fazy badawczej.
O - Dodatkowe koszty ogólne rozliczone ryczałtowo, poniesione w związku z bezpośrednimi kosztami przypisanymi do danego projektu do 8% dla przedsiębiorstw, do 15% dla uczelni prywatnych i instytutów badawczych, do 20% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych fazy badawczej dla uczelni państwowych i instytutów naukowych PAN oraz do 8% dla innych podmiotów.

Faza przygotowań do wdrożenia
Op - Koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją czynności objętych projektem a także koszty pomocy prawnej bezpośrednio związanej z realizacją czynności objętych projektem. Inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z wykonaniem projektu.
W - Koszty zatrudnienia osób wykonujących fazę
A - Koszty narzędzi i sprzętu wykorzystywanych w czasie wykonywania projektu; jeżeli takie narzędzia i sprzęt są używane w okresie dłuższym niż czas wykonywania projektu, za koszty kwalifikowalne przyjmuje się koszty amortyzacji w okresie wykonywania projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości.
G - Koszty budynków i gruntów wykorzystywanych w czasie wykonywania projektu; w przypadku budynków za koszty kwalifikowalne przyjmuje się koszty amortyzacji w okresie wykonywania projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości; w przypadku gruntów za koszty kwalifikowalne przyjmuje się koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe.
E - Koszty doradztwa lub równoważnych usług wykorzystywanych wyłącznie do celów wykonania projektu, nabytych po cenach rynkowych, pod warunkiem że w transakcji nie ma elementów zmowy, przy czym koszty te uznaje się do wysokości 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych fazy przygotowań do wdrożenia.
O - Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją czynności objętych projektem, przy czym koszty te rozliczane są ryczałtowo do wysokości 8% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych fazy przygotowań do wdrożenia


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację poir 1.2 INNOMED